Siirry sisältöön

Puiden istutus ja kaato rakennetuilla tonteilla

Rakennusvalvonnan ohje

Puiden istutus

Puiden istutus ei ole luvanvaraista. Kaupunkialueella on kuitenkin syytä noudattaa seuraavia perussääntöjä hyvän rakentamistavan, kaupunkikuvan sekä naapurisovun takaamiseksi.

Naapurit
Puut ovat pitkäikäisiä ja ovat usein paikallaan vielä silloinkin, kun naapurukset ovat jo vaihtuneet. Suuria puita ei pidä istuttaa naapurin rajan tuntumaan edes naapurin suostumuksella, sillä täysikasvuisina puut voivat varjostaa naapuria tarpeettomasti. Puun oksiston ja juuriston tulee myös pysyä omalla tontilla koko puun eliniän, minkä vuoksi etäisyyden naapurin rajasta tulee olla vähintään 5 metriä.

Rakennukset
Harkitulla puiden sijoituksella voidaan vähentää rakennuksen lämmitys-, valaistus- sekä jäähdytysenergian tarvetta. Suuria puita ei kuitenkaan pidä istuttaa 5 metriä lähemmäs rakennuksia, sillä puiden juuret saattavat tukkia salaojia ja lehvästö pitää rakennusten julkisivut ja katot kosteana. Suurilehvästöiset puut rajoittavat myös luonnonvalon pääsyä sisätiloihin sekä näkymien avautumista ikkunoista.

Piha
Puiden sijoituksella voidaan vaikuttaa pihojen viihtyisyyteen, lämpöön ja suojaisuuteen. Suuria puita kannattaa kuitenkin istuttaa harkiten, sillä jotkut puulajit vaikuttavat oleellisesti muiden pihamaan kasvien menestymiseen. Pensasaidan lähelle ei esimerkiksi kannata istuttaa koivuja. Havupuiden varjostus taas saattaa puiden kasvettua olla merkittävää.

Pienillä pihoilla kannattaa suosia pieniä puita, kuten hedelmäpuita, sillä niiden osalta edellä mainitut etäisyydet naapurin rajasta tai rakennuksista on mahdollista puolittaa. 1920 - 50-luvun pientaloalueilla taas on suositeltavaa käyttää perinteisiä puulajeja. Kauniita arvorakennuksia ei kuitenkaan tule peittää tarpeettomasti puustolla.

Puiden kaato

Puiden kaatamiseen ei tarvita lupaa, jos toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen. Vähäisenä voidaan pitää yksittäisten puiden kaatamista silloin, kun puut eivät ole kaavalla suojeltuja tai muutoin maisemallisesti merkittäviä (esim. lehmus, tammi tai vanha mänty), ja naapurit ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksensa.

Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana 1.4. - 31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Mikäli kaato on pakollista suorittaa kyseisellä aikavälillä, tulee kiinteistön haltijan (tarvittaessa asiantuntijansa avulla) ennen kaatamiseen ryhtymistä varmistaa, että toimenpiteellä ei aiheuteta haittaa pesinnälle. Laajoissa puunkaadoissa edellytetään asiantuntijalausuntoa pesinnästä.

On toivottavaa, että naapurit pääsevät sopuun kaadettavista puista. Mikäli puun kaadosta syntyy erimielisyyttä naapureiden kesken, tulee asiasta pyytää alueen tarkastusinsinöörin lausunto. Lausunnosta ja tarvittavasta katselmuksesta peritään taksan mukainen korvaus (400€ v. 2018 ).

Taloyhtiöt
Taloyhtiöissä puiden kaatamisesta on lisäksi tehtävä virallinen päätös. Päätöksen tekee taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous. On suotavaa, että kaikkia taloyhtiön osakkeenomistajia kuullaan ja päätös kaatamisesta tehdään enemmistön mielipiteen mukaisesti. Toivottavaa kuitenkin on, että erityinen painoarvo annettaisiin niiden osakkeenomistajien mielipiteille, joiden pihapiirissä kaadettavaksi aiotut puut sijaitsevat.

Kaupungin vuokratontit
Kaupungin vuokratonteilla sijaitsevien taloyhtiöiden puunkaadon käytännönjärjestelyistä tulee sopia kaupungin kiinteistötoimen valtuuttaman henkilön kanssa. Omakotivuokratonteilla asiasta tulee sopia kaupungin kanssa silloin, kun kaadon kohteena on vanha mänty. Yhteystiedot: puuasiantuntija Piritta Karru, p. 040 546 0225 tai puuasiantuntija Heli Vuorilampi, p. 050 3060423.