Siirry sisältöön

Puiden istutus ja kaato tonteilla

Rakennusvalvonnan ohje 25.11.2021.

Kaupunkipuiden merkitys

Tampereen kaupunki on laatinut loppuvuodesta 2020 hyväksytyn Kaupunkipuulinjauksen.

Linjaus on kaupungin yhteinen tahtotilan ilmaisu puiden merkityksestä rakennetussa ympäristössä ja sillä halutaan varmistaa kaupungin vehreän ilmeen säilyminen ja vahvistuminen.

Rakennetussa ympäristössä kasvavilla puilla on suuri merkitys viihtyisyydelle, mutta sillä on merkitystä myös runsaslukuisen eliöstön elinympäristönä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Merkittävä osa kaupunkipuustosta sijaitsee kiinteistöjen ulkoalueilla. Pihapuiden arvo ja merkitys kaupunkikuvassa, maisemassa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä on huomattava. Siksi jokaista puunpoistoa on tarpeen arvioida huomioiden muutokset näissä asioissa. On myös toivottavaa istuttaa uusia puita tulevaisuuden sukupolville.

Puiden istutus

Puiden istutus ei ole luvanvaraista. Kaupunkialueella on kuitenkin syytä noudattaa seuraavia perussääntöjä hyvän rakentamistavan, kaupunkikuvan sekä naapurisovun takaamiseksi.

HUOM: Istutusten etäisyyssuosituksia ei sovelleta jo olemassa olevien, aikaisemmin istutettujen puiden kaatoperusteisiin.

Naapurit

Puut ovat pitkäikäisiä ja ovat usein paikallaan vielä silloinkin, kun naapurukset ovat jo vaihtuneet. Istutettavaa puulajia valitessa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota sen lajikohtaisiin ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen istutuspaikkaan.

Puun oksiston ja juuriston tulee pysyä omalla tontilla koko puun eliniän. Siitä syystä suositeltu istutusetäisyys naapurin rajasta on isoksi kasvavilla puilla vähintään 5 metriä. Lajivalinnalla, suunnitelmallisilla jatkuvilla hoitoleikkaustoimenpiteillä sekä juuriston kasvua rajoittavilla rakenteilla etäisyyttä voidaan kuitenkin vähentää esitetystä. Myös julkisen kaupunkitilan puiden suunnittelussa voidaan poiketa etäisyysvaatimuksista huolehtimalla latvuston ja juuriston kasvun rajoittamisesta haitallisiin suuntiin.

Täysikasvuisina puut voivat haitata naapuria tarpeettomasti, minkä vuoksi suuria puita ei pidä istuttaa naapurin rajan tuntumaan omakotitonteilla edes naapurin suostumuksella. Taloyhtiöiden välisen rajan läheisyyteen tai yhteiselle rajalle suurikasvuisempien puiden istuttaminen on mahdollista keskinäisellä sopimuksella.

Rakennukset

Harkitulla puiden sijoituksella voidaan vähentää rakennuksen lämmitys-, valaistus- sekä jäähdytysenergian tarvetta. Suuria puita ei kuitenkaan pidä istuttaa 5 metriä lähemmäs rakennuksia ilman, että estetään juuriston kasvu salaojiin ja muihin vastaaviin rakenteisiin sekä latvuston kasvu kiinni seinä- ja kattorakenteisiin.

Piha

Puiden sijoituksella voidaan vaikuttaa pihojen viihtyisyyteen, lämpöön ja suojaisuuteen. Suuria puita kannattaa kuitenkin istuttaa harkiten, sillä jotkut puulajit vaikuttavat oleellisesti muiden pihamaan kasvien menestymiseen. Pensasaidan lähelle ei esimerkiksi kannata istuttaa koivuja. Havupuiden varjostus taas saattaa puiden kasvettua olla merkittävää.

Pienillä pihoilla kannattaa suosia pieniä puita, kuten hedelmäpuita, sillä niiden osalta edellä mainitut etäisyydet naapurin rajasta tai rakennuksista on mahdollista puolittaa. 1920–50-luvun pientaloalueilla taas on suositeltavaa käyttää perinteisiä puulajeja. Kauniita arvorakennuksia ei kuitenkaan tule peittää tarpeettomasti puustolla.

Puiden kaato

Puiden kaatamiseen ei tarvita lupaa, jos toimenpide on vaikutuksiltaan vähäinen. Vähäisenä voidaan pitää yksittäisten puiden kaatamista silloin, kun puut eivät ole kaavalla suojeltuja, lajiltaan arvokkaita tai muutoin maisemallisesti merkittäviä (esim. jalo lehtipuu tai vanha mänty), ja naapurit ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksensa, tarvittaessa kirjallisena.

Puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana 1.4.–31.7. muusta kuin pakottavasta syystä. Mikäli kaato on pakollista suorittaa kyseisellä aikavälillä, tulee kiinteistön haltijan (tarvittaessa asiantuntijansa avulla) ennen kaatamiseen ryhtymistä varmistaa, että toimenpiteellä ei aiheuteta haittaa pesinnälle. Laajoissa puunkaadoissa edellytetään asiantuntijalausuntoa pesinnästä.

On toivottavaa, että naapurit pääsevät sopuun kaadettavista puista. Mikäli puun kaadosta syntyy erimielisyyttä naapureiden kesken, tulee asiasta pyytää alueen tarkastusinsinöörin lausunto. Lausunnosta ja tarvittavasta katselmuksesta peritään taksan mukainen korvaus (400€ v. 2021).

Taloyhtiöt

Taloyhtiöissä puiden kaatamisesta on lisäksi tehtävä virallinen päätös. Päätöksen tekee taloyhtiön yhtiökokous tai hallitus. On tärkeää, että kaikkia taloyhtiön osakkeenomistajia tiedotetaan ja kuullaan asiasta, ja että päätös kaatamisesta tehdään enemmistön mielipiteen mukaisesti. Toivottavaa kuitenkin on, että erityinen painoarvo annettaisiin niiden osakkeenomistajien mielipiteille, joiden pihapiirissä kaadettavaksi aiotut puut sijaitsevat.

Kaupungin vuokratontit

Kaupungin vuokratonteilla sijaitsevien taloyhtiöiden puunkaadosta tulee sopia kaupungin kiinteistötoimen valtuuttaman henkilön kanssa. Omakotivuokratonteilla asiasta tulee sopia kaupungin kanssa silloin, kun kaadon kohteena on kaavalla suojeltu, lajiltaan arvokas tai muutoin maisemallisesti merkittävä puu (esim. jalo lehtipuu tai vanha mänty).

Yhteystiedot

Puuasiantuntija
Piritta Karru
puhelin 040 54 60 225

Metsäasiantuntija
Heli Vuorilampi
puhelin 050 306 0423