Siirry sisältöön

Julkisivumuutokset

Rakentamistapaohjeet
Ympäristölautakunta, Ympäristö- ja rakennusjaosto, 2016

Nämä rakentamistapaohjeet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 124, 125, 126 ja 126a §:ään sekä Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksen 3 §:ään.

Näissä ohjeissa esitetään julkisivumuutosten suunnitteluperiaatteita ja määritellään, milloin suunnitelmien hyväksyttäminen tai luvan hakeminen on tarpeen.

Yleistä

Julkisivumuutos on yleensä luvanvarainen, jos se olennaisesti muuttaa rakennuksen julkisivua tai kaupunkikuvaa. Luvanvaraisuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen sijainti, tyyppi, tyyli, ikä ja ympäristön ominaisuudet.

Julkisivumuutoksia tehtäessä tulee suunnittelijan olla tehtävään nähden riittävän ammattitaitoinen.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaiden ja asemakaavalla tai lailla suojeltujen rakennusten julkisivumuutoksia suunniteltaessa on noudatettava erityistä harkintaa ja muutokset ovat aina luvanvaraisia.

Julkisivut

Rakennuksen tyylin, pintamateriaalin tai värityksen muutos edellyttää suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan. Rakennuksen alkuperäiseen tyyliin palauttavat julkisivumuutokset voidaan tehdä suunnitelmien hyväksynnällä. Rintamamiestaloissa alkuperäisestä tyylistä poikkeavaa julkisivumuutosta ei sallita (kts. erillinen ohje).

Omakotitaloissa julkisivuvärin muutos ei edellytä lupaa. Suojelukaava-alueilla tulee oleelliset värimuutokset kuitenkin hyväksyttää.

Ikkunat ja ovet

Rakennuksen ikkunat ja ovet voidaan vaihtaa ilman toimenpidelupaa, jos niiden malli ja väri on alkuperäisen rakennusluvan mukainen, ja valoaukko ei pienene. Ikkunaaukkojen lisääminen ja poistaminen sekä ikkunajaon ja -värin muutokset edellyttävät suunnitelman hyväksyttämisen tai toimenpideluvan.

Parvekkeet

Parvekelasitus ja parvekekaiteiden muutokset ovat yleensä luvanvaraisia. Lasitus tulee tehdä avattavin liukulasein.

Kerrostalojen parvekkeiden lasitus voidaan tehdä taloyhtiön luvalla, jos parvekkeen kolme seinää ovat pääosin rakenteellisia. Avonaisempien parvekkeiden ja ns. ulokeparvekkeiden lasitus edellyttää suunnitelmien hyväksynnän tai toimenpideluvan.

Lasitus on luvanvarainen, jos se edellyttää kiinteiden lisärakenteiden kuten katosten rakentamista, tai jos parvekelasitus edellyttää paloturvallisuuden parantamista esim. vierekkäisten parvekkeiden väliseinän osalta. Pieniä ulokeparvekkeita, jotka ovat tyypillisiä 50-luvun kerrostaloissa, ei tule lasittaa.

Katot

Materiaalin ja värin muuttaminen voidaan tehdä suunnitelman hyväksynnällä, jos muutos ei ole asemakaavan tai rakennustapaohjeen vastainen.

Kattomuodon muutokset ja kattoikkunoiden rakentaminen edellyttävät luvan. Katon suuntaisia lapeikkunoita voidaan rakentaa suunnitelman hyväksynnällä.

Valokatokset

Omakotitaloon saa rakentaa takapihalle alle 10 m2 valokatoksen naapurin suostumuksella. Suuremmat ja katujulkisivuun tulevat valokatteet edellyttävät luvan.

Pari- ja rivitaloissa valokatokset ovat luvanvaraisia, jos niitä ei ole aiemmin rakennettu. Lupa haetaan yleensä kaikille asunnoille samalla kertaa. Vierekkäisten katosten paloturvallisuus tulee huomioida suunnitelmissa.

Jos valokatos rakennetaan lähemmäksi kuin 4 m naapurin rajasta, on rakentamiselle saatava naapurin suostumus.

Lasiterassit

Lasiterassien rakentaminen vaatii luvan. Valokatteiden lasittaminen edellyttää suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan. Lasitus tulee tehdä avattavin liukulasein.

Rakenteellisesti katetun terassin lasittaminen voidaan tehdä suunnitelmien hyväksynnällä. Omakotitaloissa hyväksyntää ei tarvita.

Markiisit

Markiiseja saa asentaa asuinrakennuksen maantasokerrokseen taloyhtiön luvalla. Markiisien tulee olla yhtenäiset samassa rakennuksessa.

Liiketilojen markiisit edellyttävät kaupungin keskustaalueella (Hämeenpuisto-Tammelan puistokatu) suunnitelman hyväksynnän.

Tekniset asennukset

Satelliittiantenni

Rivi- ja kerrostaloissa satelliittiantennin saa kiinnittää yhtiön luvalla parvekkeen sisään tai pihajulkisivuun. Antennin kiinnittäminen katujulkisivuun tai näkyvälle katolle edellyttää suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan.

Pientaloissa julkisivuun saa kiinnittää yhden halkaisijaltaan alle 1 m antennin asuntoa kohti. Isommat ja useammat antennit edellyttävät suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voidaan sijoittaa rakennukseen ilman toimenpidelupaa kiinteistön haltijan luvalla ja naapurin suostumuksella seuraavasti:

Pientaloissa ilmalämpöpumpun ulkoyksikön voi sijoittaa pihajulkisivuun tai katujulkisivun alaosaan istutuksin tai suojaritilöin peitettynä. Kerrostalossa yksikön voi sijoittaa parvekkeelle kaidetason alapuolelle tai tasakatolle.

Sijoituksessa tulee huomioida melu- ja tärinähaitta sekä ilmanpuhalluksen aiheuttama haitta. Putkistot tulee käsitellä julkisivun väriin.

Katujulkisivuun näkyviin jäävä ulkoyksikkö edellyttää suunnitelman hyväksynnän.

Aurinkoenergiajärjestelmät: aurinkopaneelit/kennot ja -keräimet

Aurinkopaneelien ja -keräinten sijoittamiseen rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle ei tarvita lupaa, kun asennus suoritetaan tämän ohjeen mukaisesti. Mikäli järjestelmä asennetaan asemakaavan, rakennussuojelu- tai muun lain nojalla suojeltuun rakennukseen, arvorakennukseen tai kaupunkikuvallisesti näkyvään paikkaan, hanke edellyttää aina suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan.

Järjestelmän asentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Hankkeeseen ryhtyvä vastaa rakenteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä seikoista. Järjestelmän asentamiselle tulee aina olla kiinteistön omistajan tai haltijan lupa.

Järjestelmä on suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi. Paneelit ja keräimet tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennuksen pihanpuoleiselle katon lappeelle. Paneelit ja keräimet suositellaan asennettavaksi lappeen suuntaisesti ja suorakaiteen muotoiseen kokonaisuuteen siten, etteivät kiinnitysrakenteet jää häiritsevästi näkyviin. Paneelin tai keräimen pinta ei saa aiheuttaa häiriötä tai häikäisyä esim. asuntoihin, työpaikoille tai liikennealueille. Naapureita tulee tiedottaa hankkeesta.

Mikäli järjestelmä ei täytä ulkoasultaan kohtuullisia vaatimuksia tai ei muutoin sovellu ympäristöön, tai se aiheuttaa olennaista haittaa naapureille tai liikenteelle, rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa kiinteistön haltijan purkamaan järjestelmän tai muuttamaan sitä.

Laajuudeltaan aurinkovoimaloiksi katsottavat järjestelmät edellyttävät toimenpideluvan.

Tuulivoimalat

Pienet tuulivoimalat edellyttävät suunnitelman hyväksynnän tai toimenpideluvan.

Mainokset

Katso rakentamistapaohje: Mainoslaitteet rakennuksissa.

Suunnitelmien hyväksyttäminen

Vähäisissä hankkeissa rakennusjärjestyksen 3 § mukainen suunnitelmien hyväksyttäminen voidaan tehdä sähköpostitse tai Lupapiste.fi –palvelun kautta. Kaupunkikuvallisissa asioissa suunnitelman hyväksyy kaupunkikuvaarkkitehti.

Hanke voidaan määrätä luvanvaraiseksi, jos siihen liittyy merkittävä kaupunkikuvallinen tai naapurin etuun vaikuttava näkökulma (toimenpidelupa) tai jos hanke vaikuttaa rakennuksen kerrosalaan, terveellisyyteen tai turvallisuuteen (rakennuslupa).

Lisätietoja

Kaupunkikuva-arkkitehti
puhelin 041 730 2636