Siirry sisältöön

Lait ja ohjeet

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Ne voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakennustapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja.

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeissa määritellään, mitkä toimenpiteet voidaan suorittaa ilman lupaa sekä annetaan ohjeita toimenpiteiden suunnittelusta.

Keskeisiä määräyskokoelmia

Muita rakentamisen määräyksiä ja ohjeita

Oppaita