Siirry sisältöön

Suunnittelukilpailu (Design competition)

Tampereen taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu / Open international design competition on the Tampere art museum area and Pyynikintori square

Kilpailun tulokset (The competition results)

Tampereen kaupunki järjesti Tampereen taidemuseon laajentamisen suunnittelusta sekä Pyynikintorin ja museota ympäröivän alueen kehittämisestä ja täydentämisestä yksivaiheisen yleisen kansainvälisen kilpailun. Kilpailun tulokset julkistettiin 30.8.2017.

Tuomaristo päätti yksimielisesti jakaa palkinnot seuraavasti:

- 1. palkinto, 70 000 euroa ehdotukselle nro 88 Siilo
- jaettu 3. palkinto, 30 000 euroa ehdotukselle nro 41 TAD Tampere Art District
- jaettu 3. palkinto, 30 000 euroa ehdotukselle nro 74 dogma
- lunastus, 15 000 euroa ehdotukselle nro 14 Amurin kattojen yllä
- lunastus, 15 000 euroa ehdotukselle nro 113 LOOTA
- lunastus, 15 000 euroa ehdotukselle nro 68 MUSEUM SQUARE
- kunniamaininta, ehdotukselle nro 21 THE MIND PALACE
- kunniamaininta, ehdotukselle nro 82 Nexus

The City of Tampere organised a single-stage open international competition regarding the design of the extension of Tampere Art Museum, as well as the development and infill of Pyynikintori Square and the area surrounding the museum. The results were published in 30th of August 2017.

The jury unanimously decided to award the prizes as follows:

- 1st prize, 70 000 euros to proposal no. 88 Siilo
- Shared 3rd prize, 30 000 euros to proposal no. 41 TAD Tampere Art District
- Shared 3rd prize, 30 000 euros to proposal no. 74 dogma
- Purchase, 15 000 euros to proposal no. 14 Amurin kattojen yllä
- Purchase, 15 000 euros to proposal no. 113 LOOTA
- Purchase, 15 000 euros to proposal no. 68 MUSEUM SQUARE
- Honorary mention to proposal no. 21 THE MIND PALACE
- Honorary mention to proposal no. 82 Nexus

1. Palkinto (1st prize)

Siilo

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Kilpailuehdotus
Kilpailuehdotuksen

Jaettu 3. palkinto (Shared 3rd prize)

TAD Tampere Art District

Lundén Architecture Company

Kilpailuehdotus
Kilpailuehdotuksen

dogma

Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell

Kilpailuehdotus
Kilpailuehdotuksen

Muut palkitut (Rest of the proposals in prize category)

Amurin kattojen yllä

Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy

Kilpailuehdotus
Kilpailuehdotuksen

LOOTA

Kristian Kontula, Eveliina Sarapää, Jalo Sippola

Kilpailuehdotus
Kilpailuehdotuksen

MUSEUM SQUARE

Sjöblom Freij Arkitekter AB

Kilpailuehdotus
Kilpailuehdotuksen

Yleisölle esitellyt 10 kilpailuehdotusta (Ten proposals presented to public)

Oheisista liitteistä löytyvät tuomariston yleisölle esiteltäviksi valitsemat 10 kilpailuehdotusta. Ehdotuksista teetettiin pienoismallit, joiden kuvat löytyvät alla olevista liitteistä.

In the following files are ten competition proposals selected by the jury to be presented to public. Scale models of the entries were made and the pictures of them can be seen in the files below.

Kaikki kilpailuehdotukset (All of the competition entries)

Määräaikaan mennessä ideakilpailuun lähetettiin 147 työtä. Töihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta aukeavissa kolmessa kuvagalleriassa.

Before the closing date 147 entries were sent to the ideas competition. The submitted entries can be seen in three image galleries by following the links below.

Mikäli kilpailuehdotukset sisältävät kuvagalleriat aukeavat hitaasti, voi ehdotuksiin tutustua myös verkkosivulla Ulkoinen linkkikilpailuehdotukset .

Ohjelma-asiakirjat (Programme documents)

Tampereen taidemuseon huonetilaohjelma

Taidemuseo ja Pyynikintorin alue – Maisemasuunnittelun lähtökohdat
Art museum and Pyynikintori area - Guidelines for landscape planning

Lisäaineisto (Additional information)

Tiedostomuutoksia ja -lisäyksiä (Alterations and additions to files)

Lisätty kohtaan "Lisäaineisto" Museorakennuksen piirustukset (dwg) (16.1.2017).

Nykyisten museorakennusten piirustuksissa esitettyihin korkoihin tulee lisätä +0,530 metriä, jotta ne vastaavat nykyistä N2000 korkeusjärjestelmää. Kilpailualueen pohjakartta (liiteasiakirja 1) on N2000 korkeusjärjestelmässä. Mikäli pohjakartan ja rakennuspiirustusten välillä on ristiriita, noudatetaan pohjakartassa olevia korkoja.

Drawings of the current museum buildings (dwg) have been added to the section “Lisäaineisto" (“additional material") (16 January 2017).

An additional +0.530 metres must be added to the elevations presented in the drawings of the current museum buildings in order to make them correspond to the current N2000 height system. The base map (Appendix 1) of the competition area adheres to the N2000 height system. In case the base map and the construction drawings are contradictory, the elevations on the base map are adhered to.

Liiteasiakirja 8 ilmakuvia kilpailualueelta: Vaihdettu kuva_photo 1. Parempi resoluutio. (17.1.2017).

Appendix 8, Aerial photographs of the competition area: kuva_photo 1 has been changed. A better resolution. (17 January 2017).

Liiteasiakirja 2 kaupunkimalli 3D: Lisätty toinen vastaava tiedosto (dwg), jossa origo on tuotu lähelle mallia. (30.1.2017).

Appendix 2, City model 3D: Another corresponding file (dwg) has been added, where the point of origin has been brought close to the model. (30 January 2017).

Lisäys kilpailuohjelman kohtaan "5.4 kilpailuehdotusten sisäänjättö" kilpailuehdotusten toimitusosoitteen puhelinnumero +358 3 565 611. Kuljetuslaitos saattaa kysyä puhelinnumeroa (3.3.2017).

Competition programme "5.4. Competition proposal submission" return of the entries. Telephone number +358 3 565 611 has been added. Delivery service may ask telephone number (3.3.2017).

Liiteasiakirjan 5 tiedosto "Rakentamisen tilastotietolomake" (Excel) on vaihdettu (3.3.2017).

Appendix 5 "Statistical data form regarding construction": File (Excel) has been changed (3.3.2017).

Kysymykset ja vastaukset (Questions and answers)

Kilpailijoilla oli oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä tai lisätietoja 18.1.2017 saakka. Kysymykset ja tuomariston niihin antamat vastaukset löytyvät alla olevasta liitteestä.

The competitors were entitled to request additional information on the competition programme until 18th of January 2017. The questions and the jury’s answers to the questions can be found in the file below.