Siirry sisältöön

Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelma

Messukylänkadun ja sen ympäristön uusimisen tavoitteena on muun muassa liikenneolojen parantaminen ja alueen vetovoiman tukeminen osana kaupunkia. Yleissuunnitelmassa esitetään tavoitetilanne Messukylänkadun liikenteelle, katuympäristölle sekä maankäytölle. Messukylänkadun liikenteellinen yleissuunnitelma hyväksyttiin tarkempien yleis- ja katusuunnitelmien sekä Messukylänkadun maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020.

Yleissuunnitelman suunnittelualue käsittää Messukylänkadun varren, lännessä Hervannan valtaväylän liittymärampin ja idässä Osuusmyllynkadun välisen alueen.

Messukylänkadun yleissuunnittelualueen aluerajaus kartalla.

Alueen suunnittelu

Yleissuunnitelma-alue on jaettu nykytilanteen analyysin pohjalta eriluonteisiksi katujaksoiksi, joille on muodostettu kaupunkimaisen ja turvallisen liikkumisen suunnitteluperiaatteita.

Kaupunkikuvallisesti alue jaksottuu vehreän ja tiivistyvän kaupunkirakenteen vaihteluksi Messukylänkadun varrella. Maankäytön suunnittelulla tuetaan liikkumisympäristön kehitystä ja parannetaan palveluiden syntymisen edellytyksiä.

Maankäytön yleissuunnitelma on yleiskaavan ja asemakaavan väliin sijoittuva epävirallinen ja ohjeellinen suunnittelun väline, missä suunnitellaan tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden rakenne ja verkostot yleisellä tasolla. Maankäytön yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelmassa esitetyt suunnitteluperiaatteet tulevat toimimaan pohjana Messukylänkadun varrella käynnissä oleville sekä myöhemmin käynnistyville asemakaavamuutoksille.

Liikenne

Messukylänkadun liikenteellisessä yleissuunnitelmassa esitettävä suunnitelmaluonnos tarkentaa Kalevantie - Messukylänkatu - Kangasalantie -katujaksolle muodostettua kaupunkiliikkumisen ja kaupunkiympäristön tavoitetilannetta (KaMeKa -kehittämisselvitys).

Se on näkemys katujakson eri kulkumuotojen ja liikkumisympäristön kehittämistarpeista. Kantakaupungin nähtävillä olevassa yleiskaavaluonnoksessa Messukylänkatu on osoitettu joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi.

Messukylänkadun yleissuunnitelmaluonnoksen tärkeimpiä tavoitteita ovat turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen, jalankulun reittien ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen sekä joukkoliikenteen pysäkkiolosuhteiden palvelutason parantaminen.

Yleissuunnitelmaluonnos tukee kaupunkimaisen liikkumisympäristön muodostumista, jossa kaikki kulkumuodot huomioiden kehitetään viihtyisämpää ja miellyttävämpää kaupunkitilaa.

Maankäyttö

Messukylänkadun rooli ja saavutettavuus kaupunkirakenteessa on muuttunut viime vuosien aikana mm. raitiotien liikennejärjestelyjen sekä läheisen Kalevan–Kalevanrinteen ympäristön kehittyessä voimakkaasti. Messukylänkadulla on potentiaalia olla osa tiiviimpää ja toiminnallisesti sekoittunutta joukkoliikennekaupunkia. Alueellisen vetovoiman kasvusta kertovat Messukylänkadun varrella käynnissä ja käynnistymässä olevat useat asemakaavamuutoskohteet.

Maankäytön yleissuunnitelmassa esitetään suuntaviivoja, joilla Messukylänkadun varrelle tuleva täydennysrakentaminen sijoittuisi harjumaiseman, kulttuuriympäristön sekä nykyisen rakennuskannan huomioivaksi kaupunkikuvalliseksi kokonaisuudeksi. Yleissuunnitelmatyössä tarkastellaan Messukylänkatuun rajautuvien kortteleiden täydennysrakentamista.

Täydennysrakentamisen sijoittuminen harjumaisemaan sekä kulttuuriympäristöön on huomioitu rakennusmassojen hillityllä koolla sekä uusien asuinrakennusten kerrosluvun rajoittamisella neljään niillä tonteilla, jotka rajautuvat katuun. Täydennysrakentaminen kohdentuu asemakaavamuutosten myötä pääasiassa Messukylänkadun pohjoispuolelle. Eteläpuolella mahdolliset muutokset tapahtuvat pidemmällä aikajänteellä.

Pääosalle uusia asuinrakennuksia on sijoitettu katutasolle 50–100 m²:n liiketiloja. Isompi, noin 500 m²:n liiketila (esim. päivittäistavarakauppaa varten) on osoitettu idässä TOAS:n tontille Messukylänkadun varteen pienen aukiotilan sekä bussipysäkin yhteyteen. Toinen pieni aukiotila on osoitettu seurakuntatalon tontille esitetyn täydennysrakentamisen yhteyteen.

Koulutontin miljöö täydentyy länsisivulla uudella päiväkotirakennuksella ja koulutoiminnalle osoitetaan laajennusvaraus Kyläojankadun varrelle. Messukylänkadulta on osoitettu uusi jalankulun kulkuyhteys Keskisen hautausmaan itäsivuitse Fanny Nymanin puiston lävitse Veertsankujalle ja edelleen mahdolliselle lähijunaseisakkeelle.

Ajankohtaiset asemakaavat

Messukylänkadun varren maankäytön suunnittelu on edennyt yleissuunnittelusta asemakaavahankkeisiin. Seuraavaksi on koottu perustietoja ajankohtaisista asemakaavahankkeista.

Messukylän uusi päiväkoti ja koulun laajennus (kaavanumero 8689)

Asemakaavan tavoitteina on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrelle ja osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrella. Liikennejärjestelyt on tarkoitus järjestellä kokonaisuutena ja Fanny Nymanin puistoalueella kulkuyhteyksiin tehdään tarvittavia muutoksia ja parannuksia.

Messukylänkatu 21–27 (kaavanumero 8734)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Messukylänkadun yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti osoittaa täydennysrakentamista osoitteeseen Messukylänkatu 21–27. Tonttien nykyiset käyttötarkoitukset muuttuvat asuinkäyttöön ja katutasoon suunnitellaan liiketilaa. Esitetyt uudet rakennukset ovat nelikerroksisia kerrostaloja ja pysäköinti on suunniteltu sijoittuvaksi pääasiassa maan alle.

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 14.5.–4.6.2021.Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä keskiviikkona 26.5.2021 klo 17.00 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavoituksen tilannetta ja osallistujilla oli mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja kommentteja kirjoittamalla.

Messukylän kirkko ja hautausmaa (kaavanumero 8765)

Messukylän kirkon ja hautausmaan asemakaavamuutoksessa tavoitteena on sovittaa uusi seurakuntatalo kirkon yhteyteen rakennustaiteelliset ja maisemalliset arvot huomioiden. Rakennus on suunniteltu liitettäväksi kirkkoon lasisella nivelosalla.

Yleissuunnitelmaluonnos

Yleissuunnitelmaluonnoksessa on esitetty Messukylänkadun kaupunkiliikkumisen ja liikkumisympäristön periaatteet katusuunnitelman laatimiselle ja mahdollisia tulevan täydennysrakentamisen paikkoja.

Messukylänkadun varrelle on muodostettu katutilan uudella jäsentelyllä ja täydennysrakentamisella kaupunkimaisempia katutilan tiivistymiä suunnittelualueen länsi- ja itäpäähän. Suunnittelualueen keskiosalla arvokkain kulttuuriympäristö säilyy vehreänä ja puistomaisena.

Osallistuminen yleissuunnitelmaa laatiessa

Messukylänkadun liikenteen ja maankäytön yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 11.3.2020 Messukylän koulun liikuntasalirakennuksessa. Yleisötilaisuudessa esitellyt materiaalit on julkaistu alla.

Yleissuunnitelmatyön yhteydessä on järjestetty maaliskuun (2020) yleisötilaisuuden lisäksi aiemmin yksi yleisötilaisuus sekä sidosryhmätyöpaja.

Osana yleissuunnitelmaluonnoksen laatimista kerättiin kuntalaisten mielipiteitä karttakyselyllä, joka oli avoinna 9. - 22.3.2020. Vastaaja pääsi kommentoimaan yleissuunnitelmaluonnoksessa esitettyjä liikkumisratkaisuja, katuympäristön kehittämisperiaatteita ja esitettyjä mahdollisia täydennysrakentamiskohteita.

Lisätiedot

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018
sähköposti [email protected]

Liikenneinsinööri
Heljä Aarnikko
puhelin 040 806 4917
sähköposti [email protected]

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/messukylankatu