Siirry sisältöön

Lielahden yleissuunnitelma

Lielahden läntiselle alueelle suunnitellaan yleissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita Tampereen hiilineutraalisuustavoitteen 2030 mukaisesti. Suunnitelma toimii lähtökohtana laadittaville asemakaavoille. Suunnittelualue sijoittuu Lielahdenkadusta länteen Ylöjärven kaupungin rajalle asti. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 eli alue olisi vähitellen toteutunut tuohon vuoteen mennessä.

Kartakuvassa on esitetty suunnittelualueen rajaus ilmakuvanäkymässä

Ajankohtaista

Luonnosaineistoa oli nähtävillä 7.10.–8.11.2021 välisen ajan. Aineistoon kuului muun muassa kaksi erilaista luonnosvaihtoehtoa, joista kerättiin palautetta jatkosuunnittelun tueksi. Vaihtoehdoissa esitettiin erilaisia liikenneverkollisia ratkaisuja esimerkiksi raitiotieradan linjauksesta. Etelään oli tutkittu kaupunkimaista asuinrakentamista.

Maankäyttö

Alueelle sovitetaan liike-, elinkeino- ja palvelutiloja, asumista sekä varaus voimalaitokselle huomioiden myös ekologiset yhteydet ja viheralueet. Keskustamaista asuin- ja palveluympäristöä suunnitellaan Lielahdenkadun läheisyyteen. Myllypuronkadun ympäristö alueen keskivaiheilla painottuu nykyiseen liiketoimintaan.

Liikenne

Liikenteen osalta tavoitteena ovat muun muassa saavutettavuus eri kulkumuodoilla, pääpyöräreitti alueen läpi ja uusi eritasoliittymä Paasikiventien ja Lielahdenkadun risteykseen. Katujärjestelyt, pysäköintiratkaisut ja liikenteen toimivuus tarkastellaan maankäytön suunnittelun rinnalla.

Raitiotie

Raitiotien ratalinjaus Hiedanrannasta Ylöjärven kirkonseudulle on päätetty kaupunkien valtuustoissa. Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien on tavoite teettää tarkentava yleissuunnitelma koko raitiotielinjasta maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun rinnalla. Lähtökohtaisesti Lielahden alueelle sijoittuu 2–3 pysäkkiä, yönylivarikko sekä Vaasantien ja rautatien risteävä, alittava tai ylittävä silta.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tavoitteita ovat tilavarausten suunnittelu maanalaisille johdoille ja putkille kuten vesihuoltolinjat, voimajohdon kaapelit, kaukolämpö ja maakaasu. Hulevesien ja tulvariskien hallintakeinojen suunnittelu sisältyy myös työhön. Vaiheittainen toteutus ohjelmoidaan muun suunnittelun kanssa.

Muu alueeseen liittyvä suunnittelu

Seuraavaksi on koottu lisätietolinkkejä muusta Lielahden alueeseen liittyvästä suunnittelusta.

Osallistuminen yleissuunnitelman laatimiseen

Yleissuunnitelmatyön kokonaisuutta esittelevä hanke-esite julkaistiin 25.2.2021 ja sitä pystyi kommentoimaan 25.3.2021 asti. Kevään 2021 aikana laadittiin Nykytila- ja tavoiteraportti. Siinä kerrotaan hankkeesta laajemmin sisältäen yhteenvedon kevään aikana toteutetuista vuorovaikutteisista tilaisuuksista ja saadusta palautteesta.

Luonnosaineistoa oli nähtävillä 7.10.–8.11.2021 välisen ajan, jolloin nähtävillä olevista luonnosvaihtoehdoista kerättiin palautetta alueen toimijoilta, maanomistajilta ja asukkailta. Asukkaille järjestettiin suunnittelupäivystys 26.10.2021 ja maanomistajille sekä yrittäjille järjestettiin esittelytilaisuus 1.11.2021. Luonnosaineistoa esiteltiin myös esittelyvideolla.

Seuraavan kerran aineistoa on nähtävillä ehdotusvaiheessa, jolloin aineistoa esitellään taas yleisölle. Ajankohdat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Suunnitelman laatija

Tampereen kaupungin kanssa Maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmia sekä selvityksiä laatii WSP Finland Oy, kunnallisteknisiä tarkasteluja Sitowise Oy.

Lisätiedot

Asemakaavoitus, maankäytön suunnittelu
Projektiarkkitehti
Susanna Virjo
puhelin 041 730 6093
sähköposti [email protected]

Liikenne
Liikenneinsinööri
Pekka Stenman
puhelin 040 163 7226
sähköposti [email protected]

Kuntatekniikan suunnittelu
Suunnittelupäällikkö
Jouni Sivenius
puhelin 041 730 4296
sähköposti [email protected]

Raitiotie
Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]