Siirry sisältöön

Suunnitteluaineistot

Alueen voimassa olevat asemakaavat

Asemakeskuksen vireillä olevat asemakaavat

Asemakeskuksen yleissuunnitelmaan pohjautuvien asemakaavojen laatiminen etenee vaiheittain.

Maanpäällisiä alueita koskevien kaavamuutosten rinnalla alueella on valmisteilla P-Hämpin laajennusta koskeva maanalainen asemakaava.

Asemakaava nro 8640, Asemakeskus 1

Asemakaava 8640 on tullut vireille 11.8.2016.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, suunnittelukilpailun voittanut työ sekä muuta hanketta koskevaa aineistoa oli julkisesti nähtävillä 11.8.-15.9.2016 välisen ajan.

Yleissuunnitelman pohjaksi laadittu vaihtoehtotarkastelu, tarkastettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muuta kaavan valmisteluaineistoa oli julkisesti nähtävillä 8.1.-15.2.2018 välisen ajan.

Kaavaa koskevaa aineistoa tulee seuraavan kerran julkisesti nähtäville, kun valmisteilla olevat selvitykset ja kaavaluonnos ovat valmistuneet.

Asemakeskuksen I vaiheen asemakaavaan liittyvä yleisten alueiden suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Aukioiden ja puistojen yleissuunnitelmassa (Loci Maisema-arkkitehdit Oy) tarkastellaan julkisen ulkotilan kokonaisuutta, joka muodostuu Posteljooninpuistosta, aseman edustan aukiosta sekä aukiolta suunnittelualueen eteläreunaan asti ulottuvasta uudesta Asemapuistosta. Tavoitteena on luoda maisemakonsepti, joka on luontevaa jatkumoa jo aiemmin hyväksytylle Asemakeskuksen yleissuunnitelmalle.

Samanaikaisesti laadittavassa Rautatienkadun yleissuunnitelmassa (Ramboll Finland Oy) tutkitaan katuympäristön ja liikennejärjestelyiden kehittämistä välillä Rongankatu–Vuolteenkatu. Tavoitteena on luoda Rautatienkadusta keskustan strategista osayleiskaavaa toteuttava, korkealaatuinen, liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka mahdollistaa myös kaupunkivihreän lisäämisen.

Yleissuunnitelmien alustavia luonnoksia esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 23.3.2021 ja kaupunkikuvatoimikunnalle 20.4.2021.

Suunnitelmat tulevat julkisesti nähtäville yhdessä muun I vaiheen asemakaavaan liittyvän suunnittelu- ja selvitysaineiston kanssa.

Luonnoskuva aukioalueesta uuden Asemakeskuksen edustalla. Ihmisiä kävelemässä aukiolla, jota reunustavat erilaiset kukkapenkkiasetelmat ja puut. Osa ihmisistä istuskelee kukkapenkkien yhteydessä olevilla tasoilla.

Maanalainen asemakaava nro 8670, P-Hämpin laajennus

Asemakaava koskee maanalaista aluetta, jonka pinta-ala on noin 30 hehtaaria. Pohjoisessa alue ulottuu Kyttälänkadun, Tammelankadun ja Itsenäisyydenkadun alapuolelle ja lännessä Tuomiokirkonkadun alapuolelle. Etelässä alue ulottuu Kalevantien ja Suvantokadun alapuolelle ja idässä Yliopistonkadun ja Viinikankadun alapuolelle.

Kuvassa on esitetty P-Hämpin laajennuksen asemakaava-alueen rajaus kartalla.
P-Hämpin laajennuksen kaava-alueen rajaus kartalla

Suunnittelun tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset vuonna 2012 valmistuneen kalliopysäköintilaitos P-Hämpin laajennuksen sekä uusien maanalaisten ajoyhteyksien toteuttamiselle.

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 8.1.2018. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 8.1.-15.2.2018 ja kaavan valmisteluaineisto 14.5.–4.6.2021 välisen ajan.

Kaavaehdotus valmistui marraskuussa 2021 ja se hyväksyttiin julkisesti nähtäville asetettavaksi yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 30.11.2021.

Kaavaehdotus sekä siihen liittyvä laaja suunnittelu- ja selvitysaineisto on nähtävillä 2.12.2021-14.1.2022 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää ehdotuksesta muistutuksia ja viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. Palaute toimitetaan kaupungin kirjaamoon.

Nähtävilläolon päätyttyä saatu palaute kootaan ja siihen laaditaan tarvittavat vastineet. Suunnitteluaineistoon voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia ja täydennyksiä. Tämän jälkeen kaavaehdotus etenee varsinaiseen hyväksymiskäsittelyyn.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä.


Asemakeskuksen yleisuunnitelma ja muita suunnitteluaineistoja

Yleissuunitelma perustuu voittaneeseen kilpailuehdotukseen (COBE/Lunden) ja prosessin aikana tehtyihin vaihtoehtoihin. Valmistunut yleissuunnitelma mahdollistaa taloudellisten, teknisten ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden täyttymisen.

Kaupuginhallitus hyväksyi yleissuunnitelman Asemakeskuksen suunnittelun jatkamisen perustaksi joulukuussa 2019. Yleissuunnitelma on tehty yhteistyössä Tampereen kaupungin, VR-Yhtymä Oy:n, Väyläviraston ja Finnpark Oy:n kanssa.

Yleissuunnitelma on alueen potentiaalia kuvaava visio alueen tavoitteista ja rakentumisesta. Suunnitelma tarkentuu yksityiskohtaisemman suunnittelun ja asemakaavoituksen myötä.

Asemakeskuksen vaihtoehtotarkastelut 2017

Voittaneelle kilpailuehdotukselle etsittiin suunnitelmavaihtoehtoja. Tarkoituksena oli löytää suunnittelualueelle hankeosapuolten kannalta taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja toiminnallisesti korkeatasoinen vaihtoehto, joka toimisi myös Asemakeskuksen yleissuunnitelman pohjaksi. Vaihtoehtotarkastelut saatiin valmiiksi huhtikuussa 2017.

Asemakeskuksen suunnittelukilpailu 2014

Vuonna 2014 Tampereen kaupunki järjesti yhdessä Liikenneviraston, Senaatti-kiinteistöjen ja VR Yhtymä Oy:n kanssa kilpailun Tampereen aseman seudun suunnittelusta. Suunnittelukilpailun tulokset julkistettiin lokakuussa 2014. Kilpailun tuomaristo piti ehdotuksista kehityskelpoisimpana tanskalais-suomalaisen kilpailuryhmän työtä nimeltään ReConnecting Tampere.

Kilpailun luonne oli aatekilpailu, joten mikään kilpailuehdotuksista ei käy suoraan jatkosuunnittelun pohjaksi, mutta tuomariston näkemyksen mukaan voittajaehdotus sopii parhaiten kilpailuohjelman tavoitteisiin. Alueen suunnittelua vietiin eteenpäin voittaneen ehdotuksen pohjalta.

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Asemakeskus-hankkeen asemakaavoituksesta:
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326
sähköposti [email protected]

Asemakaavapäällikkö
Elina Karppinen
puhelin 040 800 4908
sähköposti [email protected]