Siirry sisältöön

Hyödyt ja kannustimet

Hyödyt taloyhtiölle

Taloyhtiö hyötyy aina jollain tavalla lisärakentamisesta. Tonttinsa omistava asunto-osakeyhtiö saattaa saada huomattavaa rahallista hyötyä rakennusoikeuden myymisestä ulkopuoliselle toteuttajalle. Kaupungin vuokratontilla tapahtuvasta lisärakentamisesta saa puolestaan täydennysrakentamiskorvausta. Kun asuintalon rakennusoikeus lisääntyy merkittävästi, voidaan maanvuokraa alentaa enimmillään 85 prosentilla enintään kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi taloyhtiöllä on mahdollisuus myydä muodostuva vuokraoikeus.

Korjausrakentamisen rahoittaminen
Lisärakentaminen ja siitä saatavat tulot voivat olla yksi vaihtoehto, jolla taloyhtiö voi rahoittaa tulevia korjauksia.

Energiatehokkuus
Suurten peruskorjausten yhteydessä voidaan rakennuksen energiatehokkuutta parantaa kustannustehokkaasti. Lisärakentamisesta saatavat tulot voivat mahdollistaa energiatehokkuutta parantavat ratkaisut, jotka maksavat itsensä takaisin pienempinä energialaskuina.

Hissien lisääminen
Lisärakentamishankkeen avulla voidaan rahoittaa hissin rakentamista vanhaan taloon.

Taloyhtiön laadun tai mukavuuksien lisääminen
Taloyhtiö voi rahoittaa lisärakentamishankkeella jonkin asumismukavuutta tai laatutasoa nostavan parannuksen. Tämä voi olla mitä tahansa pihavarusteista porealtaaseen yhteisissä saunatiloissa.

Investoinnit taloyhtiöön nostavat aina asumismukavuutta ja asuntojen arvoa ja tuottavat siten hyötyä kaikille osakkeenomistajille.

Hyödyt alueella

Alueen palveluiden käyttäjien ja väestömäärän lisäämiseksi tarvitaan uutta asuntorakentamista.

Monipuolisempaa asuntotarjontaa

Täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa lisää sellaisia asuntoja, joita alueella kaivattaisiin. Esimerkiksi väestön ikääntyessä tarvitaan esteettömiä asuntoja. Niiden lisäksi monilla asuinalueilla on pulaa myös perheille soveltuvista asunnoista. Perheasuntoja tai tarvittavia pieniä asuntoja voidaan rakentaa tai omistus- tai vuokra-asuntojen määrää kasvattaa. Ympäristöönsä sopiva uudisrakentaminen lisää alueen elinvoimaa ja vireyttä sekä parantaa kaupunkikuvaa.

Palvelut säilyvät

Asukasmäärät etenkin lähiöissä laskevat, kun lapset muuttavat omilleen. Samalla perheiden aiemmin hyödyntämät palvelut menettävät käyttäjiään. Täydennysrakentamisen avulla alueelle saadaan uusia asukkaita, jotka käyttävät lähipalveluita ja auttavat näin säilyttämään ne.

Ulkotilojen kehittäminen

Suurempien täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä voidaan kehittää myös alueen ulkoympäristöä. Täydennysrakentamishankkeiden kaavamuutosten yhteydessä tarkastellaan myös lähiympäristö ja mahdollisuuksien mukaan kohennetaan esimerkiksi julkisia puistoalueita.

Kaupunkikuva paranee ja alueen arvo nousee

Hyvin suunnitellut ja toteutetut uudisrakennukset monipuolistavat ja kohentavat alueen kaupunkikuvaa ja elävöittävät uudistamisen tarpeessa olevaa aluetta. Tämä nostaa kaupunginosan arvostusta ja asuntojen arvoa.

Kaupungin hyödyt ja tavoitteet

Uusien asuntojen tarve kasvaa väestömäärän kasvaessa. Tiiviimmän kaupungin rakentaminen toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrelle on yhtenä tavoitteena Tampereen kaupunkistrategiassa.

Tampereelle suunniteltu raitiotie ja täydennysrakentaminen sen varrelle tehostaa maankäyttöä ja lisää muun muassa keskustan vetovoimaa ja saavutettavuutta. Raitiotien varrelle on mahdollista rakentaa lisää asuntoja jopa yli 35000 asukkaalle.

Olemassa olevan kunnallistekniikan hyödyntäminen
Kaupungilta ei vaadita kalliita investointikustannuksia uuden kunnallistekniikan tai palveluiden rakentamiseen, vaan täydennysrakentamisessa voidaan useimmiten hyödyntää aikaisemmin tehtyjä investointeja. Yleensä täydennysrakentamisen kohteet sijaitsevat valmiiksi hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Liikenteen päästöjen vähentäminen
Raideliikenteen seisakkeiden ja pysäkkien ympäristöjä täydennettäessä saadaan lisää asukkaita vähemmän saastuttavien liikennemuotojen, kuten junan ja raitiotien vaikutusalueelle.

Valmiin palveluverkon hyödyntäminen

Asukasmäärän vaihdellessa myös julkisten palveluiden tarve alueella vaihtelee. Täydennysrakennettavilla alueilla on yleensä olemassa tärkeimmät palvelut, eikä niitä tarvitse rakentaa erikseen.

Yhtenäisten viheralueiden säilyminen

Täydennysrakentaminen säästää laajoja, yhtenäisiä viheralueita kaupungin laita-alueilla. Kun täydennetään valmista kaupunkia, ei tarvitse rakentaa uusia asuinalueita kaupunkirakenteen ulkopuolelle.