Siirry sisältöön

Ojalan osayleiskaava

Kaava-alueen rajaus kartalla.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi kokouksessaan 16.3.2010 (33 §) Ojalan osayleiskaavan linjaukset ja kaupunginhallitus teki 21.6.2010 (329 §) osayleiskaavan aloituspäätöksen.

Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungin koillisosassa Tampereen ja Kangasalan rajalla. Alueen pinta-ala on noin 7 km2. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Jyväskylään johtavaan valtatiehen 9, lännessä Aitolahdentiehen, Kumpulan ja Atalan kaupunginosien pientaloalueisiin sekä Halimasjärven luonnonsuojelualueeseen, etelässä Linnainmaan ja Holvastin kaupunginosien väliseen Orimuskatuun, Hussanpuiston ulkoilureittiin ja Lahteen johtavaan valtatiehen 12 sekä idässä Kangasalan kunnan rajaan.

Ojalan suunnittelua tehdään yhteistyössä Kangasalan kunnan Lamminrahkan osayleiskaavoituksen kanssa.

Lainvoimainen kaava

Kaavarunko valmistui syksyllä 2015

Teemaryhmä keväällä 2015

Alueen suunnittelun tueksi perustettiin teematyöryhmä, jonka työskentelyn toivottiin tuottavan näkemyksiä ja ideoita pientaloalueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Ryhmä kokoontui huhti-kesäkuun 2015 aikana kolme kertaa.

Osayleiskaava

Ojalan osayleiskaava tuli voimaan 28.1.2016 annetulla kuulutuksella.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.1.2015 (28 §) osayleiskaavaehdotuksen. Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan Hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.12.2014 (524 §) esittää valtuuston päätettäväksi, että Ojalan osayleiskaavaehdotus hyväksytään.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.12.2014 (346 §) osayleiskaavaehdotuksen ja esittäää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotusvaihe

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Ojalan osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville 6.3.-7.4.2014 väliseksi ajaksi kokouksessaan 4.3.2014, 65 §.

Ehdotuksen 14.2.2014 aineistot

Ehdotusvaiheen selvitykset ja suunnitelmat

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.1.2013 (30 §) Ojala-Lamminrahkan alueen toimeenpanosuunnitelman.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto merkitsi kokouksessaan 17.9.2012 (92 §) Ojalan osayleiskaavan suunnittelutilanteen tiedoksi.

Valmisteluvaiheen selvitykset

Luonnosvaihtoehdot

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.6.2011 (212 §) Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot asetettavaksi nähtäville.

Luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 27.6. – 31.8.2011 ja niitä esiteltiin yleisötilaisuudessa 16.8.2011.

Luonnosvaihtoehtoja on kolme. Kaikki osoittavat asutusta Ojalan ydinalueelle, täydennysrakentamista Aitolahdentien varteen ja työpaikkarakentamista Tarastenjärventien risteykseen. Luontoarvojen ja seudullisten virkistysyhteyksien turvaaminen on ollut tavoitteena kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdot eroavat toisistaan mm. asukasmäärien, rakentamistapojen ja liikenneverkon suhteen.

Voit tutustua luonnosvaihtoehtoihin alla olevien linkkien kautta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallitus teki 21.6.2010 (329 §) osayleiskaavan aloituspäätöksen ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 5.8. - 6.9.2010 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty viimeksi 14.2.2014.

Aikaisemmat vaiheet

Vuonna 2002 kaupunginvaltuusto hyväksyi Ojalan osayleiskaavaehdotuksen, mutta hyväksymispäätöksen jälkeen kaava-alueella tehtiin uusia liito-oravahavaintoja ja monien käsittelyvaiheiden jälkeen kaava palautettiin uudelleen valmisteluun.

Vuosina 2003 - 04 Ojalan ja Kangasalan puolella sijaitsevan Lamminrahkan alueen maankäytön vaihtoehtoja selvitettiin yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa rakennesuunnittelutyön avulla. Vuonna 2006 työtä jatkettiin tutkimalla toteuttamisen vaihtoehtoja ja työssä päädyttiin kuntarajan siirtoon, joka toteutui vuoden 2009 alussa.

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907
sähköposti [email protected]

Projektiarkkitehti
Anna-Lotta Kauppila
puhelin +358408007212
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]

Ojalan osayleiskaavan diaarinumero on TRE:3517/10.02.03/2013.

Vanhat pöytäkirjat ja niiden otteet ovat saatavissa Tampereen kaupungin kirjaamosta.

Tampereen kaupunki, kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere