Siirry sisältöön

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaavatyö käynnistettiin kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päätöksellä 4.10.2004 (69 §).

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Hervantajärven osayleiskaavan 13.6.2011. Päätöksestä valitettiin ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja osayleiskaava tuli voimaan kaupunginhallituksen kuulutuksella 14.4.2014.

Hervantajärven osayleiskaava-alue sijaitsee Hervannan eteläpuolella Ruskontien ja Hervantajärven välissä, noin kahdeksan kilometriä Tampereen keskustasta kaakkoon. Idässä kaava-alueen rajana on Tampereen ja Kangasalan välinen kunnanraja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,5 neliökilometriä.

Kaava-aineistot

Tampereen palvelupiste
puhelin 041 730 8168
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Ehdotusvaihe

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Hervantajärven osayleiskaavan kokouksessaan 13.6.2011.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 16.6.2009. Lautakunta päätti asettaa ehdotuksen nähtäville.

Lautakunnan kokouksessa liitteenä olleet asiakirjat ja osallistumis- ja arviontisuunnitelman päivitys ehdotusvaiheessa:

Ehdotuksen nähtävillä olo
Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 26.6. - 31.8.2009 välisen ajan. Ehdotuksesta jätettiin 12 muistutusta. Viranomaisilta ja kaupungin yksiköiltä pyydettyjä lausuntoja saatiin kuusi.

Ehdotuksen nähtävillä olon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Etelä-Hervannan koululla. Yleisötilaisuuden aikana kirjattiin salin etuosassa olevalle suurelle paperille avainsanoja keskustelussa esille nousseista teemoista.

Suunnittelujaoston kokous 31.3.2008

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto käsitteli Hervantajärven osayleiskaavan suunnittelutilannetta kokouksessaan 31.3.2008. Suunnittelujaosto merkitsi tiedoksi osayleiskaavan suunnittelutilanteen ja osayleiskaavaluonnoksista saadun palautteen ja vastineet niihin. Tämän lisäksi suunnittelujaosto päätti, että

- suunnittelutyötä jatketaan C-vaihtoehtoa kehittämällä tavoitteena 3 000 asukkaan kompakti rakenne

- aluerajauksia tarkistetaan palautteen ja laaditun vaikutusarvion pohjalta mahdollisuuksien mukaan

- erillisestä palvelualuevarauksesta luovutaan ja sisällytetään palvelujen rakentamismahdollisuus aluevarauksiin

- työpaikka-aluevarauksesta luovutaan

- Hervantajärven ranta-alueella luovutaan ra-merkinnästä ja kehitetään virkistysalueiden kaavamääräystä sellaiseksi, että alueella olevat asuinrakennukset ja lomarakennukset voidaan säilyttää ja niitä voidaan kehittää.

Kaavaluonnokset

Hervantajärven osayleiskaavan luonnoksia on käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouksessa 28.5.2007. Suunnittelujaosto päätti asettaa luonnokset nähtäville.

Luonnosten nähtävillä olo

Luonnokset olivat nähtävillä 31.5. - 17.8.2007. Luonnoksista jätettiin 13 mielipidettä, joissa oli yhteensä yli 450 allekirjoitusta. Viranomaisilta ja kaupungin yksiköiltä pyydettyjä lausuntoja saatiin seitsemän.

Nähtävillä olon alkuvaiheessa 7.6.2007 järjestettiin kaavasta yleisötilaisuus. Yleisötilaisuuden palautteesta tehtiin kooste, joka tilaisuuden aikana kirjattiin salin etuseinällä olleelle suurelle paperille.

Kaava-alueen rajauksen muutos

Kaava-alueen rajausta on elo-syyskuussa 2006 muutettu siten, että maankaatopaikka ja vähäisiä alueita osayleiskaava-alueesta on liitetty laadittavana olevan Hiidenmäen asemakaavan kaava-alueeseen. Rajausmuutosta tehtäessä ajateltiin, että Hiidenmäen asemakaava etenisi Hervantajärven osayleiskaavaa nopeammin, ja siten maankaatopaikkaan liittyvät selvitykset ja ratkaisut voitaisiin tehdä nopeammalla aikataululla. Rajausmuutoksen perusteluna oli myös se, että asemakaavassa maankaatopaikkaan liittyvistä määräyksistä voidaan tehdä yksityiskohtaisempia kuin osayleiskaavassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi kokouksessaan 27.2.2006 kaavatyön alustavat tavoitteet ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 2. - 24.3.2006 Palvelupiste Frenckellissä (Keskustorin laidalla, Frenckellinaukio 2 B).

Kaavatyön tavoitteet

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston 27.2.2006 hyväksymät kaavatyön alustavat tavoitteet:

1. Kantakaupungin yleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu asumista, ja Hervantajärven luoteisrannalle selvitysalue. Kantakaupungin yleiskaavan vahvistuneille asuinalueille Hervantajärven osayleiskaava-alueella on yleiskaavassa laskettu sijoitettavan 2 200 asukasta. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan uusien rakentamisalueiden rajaukset kantakaupungin yleiskaavaa tarkemmin. Osayleiskaava-alueelle sijoitetaan 1500-4000 asukasta. Asuinalueiden rakentamistapa määritellään yleispiirteisesti osayleiskaavatyön yhteydessä.

2. Osayleiskaava-alue on hervantalaisten ja muidenkin kaupunkilaisten aktiivisesti käyttämää virkistysaluetta. Kaavalla pyritään varmistamaan alueen monipuolinen virkistyskäyttö (mm. ulkoilureitit ja uimaranta) myös tulevaisuudessa.

3. Tutkitaan asutukseen soveltuvien työpaikkatoimintojen sijoittumismahdollisuus Ruskontien tuntumassa. Työpaikka-alueen luonteeseen vaikuttavat Vuorekseen rakennettavien työpaikka-alueiden luonne, Hervannan työpaikka-alueiden laajenemistarve sekä Ruskontien mahdollinen rakentuminen kaupunkiseudun II-kehäksi.

4. Suunnittelutyössä selvitetään kunnallisten ja yksityisten palveluiden sekä joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet.

Tavoitteita on muokattu ja täydennetty kaavatyön aikana. Päivitettyjä tavoitteita on esitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.5.

Selvitykset ja raportit

Hervantajärvi-Rusko, maisema- ja ympäristöselvitys

Osayleiskaavan ehdotusvaiheessa tehtyjä selvityksiä