Siirry sisältöön

Selvitykset ja lähteet

Selvitykset

Kaavatyöhön liittyvät selvitykset

Valmisteluvaihe

Esiselvitys 2018, Tampereen kaupunki yleiskaavoitus

 • Esiselvitykseen on koottu laajasti tietoa suunnittelun lähtökohdista alueella. Selvitys on laadittu ensisijaisesti maankäytön suunnittelun tarpeisiin, mutta tarjoaa paljon tietoa Pohjois-Tampereen väestöstä, elinkeinoista, palveluista, rakentamisesta, kulttuuri- ja luontoarvoista sekä ympäristöterveydestä.

Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan 1989 ajantasaisuuden arviointi 2017

 • Selvityksessä on tarkasteltu rantayleiskaavan toteutuneisuutta erityisesti osoitettujen uusien lomarakennuspaikkojen, mutta myös muiden kaavassa osoitettujen toimintojen osalta.

Pohjois-Tampereen maatilaselvitys 2018

 • Selvitykseen haastateltiin keväällä 2018 alueen toimivien maatilojen omistajia (osallistujia 72 % kaikista tilallisista). Kysymykset koskivat mm. tilan tuotantoa, sivuelinkeinoja ja tulevaisuuden suunnitelmia, selvitykseen on koottu yhteenveto haastattelun tuloksista.

Pohjois-Tampereen tavoitekysely 2018

 • Kaavan valmisteluvaiheen nettipohjainen asukaskysely, joka järjestettiin samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon kanssa keväällä 2018. Kyselyllä kartoitettiin alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden tavoitteita sekä mielipiteitä, vastaajia oli 269.

Nuorten näkökulmia Pohjois-Tampereen kehittämiseen -kysely 2018

 • Alueen lähinnä 5.-9.luokkalaisille nuorille suunnattu nettipohjainen kysely vuodenvaihteessa 2017-18, jossa kartoitettiin nuorten kokemuksia ja tulevaisuudenkuvia alueesta. Vastaajia oli 228.

Kysely asukkaille ja kesäasukkaille 2017

 • Pääasiassa alueen kesätapahtumissa 2017 tehty lomakekysely. Kyselyllä kerättiin vastaajilta perustietoa ja mielipiteitä arjen asumisesta sekä oman alueen parhaista ominaisuuksista ja kehittämistoiveista. Vastaajia 95 asukasta ja 90 kesäasukasta.

Kämmenniemen yleissuunnitelmaluonnokset 2019

 • Suunnitelmassa on tutkittu Kämmenniemen mahdollisia laajenemisalueita ja niiden liittymistä nykyiseen aluerakenteeseen. Yleissuunnitelmaluonnoksia työstetään eteenpäin luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta.

Kämmenniemen muinaisjäännösinventointi 2018

 • Kämmenniemen mahdollisille laajenemisalueille Perttulanniemeen ja Kaitavedentien itäpuolelle tehty arkeologinen selvitys.

Kämmenniemen lepakko-, linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2018

 • Kämmenniemen mahdollisille laajenemisalueille Perttulanniemeen ja Kaitavedentien itäpuolelle tehty selvitys.

Kämmenniemen yleissuunnitelma-alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys 2019

 • Kämmenniemen mahdollisille laajenemisalueille Perttulanniemeen ja Kaitavedentien itäpuolelle tehty selvitys.

Pohjois-Tampereen liikenneselvitys 2019

 • Selvityksessä on tarkasteltu liikennejärjestelyjen nykytilaa ja kehittämistarpeita etenkin jalankulun ja polkupyöräilyn osalta.

Aiemmin laadittuja selvityksiä

Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys (2015)
 • Selvityksessä on esitelty Pohjois-Tampereen kulttuurimaisemia ja tunnistettu arvokkaat aluekokonaisuudet.
Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri 2008
 • Selvityksessä on arvotettu alueen rakennuksia ja rakennelmia mm. kulttuurihistorian, maiseman, rakennushistorian, teollisuushistorian ja henkilöhistorian perusteella.
Tampereen kaupungin maaseutuohjelma 2020 (2011) ja väliarviointi (2016)
 • Ohjelmalla halutaan tuoda esille alueen erityispiirteet ja vahvuudet sekä edistää alueen kehittymistä. Ohjelman teemoina ovat asuminen, työ, virkistäytyminen, yhteisöllisyys ja vaikuttaminen.
Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012-2020 (2013)
 • Ohjelmassa on esitetty luonnonsuojelullisesti tärkeimmät kohteet sekä niiden alustava suojelusuunnitelma.

Lähteet

Laki ja ylemmän tason suunnitelmat ja strategiat

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 2017
 • Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (2017)
 • Asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet 2013
 • Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 (2014)
 • Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (VAT) (2018)

Tampereen kaupunkistrategia ja kaupungin muut ohjelmat ja suunnitelmat

 • Pormestariohjelma 2017-2021 Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere (2017)
 • Kaupunkistrategia Tampere -sinulle paras (2017)
 • Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella (2014)
 • Luonnonsuojeluohjelma 2012-2020 (2012) ja väliraportti (2017)
 • Meluselvitys 2017
 • Tampereen kaupungin rakennusjärjestys (2014)
 • Vesihuollon kehittämissuunnitelma (2008)
 • Ympäristön tila Tampereella 2014

Alueelle aiemmin tehdyt selvitykset ja suunnitelmat

 • Aitolahti-Teisko -strategia - kyläläisten näkökulma alueen suunnitteluun (2001)
 • Aitolahti-Teisko alueen pienvesiselvitys, osat 1 ja 2 (2013 ja 2014)
 • Silta The Brigde -Life hanke: Aitolahti-Teisko yhteissuunnittelun sillanrakentajana (1999)
 • Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys (2015)
 • Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuri 2008
 • Tampereen kaupungin maaseutuohjelma 2020 (2011) ja väliarviointi (2016)
 • Teisko−Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012−2021, (Kaupungin metsät, 2012)
 • Teiskon lentokenttä, Lentotoiminnan ympäristömeluselvitys, Ramboll Finland Oy, 2016
 • Pohjois-Tampereen matkailutoimijaselvitys, Ekokumppanit Oy, 2018
 • Kämmenniemen ja kantakaupungin verkostojen yhdistäminen, yleissuunnitelman päivitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
 • Tampereen Mikkolanlammin viitasammakkoselvitykset, Kokemäenjoen Vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, 2018, 2017 ja 2013
 • Tampereen kaupunki, Maanvastaanottoalueiden selvitys, Ramboll Finland Oy, 2013
 • Voimassa olevat kaavat selvityksineen

Yleiskaava-aineisto

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2018)
 • Yleiskaavaluonnos, kaavakartat ja selostus (2019)

Yleiskaavatyöhön liittyvät selvitykset ja suunnitelmat

 • Esiselvitys 2018, Tampereen kaupunki, Yleiskaavoitus, ID 2003028
 • Aitolahti-Teisko rantayleiskaavan 1989 ajantasaisuuden arviointi 2017, Tampereen kaupunki, Yleiskaavoitus, ID 2003019
 • Pohjois-Tampereen maatilaselvitys 2018, ProArgia Etelä-Suomi ry, ID 2091202
 • Pohjois-Tampereen liikenneselvitys 2019, Destia Oy, ID 3214460
 • Pohjois-Tampereen tavoitekysely 2018, Tampereen kaupunki, Yleiskaavoitus, ID 2941573
 • Nuorten näkökulmia Pohjois-Tampereen kehittämiseen -kysely 2018, Tampereen kaupunki, Yleiskaavoitus, ID 2089452
 • Kysely asukkaille ja kesäasukkaille 2017, Tampereen kaupunki, Yleiskaavoitus, ID 2089445
 • Kämmenniemen yleissuunnitelmaluonnokset 2019, A-Insinöörit, ID 3214249
 • Kämmenniemen muinaisjäännösinventointi 2018, Mikroliitti Oy, ID 2070870
 • Kämmenniemen lepakko-, linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2018, FCG Suunnittelu ja tekniikka, ID 2070857
 • Kämmenniemen yleissuunnitelma-alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys 2019, Tampereen kaupunki ID 3237245
Muut selvitykset
 • Järvien vedenlaatu Tampereella, vuosittaiset julkaisut (2007-2015), Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
 • Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten laaditut selvitykset, Pirkanmaan liitto:
 • Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Pirkanmaalla, 2014
 • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -hankkeissa vuosina 1996-2001 ja 2012-2015
 • Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015
 • Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014
 • Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt 2016
 • Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
 • Hämeen läänin luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet I ja II, Suomen ympäristökeskus, 1996
 • Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto, 2009
 • Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat, Ympäristöministeriö, 2007
 • Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere-Orivesi, Pirkanmaan ELY-keskus, 2010

Selvitykset ja lähteet (pdf)tulostusversio