Siirry sisältöön

Kaavaprosessi ja osallistuminen

Organisaatio

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Välivaiheen nähtäville asettamisesta (luonnos ja ehdotus) päättää yhdyskuntalautakunta. Yksittäisiä linjauskysymyksiä on käsitelty yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmässä. Muilta kaupungin toimialueilta yhteistyötä on tehty mm. hyvinvoinnin palvelualueen (kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut) sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kanssa (yritys- ja yhteiskuntasuhteet sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka). Kaupungin eri liikelaitoksista yhteistyötä on tehty mm. Tampereen Veden ja Tampereen Infran kanssa.

Yleiskaavaluonnos on laadittu kaupunkiympäristön suunnittelun yleiskaavoituksessa. Suunnitteluprosessia on johtanut yleiskaavapäällikkö Pia Hastio ja kaavan laadinnasta on vastannut kaavoitusarkkitehti Anna-Maria Niilo-Rämä. Rakentamisen ohjaamisen osalta työhön on keskeisesti osallistunut kaavainsinööri Hilkka Takalo. Viherrakenteen selvityksistä ovat vastanneet erikoissuunnittelija Saija Kouko ja kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki. Kaavoitussihteeri Pirjo Palokangas, tekniset suunnittelijat Birgitta Helsing ja Jussi Tahvanainen, johtava erikoissuunnittelija Erno Mäkinen sekä paikkatietoasiantuntijat Ulla Lautaoja ja Maria Seppälä ovat tehneet aineistoon liittyviä paikkatietoanalyysejä, kyselyitä, karttoja ja muuta aineistoa.
Yleiskaavaa varten on laadittu selvityksiä ja suunnitelmia myös konsulttityönä.

Kaavatyön käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava on käynnistetty kaupunginvaltuuston 18.12.2017 hyväksymän yleiskaavoituksen työohjelman 2017-2021 mukaisesti. Työohjelmassa kaavan pääteemoiksi nostettiin rakentamisen ohjaaminen, matkailun edistäminen ja Kämmenniemen yleissuunnittelu. Työohjelman mukaan yleiskaavassa määritetään asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat sekä painopistealueet. Myös palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat tärkeä osa alueen suunnittelua.
Kaavan aloituspäätös hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 5.3.2018 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.3.-31.5.2018.
Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 4.4.2018. Neuvottelussa pidettiin hyvänä, että aluetta suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena maakuntakaavan juuri tultua voimaan. OAS:ssa esitettyä selvitysaineistoa toivottiin tarkennettavan. Viranomaisneuvottelun muistio 4.4.2018 (pdf, 2.08 Mt)Käsittelyvaiheet

Kaavan valmisteluvaihe ja siihen liittyvä vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 10 lausuntoa ja 5 mielipidettä (nähtävillä 8.3.-31.5.2018). Lausunnoissa nostettiin esille mm. maakuntakaavan ratkaisujen välittyminen yleiskaavaan, seudulliset virkistysyhteydet, haja-asutuksen muodostamisen periaatteet, yritys- ja teollisuustonttien tarve, Terälahden alueen kehittäminen sekä yhdyskuntateknisten ja ympäristönsuojelullisten seikkojen huomioiminen. Mielipiteissä otettiin kantaa yksittäisten kiinteistöjen lisäksi mm. Kaanaan moottoriurheilukeskuksen aiheuttamiin häiriöihin, Teiskon liikuntamahdollisuuksien parantamiseen sekä rakentamiseen Hirviniemen lievealueella.

Seuraavassa on esitetty tiivistettynä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. Esitetyn palautteen vaikutuksista kaavaluonnokseen on kerrottu kohdassa Alustava kaavan vaikutusten arviointi.

Lausunnot:

Pirkanmaan liitto

 • Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaiset maakunnan strategiset kehittämisperiaatemerkinnät määräyksineen tulee erityisesti ottaa huomioon
 • alue on maakuntakaavassa osoitettu pääosin maaseutualue -merkinnällä. Alueella on myös monia muita aluevaraus-, kohde- ja erityisominaisuusmerkintöjä
 • maakuntakaavan ratkaisujen kaavamääräyksineen tulee välittyä myös yleiskaava-alueen yksityiskohtaisempaan suunnitteluun
 • Kintulammen ja Oriveden Pukalan välinen MK-alue siihen kytkeytyvine VR- ja suojelualueineen on syytä huomioida kehittämisen painopisteenä yleiskaavatyössä
  yhteistyö naapurikuntien kanssa tulee hyödyntää kaavan valmistelussa
 • oas:iin tarkennuksia laadittavista selvityksistä
Liikennevirasto
 • alueella sijaitsevat vesiväylät tulisi merkitä kaavakartalle
 • vesiliikenteen vaikutukset (esim. aallokko) ja olemassa olevat turvalaitteet ja niiden maa-aluevaraukset huomioitava
Museovirasto
 • Museovirasto vastaa alueen vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta
 • Alueelta ei toistaiseksi tunneta vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Alueelta on tiedossa ainoastaan muutamia proomun hylkyjä, joita ei pidetä muinaisjäännöksinä
 • kattavia selvityksiä ei ole tehty ja on mahdollista, että kaavan alueella on entuudestaan tuntemattomia vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Mikäli vesialueiden käyttö muuttuu, selvitykset voivat olla tarpeen
 • Museovirasto toivoo saavansa kaavaluonnoksen lausuttavakseen
Säteilyturvakeskus
 • Alueella on 400 kV ja 110 kV voimajohtoja, jotka tulee huomioida
 • Tampereella on alueita, joissa on korkeita radonpitoisuuksia ja jotka tulee huomioida uusia asuintaloja rakennettaessa
Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi
 • Kaavoituksessa on syytä ottaa huomioon Teiskon lentopaikan lentomelualueesta johtuvat vaikutukset kaavamääräyksiin.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
 • maa- ja metsätalous on alueella tärkeää, kaavoitustyö ei saa aiheuttaa siihen lisärajoitteita
 • haja-asutuksen muodostuminen tulisi sallia ihmisten haluamalla tavalla
 • lievealueen rajaa ja olemassa oloa tulisi harkita uudelleen (eriarvoistaa maanomistajia)
 • vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseen asuinkäyttöön on helpotettava
 • vesihuollon kysymykset tulee pohtia rinnan kaavoituksen kanssa, keskitetty vesihuolto tulisi olla lähes koko haja-asutusalueella saatavilla ja sen tulisi olla strateginen tavoite myös Tampereella
 • yritys- ja teollisuustonteille tulee olla varauksia esim. Kämmenniemen läheisyydessä ja Terälahdessa
 • alueelta tulisi kerätä aktiivinen paikallisten toimijoiden ja asukkaiden joukko, jota kuullaan kattavasti
Tampereen Vesi Liikelaitos
 • alueella toimii Kämmenniemen ja Polson pintavesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot
 • jätevesien johtamisesta kantakaupungin viemäriverkkoon on tekeillä teknis-taloudellinen selvitys, joka tulee huomioida. Alustavien tulosten perusteella rakentamisinvestoinnin suuruus liittyvää kiinteistöä kohti tulisi olemaan merkittävästi suurempi kuin kaupunkimaisella, tiheään rakennetulla alueella.
 • Tampereen Vesi on halukas osallistumaan strategisen yleiskaavan valmisteluun ja vaihtoehtojen vertailuun
Terälahden Seutu ry
 • kaavatyössä tulee löytää ratkaisu Terälahden vesihuollon toteuttamiselle
 • koko alueella tulee tarkastella pienteollisuuden ja palveluyritysten tarpeisiin soveltuvia tontteja
 • alueella on tarvetta suurten tapahtumien järjestämiseen (moottoriurheilu, suunnistus jne), niihin liittyvään huoltoon sekä elämys- ja luontomatkailuun
 • palveluiden määrä ja laatu tulee turvata, myös julkisen liikenteen riittävä taso
 • yleissuunnitelma tulee laatia Kämmenniemen lisäksi myös Terälahteen ja Maisansaloon
 • jatkossakin pitää olla mahdollisuus laatia rakennuskohtaiset aluevarauskaavat maanomistajan niin halutessa
 • kaavatyötä varten tulee perustaa paikallinen osallisryhmä
 • liikuntapaikkojen tilannetta tulee parantaa erikseen toimitetun vetoomuksen mukaisesti
Tampereen polkupyöräilijät ry
 • pyörämatkailun Näsijärvireitti ja verkoston laatu tulee ottaa huomioon
 • taajamien ja kylien yhteydessä olevat yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet muodostavat epäloogisesti jatkuvia kokonaisuuksia useine puolenvaihdoksineen ja käännöksineen
 • Kämmenniemen taajamassa uuden asutuksen tulee sijoittua niin, että päivittäinen asiointi palveluihin onnistuu sujuvasti myös polkupyörällä. Tämä tukee osaltaan Tampereen hiilineutraalisuustavoitetta
Tampereen kaupunki, ympäristönsuojeluyksikön kommentit
 • selvitysten osalta tulee listata nykyiset aineistot, luontoselvitystarpeet arvioitava mikäli tulee muuntuvaa/laajentuvaa maankäyttöä
 • vesihuollon järjestäminen huomioitava rakentamisen painopistealueilla
 • vesistön ja pienvesien arvokkaiden kohteiden kartoitustarve selvitettävä, mm. Asuntilanjoki, Peräjoki
 • virkistyspalveluiden osalta tulee tunnistaa ’timanttikohteet’, matkailukohteet sekä järvien ja saarien virkistyskäyttö, retkeilyreitistöt tulee määritellä, luontomatkailua tulee kehittää (Kintulammi, Näsijärvi, Kiimajoen melontareitti, Näsijärven pyöräilyreitti, ratsastusreitit ym kestävä matkailu), moottorikelkkareitit ja vesijettisafarit virkistyspalveluina (meluhäiriöt), Maisansalon kehittäminen
 • viherverkon ja luonnonsuojelun osalta kytkeytymisen ja jatkuvuuden tarkastelu, yhteydet naapurikuntiin, metsien hiilinielutarkastelu, talousmetsien rooli ja metsien käytön ohjaustarpeet, metsäluonnon ydinalueet (Zonation-aineisto), metsien luontoarvot, luonnonsuojelualueet ja valtakunnalliset ohjelmakohteet, perinnebiotooppikartoituksen päivitystarve arvioitava
 • Terälahden luontokoulun toimintaedellytysten turvaaminen
 • ympäristöhäiriöiden osalta huomioitava maa-ainesten otto, Kaanaa, Tarastenjärven eri toiminnot, puuterminaalit ja paikalliset energiantuotantoalueet, maa- ja hevostalous huomioitava, mahdollinen uuden maankaatopaikan sijainti

Mielipiteet

Mielipide 1 (Maisakki ry)

 • Maisansalon kehittämisessä tulee huomioida Maisakin mökkialueen olosuhteet. Rannat, venepaikat ja virkistysalueet tulee olla edelleen käytössä ja nykyiset kulkuväylät tulee turvata (liikenneväylät sekä kävelyväylät ja –reitit)
 • osallistuu mielellään alueen kehittämis- ja kaavoitusprosessiin

Mielipide 2

 • ilmailu- ja moottorikeskus aiheuttaa häiriöitä
 • tietyt henkilöt hoitavat koko Pohjois-Tampereen asioita klaanimaisesti vuodesta toiseen
 • kyläyhdistys ei ole puolustanut omaa asuinpaikkaa, oman kylän pohjavesialuetta ja haitankärsijöitä moottoriurheilukeskuksen ympäristölupaprosessin eri vaiheissa
 • todellisuudessa Kaanaassa ei ole kylää, katuvalot ja investointi valokuitukaapeliin ovat turhia ja joukkoliikenne toimii väkimäärään suhteutettuna hyvin

Mielipide 3

 • kiinteistö pyydetään kaavoittamaan omakotitalorakentamista varten

Mielipide 4, Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden vanhempainyhdistykset, Teiskon Urheilijat ry, Teiskon Triathlon ry, Terälahden Seutu ry (erillinen vetoomus jätetty 30.4.2018)

 • Teiskon liikuntamahdollisuudet halutaan kuntoon, liikuntapaikat palvelevat paikallisten lisäksi mökkiläisiä ja matkailijoita
 • Esitämme seuraavia panostuksia vuosien 2018-2019 aikana, yhdistykset ovat valmiita tuomaan talkoopanosta mukaan:
 • Kämmenniemen koulun sorakenttä, Terälahden urheilukenttä, Terälahden kuntopolku, Maisansalon kuntopolku
 • Kämmenniemeen toivotaan lähiliikuntapaikka nuorisolle esim. purettavan päiväkodin paikalle (skeittausmahdollisuus)
 • pyöräilylevennys 338-tielle Kämmenniemen ja Terälahden välille

Mielipide 5

 • kokonaisuutena oas on hyvä ja siinä esitetyt asiat ovat kannatettavia
 • toivotaan ratkaisua Hirviniemen lievealue –asiaan
 • maakuntakaavan kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen kehittämissuosituksissa ei ole mainittu, etteikö uusia st-ratkaisuja voisi myöntää
 • lievealuepäätös on alun perin tehty ilman maanomistajien ja päättäjien kunnollista vuoropuhelua
 • alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, mikä puoltaa uusien st-ratkaisuiden myöntämistä
 • toki kaavassa olisi hyvä määrittää alueet, johon rakentaminen on sallittua ja mihin ei, Teiskon ja Aitolahden kulttuuriympäristöselvityksessä on annettu hyvät ja kattavat suositukset asiasta
 • maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei toteudu pohjoistampereella, mikäli Hirviniemen alue pysyy lievealueena
Asukaskyselyt

Valmisteluvaiheessa järjestettiin asukaskyselyitä lähtökohtien ja tavoitteiden kirjaamista varten.
 • Kysely asukkaille ja kesäasukkaille 2017, palautelomake kesätapahtumissa 2017, 185 vastaajaa
 • Nuorten näkökulmia alueen kehittämiseen 2018, nettipohjainen kysely 18.12.2017-31.1.2018, 228 vastaajaa
 • Maatilaselvitys 2018, tilakohtaiset haastattelut keväällä 2018, vastaajina 68 toimivaa maatilaa
 • Tavoitekysely 2018, nettipohjainen kysely 8.3.- 31.5.2018, 269 vastaajaa
Asukaskyselyistä on laadittu erilliset tiivistelmäraportit. Kyselyissä esiin tulleita tavoitteita on esitetty kohdassa Lähtökohdat ja tavoitteet. Kyselyiden alustavista vaikutuksista kaavaluonnokseen on kerrottu kohdassa Alustava kaavan vaikutusten arviointi.
Aineistot

Viranomaistyöpalavereja on pidetty Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa 7.6.2018 ja 8.2.2019. Ensimmäisessä palaverissa käsiteltiin alueella voimassa olevien yleiskaavojen ohjausvaikutusta, rakennusoikeuden määrittämisen perusteita ja kaavojen toteutuneisuutta.
Toisessa palaverissa käsiteltiin mm. kaavaluonnoksen vyöhykeperiaatteita ja loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutoksia.

Valmisteluvaiheessa tehdyt selvitykset ja erillissuunnitelmat on esitetty kohdassa Linkit ja liitteet. Valmisteluvaiheen kaavasuunnittelussa on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja alueen maankäyttö- ja mitoitusperiaatteista. Koska alueen maankäyttöön ei strategisessa yleiskaavassa ole esitetty mittavia muutoksia, ei alueelle ole laadittu useampaa kaavaluonnosvaihtoehtoa.

Kaavatyön eteneminen

Yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 2.4.2019 päättänyt kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 4.4.- 31.5.2019, jona aikana luonnosta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon.

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus sekä tarvittaessa lisäselvityksiä ja suunnitelmia. Luonnosvaiheen vaikutusten arviointia syvennetään peilaamalla kaavan vaikutuksia nykytilanteeseen. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää yhdyskuntalautakunta. Kaavaehdotuksen arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2020.

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaavaluonnoksen tapaan ja siitä voi jättää muistutuksia ja lausuntoja. Palautteen pohjalta ehdotukseen voidaan tehdä pieniä tarkistuksia, jonka jälkeen se hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Kaavan hyväksymiskäsittelyn arvioidaan olevan loppuvuonna 2020. Mikäli kaavaehdotukseen tulee merkittäviä muutoksia, tulee se asettaa uudelleen ehdotuksena nähtäville ennen hyväksymiskäsittelyä.

Linkki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tiedottaminen

Kaavan virallinen tiedottaminen tapahtuu kuulutuksin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja Aamulehdessä. Lisäksi ilmoituksia julkaistaan kaavan nettisivuilla ja Teisko-Aitolahti -lehdessä. Kaavan etenemisestä tai tilaisuuksista ei tiedoteta osallisille henkilökohtaisesti. Alueella toimiville yhdistyksille ja osallisryhmille on kuitenkin pyritty toimittamaan tietoa esim. nähtävillä oloista ja asukastilaisuuksista.
Valmisteluvaiheen tapahtumat

 • Maatilaselvityksen aloitustilaisuus Kämmenniemen koululla 25.1.2018, mukana 14 osallista
 • Kaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuus Kämmenniemen koululla 13.3.2018, noin 70 osallista
 • Koillisen alueen alueverkoston tapaaminen Kämmenniemen koululla 6.6.2018
 • Maatilaselvityksen esittely MTK-edustajille Frenckellillä 14.6.2018
 • Teisko-Aitolahti -lehdessä useita lehtijuttuja selvityksistä, kaavan aikataulusta ja prosessista
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo, sähköposti osallisryhmille ja yhteisöille
 • Kämmenniemen ja Terälahden kirjastot, aineistoa esillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon ajan
 • Kaavan nettisivut ja Twitter-päivitykset koko prosessin ajan
 • Viralliset kuulutukset kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä Aamulehdessä aloitusvaiheessa 8.3.2018 ja luonnosvaiheessa

Kaavaprosessi ja osallistuminen (pdf)tulostusversio