Siirry sisältöön

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - Kartta 2

YLEISMÄÄRÄYKSET

YLEISMÄÄRÄYS:
Alueelle on osoitettu tiedossa olevia kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoja. Näiden lisäksi alueella voi sijaita muitakin arvokohteita. Lisäselvitystarve ja nykyisten selvitysten ajantasaisuus on tarkistettava ja tarpeen mukaan laadittava suunnitellun toimenpiteen laajuutta ja vaikutuksia vastaavat selvitykset.
Merkinnän kuvaus: Strategisen kaavan laadinnan yhteydessä ei alueen laajuuden ja kaavan yleispiirteisyyden vuoksi ole laadittu uusia koko aluetta kattavia erillisselvityksiä esim. luontokohteiden tai muinaisjäännösten osalta. Tästä syystä tulee etenkin maankäytön muuttuessa selvittää hankealueen olosuhteet ja hankkeen aiheuttamat vaikutukset.

YLEISMÄÄRÄYS:
Arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tai kulttuurimaisemaan sijoittuvissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä on huomioitava alueen erityispiirteet. Alueen arvokas rakennuskanta, vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava sekä viljelymaiseman yhteys tilakeskukseen tulee säilyttää. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti olemassa oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille. Rakentamistapa tulee sovittaa olemassa olevaan perinteiseen rakennuskantaan. Maataloustuotannon harjoittaminen ja kehittäminen tulee olla mahdollista.
Merkinnän kuvaus:
Arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sijoittuva rakentaminen tai muu merkittävä maankäytön muutos edellyttää ympäröivää aluetta tarkempaa selvitystä hankkeen soveltuvuudesta ja sen aiheuttamista vaikutuksista kulttuuriympäristöön. Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksessä (2015) on annettu alueellisia toimenpidesuosituksia. Mittavissa hankkeissa on laadittava erillinen maisemaselvitys ja maisemavaikutusten arviointi. Kulttuurimaisema on useimmin samalla maatalouselinkeinon harjoittamisen ydinaluetta, jossa elinkeinon kehittämisen tulee olla mahdollista.

YLEISMÄÄRÄYS:
Mikäli alueen tarkemman suunnittelun tai toimenpiteen yhteydessä suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen sijoittuu kulttuuri- tai rakennusperinnön arvokohteita, tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävissä kohteissa suositellaan lausunnon pyytämistä myös Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Merkinnän kuvaus: Kulttuuri- ja rakennusperinnön arvokohteiden läheisyyteen sijoittuvissa hankkeissa tulee pyytää lausunto museoviranomaiselta. Arvokohteita ovat muinaisjäännöskohteet, muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet, historiallinen tielinja, historiallisesti merkittävät rakennukset tai kohteet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tai kohteet sekä maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Tampereen alueella lausunnon antajana toimii yleisimmin Pirkanmaan maakuntamuseo. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa suositellaan lausunnon pyytämistä myös Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

YLEISMÄÄRÄYS:
Vesialueita koskevien maankäyttömuutosten yhteydessä on arvioitava vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien selvitysten tarpeellisuus yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.
Merkinnän kuvaus: Alueelta ei toistaiseksi tunneta vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Mikäli vesialueen maankäyttö muuttuu, saattaa tulla tarve vedenalaisen kulttuuriperinnön selvittämiseen. Lausunnon antajana toimii Museovirasto.

MATKAILU, VIRKISTYS JA LUONTO

Luonnonsuojelualue- tai kohde

Luonnonsuojelualueen- ja kohteen karttamerkintä. Alue on väriltään sininen ja kohde on sininen neliö.

Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeluarvoja. Alueen ja sen vaikutusalueen suunnittelussa on varmistettava, että suojeluarvot eivät vaarannu tai heikenny. Luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä suojellut luonnonsuojelualueet ja ne Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukaiset alueet tai kohteet, jotka on tavoitteena suojella luonnonsuojelulain nojalla. Merkinnällä on osoitettu aluevarauksena yli 5 hehtaarin laajuiset ja kohdemerkinnällä sitä pienemmät luonnonsuojelualueet. Aluemerkintä on yleispiirteinen. Alue- tai kohdemerkintää tulkitaan tarkemman suunnittelun yhteydessä olemassa olevan rajauspäätöksen mukaisesti tai rajaus tarkentuu perustamisesitystä- ja päätöstä tehdessä.
Luonnonsuojelualueita ja -kohteita on osoitettu 53 kpl ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 956 hehtaaria. Luettelo alueista ja kohteista (pdf)

Natura-alue

Natura-alueen karttamerkintä, jossa on mustia pieniä ympyröitä sisältävä reunaviiva ja toistuva nat-lyhenne.

Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeluarvoja. Alueen ja sen vaikutusalueen suunnittelussa on varmistettava, että suojeluarvot eivät vaarannu tai heikenny. Luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään luonnonsuojelulain mukaisella rajaus- tai perustamispäätöksellä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu valtioneuvoston päätöksen mukaiset Nuorajärven (FI0345003), Harjunvuori-Viitapohjan (FI0334003), Niemikapeen rantojen (FI0345005) ja Iso-Murron hakojen (FI0345004) Natura 2000 -ohjelman alueet. Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.

Geologisesti arvokas kallioalue

Geologisesti arvokkaan kallioalueen karttamerkintä, jossa om musta katkoviiva toistuvalla ge-1 -tekstillä, valkoinen täyttö.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geologisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen säilyminen.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan 2040 mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet sekä maakuntakaavan liiteaineistossa esitetyt paikallisesti arvokkaat kallioalueet. Kohteet perustuvat julkaisuihin Hämeen läänin luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet I ja II (SYKE 1996) sekä Pirkanmaan arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys 2015. Valtakunnallisia kohteita (11 kpl) ovat Alasenlahden kalliot, Säynävänlahden kalliot, Korvenvuori, Hulkkionvuori-Lautakatonmäki, Neevuori, Ahvenvuori-Helaavuori, Löytänänvuori, Koivuvuori, Mustalaisvuori-Peräjärvi, Peräpohjan kallio ja Kulhanvuori. Paikallisesti arvokkaita kohteita (6 kpl) ovat Kurjenvuori, Seinävuorenmaa, Riihivuori-Naalunvuori, Koiravuori, Tornivuori ja Pänkävuori-Vihtavuori. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava niin, että alueen geologiset ja maisemalliset arvot turvataan. Maisemavaurioiden korjaamiseksi alueella saa ottaa kiviaineksia. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.

Geologisesti arvokas harjualue

Geologisesti arvokkaan harjualueen karttamerkintä, jossa on reunaviivana musta katkoviiva. Reunaviivassa lukee ge-2 -teksti ja alueen täyttö on valkoinen väri.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geologisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen säilyminen.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan 2040 mukainen maakunnallisesti arvokas harjualue (Jakamakangas) sekä paikallisesti arvokkaat harjualueet (Vetämäkannanniemi, Helvetinhauta, Aunionkangas, Rääkkykangas ja Ala-Pirttijärvi). Kohteet perustuvat julkaisuun Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014 (Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto). Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava niin, että alueen geologiset ja maisemalliset arvot turvataan. Maisemavaurioiden korjaamiseksi alueella saa ottaa kiviaineksia. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.

Arvokas moreenimuodostuma

Arvokkaan moreenimuodostuman karttamerkintä. Valkoisen pohjalla on reunaviivana musta katkoviiva, jonka reunassa toistuva ge-3 -teksti.

Alueen suunnittelussa on otettava huomioon geologisten, maisemallisten ja luonnontieteellisten arvojen säilyminen.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan 2040 mukainen valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (Mäntymäki), maakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma (Jakamakangas) sekä seudullisesti arvokas moreenimuodostuma (Jussila). Kohteet perustuvat julkaisuun Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat (YM 2007) sekä maakuntakaavan liiteaineistoon. Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava niin, että alueen geologiset ja maisemalliset arvot turvataan. Maisemavaurioiden korjaamiseksi alueella saa ottaa kiviaineksia. Merkintä ei rajoita alueen maa- ja metsätalouskäyttöä.

Laaja yhtenäinen metsäalue

Laajan yhtenäisen metsäalueen karttamerkintä. Valkoinen alue, jossa on reunaviivana vihreä katkoviiva.

Alueella tulee välttää maankäytöllä tapahtuvaa metsien pirstomista niin, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laaja-alaista, pysyvää tai muuta merkittävää pitkäkestoista haittaa. Alueelle suunniteltavien toimintojen sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen luonto- ja maisema-arvot. Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta ja kehittämisedellytykset.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on yleispiirteisesti osoitettu metsäiset luonnon ydinalueet. Alueiden muodostamisen kriteereinä ovat olleet mm. metsäalueiden koko (yli 100 ha), luonnontilaisuus, monimuotoisuuden kannalta tärkeä metsätyyppi ja hyvä kytkeytyvyys muiden arvokkaiden metsäalueiden kanssa. Alueet ovat pääasiassa metsätalouskäytössä. Alueelle voi sijoittua asumista ja muuta maankäyttöä, mikäli toiminta ei aiheuta haittaa alueen arvoille.

Ekologinen yhteystarve

Ekologisen yhteystarpeen karttamerkintä, joka on vihreä kaksipäinen nuoli, jossa on katkoviiva.

Alueen suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä tulee huomioida yhteyksien säilyvyys tai toteutuminen tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu sijainnin ja leveyden osalta yleispiirteiset yhteystarpeet laajojen metsäaluekokonaisuuksien välillä. Yhteydet ovat vaihtelevan levyisiä metsäkäytäviä tai metsäalueiden sarjoja ns. askelkivien muodostamia metsäketjuja, jotka tukevat ydinalueiden toimintaa ja mahdollistavat eliöstön liikkumiseen alueelta toiselle.

Kehitettävä matkailukokonaisuus

Kehitettävän matkailukokonaisuuden karttamerkintä. Alueella on reunaviivana keltainen pistekatkoviiva, jossa lukee mat.

Alueella on erityisiä edellytyksiä matkailu- ja virkistystoiminnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Alueella tulee tukea matkailua edistäviä hankkeita ja niitä yhdistävien reitistöjen muodostamista.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen matkailun kannalta keskeiset kohteet Maisansalo-Murikka, Kaanaa , Paarlahti ja Kintulammi, joiden kehittäminen tulee turvata jatkossakin. Alueet ovat luonteeltaan erityyppisiä, mutta ne yhdessä voivat muodostaa rungon koko alueen matkailulle. Maisansalon alueella on mittavaa majoitustoimintaa oheispalveluineen, Kaanaassa mahdollisuudet moottoriurheiluun sekä massatapahtumiin ja Kintulammella luontomatkailua. Paarlahti nähdään monipuolisesti kehitettävänä aluekokonaisuutena, jossa kulttuuri- ja luonnonmaisema luo ainutlaatuisen pohjan matkailutoiminnoille.

Matkailukohde

Matkailukohteen karttamerkintä: keltainen vinoneliö, jolla on musta reunaviiva.

Alueella sijaitsee matkailuyrityksiä, yhteisöjen loma-asuntoalueita tai leirikeskuksia. Alueiden kehittämisessä on huomioitava toiminnan yhteensovittaminen lähialueen muun maankäytön sekä maisema-, luonto- ja virkistysarvojen kanssa. Suunnittelussa tulee varmistaa alueen saavutettavuus ja kiinnittää huomiota yhteyksiin lähiseudun matkailu- ja virkistysalueiden välillä. Laajemmat kehityshankkeet edellyttävät ranta-asemakaavan tai muun tarkemman suunnitelman laatimista. Suunnitelman tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin ja siitä on tiedotettava laajemmin kuin rajanaapureiden kuulemisella. Luettelo matkailukohteista (pdf)

Virkistysalue

Virkistysalueen karttamerkintä, joka on väriltään vaalean vihreä.

Alue on varattu laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevaa virkistystoimintaa varten. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suunniteltaessa tulee ottaa huomioon luontoarvot sekä kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Suunnittelussa tulee varmistaa alueen saavutettavuus ja kiinnittää huomiota yhteyksiin lähiseudun virkistys- ja matkailualueiden välillä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu kaupungin omistamat Kulkkilan ja Ala-Pirttijärven alueet, joilla on normaalia laajempaa virkistyskäyttöä.

Virkistyskohde

Virkistyskohteen karttamerkintä, joka on vihreä vinoneliö.

Yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettu kohde.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kämmenniemen, Terälahden ja Sorilan koulujen kentät, Kämmenniemen, Maisansalon ja Kapeen ulkoilupolut, Kintulammi, Nuutilanlahden lintutorni, Terälahden luontokoulu sekä Pulesjärven retkeilyranta.

Kaupunginosapuisto

Kaupunginosapuiston karttamerkintä, joka on musta ympyrä.

Alueella sijaitsee asemakaavan mukainen kaupunginosapuisto. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee varmistaa kaupunginosapuiston riittävä koko, monipuolinen palvelutaso, hyvä saavutettavuus sekä kytkeytyminen ympäröiviin asuinalueisiin ja viherympäristöön.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva kaupunginosapuisto Kämmenniemen alueella. Kaupunginosapuistot ovat päivittäisen leikin ja oleskelun lisäksi tarkoitettu paikallisia eri ikäryhmien urheilu- ja ulkoiluharrastuksia varten. Keskeisiä kaupunginosapuistojen kehittämistavoitteita ovat monipuolisuus ja turvallisuus sekä koululaisille ja nuorille suunnattujen palvelujen lisääminen. Kaupunginosapuiston läheisyyteen suunniteltavan täydennysrakentamisen yhteydessä on varmistettava, että kaupunginosapuisto säilyy riittävän laajana.

Ohjeellinen uusi kaupunginosapuisto

Ohjeellisen uuden kaupunginosapuiston karttamerkintä. Ympyrä, jossa on punainen reunaviiva ja valkoinen täyttö.

Alueelle on varattava tilaa uudelle kaupunginosapuistolle, jonka toteuttaminen on ajankohtainen uuden keskustan tai asuinalueen kehittämisen yhteydessä. Kaupunginosapuiston tulee olla hyvin saavutettava, riittävän suuri sekä toiminnoiltaan ja luonnonympäristöltään monipuolinen.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nurmi-Sorilan uudelle alueelle sijoittuva kaupunginosapuisto. Puiston tarkempi sijainti, koko ja toiminnot määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Uimaranta tai -paikka

Uimarannan tai -paikan karttamerkintä, joka on sininen piirroskuva uimarista valkoisella pohjalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat Kämmenniemen, Velaatan ja Viitapohjan uimarannat sekä Hirviniemen, Sisaruspohjan, Maisansalon ja Terälahden uimapaikat.


Ohjeellinen uusi tai kehitettävä uimaranta

Ohjeellisen uuden tai kehitettävän uimarannan karttamerkintä, joka on punainen piirroskuva uimarista valkoisella pohjalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nurmi-Sorilan keskustaan sijoittuva uusi uimaranta, joka on tarpeen uuden asuinalueen palveluna.


Virkistyspainotteinen pyöräilyreitti

Virkistyspainotteisen pyöräilyreitin karttamerkintä, joka on ympyröistä muodostettu katkoviiva. Ympyrät ovat keltaisia ja niissä on harmaa reunaviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu pyöräilyn Näsijärvireitti.


Ohjeellinen ulkoilureitti

Ohjeellisen ulkoilureitin karttamerkintä, joka on ympyröistä muodostettu katkoviiva. Ympyrät ovat valkoisia ja niissä on harmaa reunaviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavaan pohjautuvat ohjeelliset ulkoilureittien sijainnit. Eteläosassa aluetta on olennaista kytkeä Kintulammen alue kantakaupungin, Kangasalan Birgitanpolun, Oriveden Pukalan ja Kämmenniemen suuntaan. Pohjoisosassa aluetta reitin tulee kulkea Kämmeniemen, Maisansalon ja Ala-Pirttijärven kautta Ruoveden suuntaan sekä yhdistää em. pohjois-eteläsuuntainen reitti itään Oriveden Pukalan suuntaan. Kintulammen yhteyksiä tullaan tarkastelemaan tarkemmin kaavan ehdotusvaiheessa.

Vesiväylä

Vesiväylän karttamerkintä. Harmaa viiva, jossa on harvakseltaan mustia ympyröitä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Näsijärven vesiväylät.


Pienvene- tai lauttasatama

Pienvene- tai lauttasataman karttamerkintä, joka musta piiirroskuva purjeveneestä valkoisella pohjalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat venesatamat ja soutuvenerannat Näsijärven, Paarlahden ja Velaatanjärven rannoilla. Merkinnällä osoitettujen satamien lisäksi alueella on pienempiä venevalkamia ja laituripaikkoja.


Ohjeellinen uusi tai kehitettävä pienvene- tai lauttasatama

Ohjeellisen uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman karttamerkintä, joka on punainen piirroskuva purjeveneestä valkoisella pohjalla.

Uuden tai kehitettävän pienvene- tai lauttasataman sijoittamisen ja kehittämisen edellytykset tulee tutkia tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nurmi-Sorilan uusi pienvenesatama.

Melontareitti

Melontareitin karttamerkintä, joka on sininen katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Paarlahden, Asuntilan ja Kiimajoen melontareitit.


Melontareitin rantautumispaikka

Melontareitin rantautumispaikan karttamerkintä, joka on kärjellään oleva sininen kolmio.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu melontareittien lähtö-, rantautumis- ja päätepaikkoja (10 kpl).


Ohjeellinen joukkoliikennereitti

Ohjeellisen joukkoliikennereitin karttamerkintä, jossa on vaalean harmaa täyttö ja reunaviivana tummemman harmaa katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen alkuvuoden 2019 mukaiset joukkoliikennelinjat. Joukkoliikenteen palvelutasoluokituksessa 2018-2021 Kämmenniemi kuuluu luokkaan 3 ja Nurmi luokkaan 1 (Tampereen keskusta, luokka 6). Päätökset linjastotarpeesta ja -muutoksista tehdään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa.

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Muinaisjäännöskohde

Muinaisjäännöskohteen karttamerkintä, joka on turkoosi neliö ja harmaa reunaviiva.

Muinaismuistolailla rauhoitettu muinaismuistokohde, kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ja pyydettävä lausunto.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen tiedossa olevat muinaisjäännöskohteet (47 kpl). Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen luettelointiin, lisäksi mukana on kaksi uudemmissa selvityksissä havaittua kohdetta, Terähden Saarlahden historiallisen ajan asuinpaikka (Terälahden osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014) ja Kämmenniemen historiallinen kylätontti (Kämmenniemen muinaisjäännösinventointi 2018). Kohteet ovat muinaismuistolain 295/1963 mukaisesti suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ja laki suojaa myös niiden lähiympäristön. Muinaisjäännöksen laajuus ja säilyneisyys tulee selvittää ennen alueen suunnittelua. Suunnittelussa on huomioitava kohteen suoja-alue, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Muinaismuistolain mukaan suoja-alueen muodostaa vähintään 2 metrin säde kohteesta, Museoviranomainen määrittelee suoja-alueen tapauskohtaisesti. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Luettelo muinaisjäännökohteista ja muista arkeologista kohteista (pdf)

Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde

Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde -karttamerkintä, joka on turkoosi ympyrä ja siinä on harmaa reunaviiva.

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet ja niiden ympäristö. Alueella sijaitsevien historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän arkeologisen dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alueen tiedossa olevat muun arkeologisen perinnön kohteet (28 kpl). Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen luettelointiin, lisäksi mukana on yksi uudemmassa selvityksessä havaittu kohde, Kämmenniemen Heposuonlahden louhos (Kämmenniemen muinaisjäännösinventointi 2018). Maisemallisesti säilyneet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Kohteen ja sen lähialueen maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on otettava huomioon maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin. Historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Historiallinen tielinja

Historiallinen tielinja -karttamerkintä, joka on turkoosi katkoviiva.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu historiallinen tielinja Messukylä-Ruovesi (Pirkanmaan historiallisesti merkittävät tiet, Pirkanmaan maakuntamuseo 2011). Tielinjan sijainti on likimääräinen, tarkemmin tielinjaa on tutkittu Nurmi-Sorilassa, jossa merkittävimmät tieosuudet on merkitty muinaisjäännöskohteina. Nykyinen tiestö kulkee monin paikoin samalla paikalla historiallisen tielinjan kanssa. Merkintä ei estä tien yleistä kunnossapitoa. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde

Valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai kohteen karttamerkintä. Alueena purppuran punaisista pysty- ja vaakasuorista viivoista muodostuva ristikko ja kohdemerkintänä purppuran punainen neliö, jossa on harmaa reunaviiva.

Alueella tapahtuva kehittäminen on sovitettava arvokkaan lähiympäristön vaatimuksiin. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Museoviraston RKY2009-inventoinnin mukaisesti Aunessilta sekä aluekokonaisuutena Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano. Alueen suojelun toteuttamistapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tavoitteena on rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen ja niiden säilymisen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti. Alueen täydennysrakentaminen on mahdollista. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Valtakunnallisesti arvokkaissa kohteissa suositellaan lausunnon pyytämistä myös Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde

Maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai kohteen karttamerkintä. Valkoisella alueella on reunaviivana sinisiä pisteitä sisältävä katkoviiva ja kohdemerkintänä on sininen neliö.

Alueen suunnittelussa ja toimenpiteissä on otettava huomioon rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Murikan ja Terälahden kylän alueet sekä 25 alueen huvilaa ja 2 pihapiiriä. Kohteet perustuvat maakuntakaavaan ja sen liitejulkaisuun Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt 2016. Alueen suojelun toteuttamistapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tavoitteena on rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen ja niiden säilymisen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti. Alueen täydennysrakentaminen on mahdollista. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa suositellaan lausunnon pyytämistä myös Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Historiallisesti merkittävä rakennus tai kohde

Historiallisesti merkittävän rakennuksen tai kohteen karttamerkintä, joka on harmaa neliö.

Rakennusten perusparantaminen, korjaaminen ja vähäinen laajennus sallitaan. Rakennuksessa suoritettavien laajennus-, korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoitusten muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti/ kulttuurihistoriallisesti/ maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät kohteen arvoa. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu yhteensä 108 kohdetta. Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon rakennuskulttuuriselvitykseen (2008). Alueen suojelun toteuttamistapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tavoitteena on rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen monimuotoisuuden vaaliminen ja niiden säilymisen turvaaminen tarkoituksenmukaisesti. Alueen täydennysrakentaminen on mahdollista. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Luettelo rakennetusta kulttuuriympäristöstä (pdf)

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön karttamerkintä, jossa on reunaviivana purppuranpunainen pistekatkoviiva ja valkoinen täyttö.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 9 aluekokonaisuutta, jotka perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitykseen (2015). Alueet on maakuntakaavassa esitetty maakunnallisesti arvokkaina kulttuurimaisemina. Alueen vanha rakennuskanta sekä vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Rakennuskulttuurikohteiden ja maisemaelementtien näkyvyyttä (historialliset näkymät) ja maisematilojen avoimmuutta tulee ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa. Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa alueella vaativat kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti jo oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille, hyvin sovitettuna uudisrakentaminen voi tuoda ympäristöön positiivista kerroksellisuutta. Kulttuuriympäristön huomioiminen ei saa aiheuttaa merkittäviä rajoitteita maataloustuotannon harjoittamiselle. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa suositellaan lausunnon pyytämistä myös Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö

Paikallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön karttamerkintä, joka on väriltään vaaleanpunainen alue.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 12 aluekokonaisuutta, jotka perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitykseen (2015). Alueen vanha rakennuskanta sekä vanhan kulttuurimaiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Rakennuskulttuurikohteiden ja maisemaelementtien näkyvyyttä (historialliset näkymät) ja maisematilojen avoimmuutta tulee ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa. Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa alueella vaativat kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti jo oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille, hyvin sovitettuna uudisrakentaminen voi tuoda ympäristöön positiivista kerroksellisuutta. Kulttuuriympäristön huomioiminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa merkittäviä rajoitteita maataloustuotannon harjoittamiselle. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo.

Maakunnallisesti arvokas maisema

Maakunnallisesti arvokkaan maiseman karttamerkintä. Valkoisella alueella on reunaviivana musta katkoviiva, jossa on pisteitä ja toistuva mam-teksti.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas maisema ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaisia.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukainen Viitapohjan kulttuurimaisema-alue, joka perustuu maakuntakaavan liitejulkaisuun Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi (2013). Alueen vanha rakennuskanta sekä maiseman rakenne ja mittakaava tulee säilyttää. Rakennuskulttuurikohteiden ja maisemaelementtien näkyvyyttä (historialliset näkymät) ja maisematilojen avoimmuutta tulee ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa. Uudisrakentamisen sijoittaminen ja rakentamistapa alueella vaativat kulttuuriympäristön arvojen huomioimista. Uusien rakennuspaikkojen tulee liittyä luontevasti jo oleviin pihapiireihin tai sijoittua maisemarakenteen reunoille, hyvin sovitettuna uudisrakentaminen voi tuoda ympäristöön positiivista kerroksellisuutta. Kulttuurimaiseman huomioiminen ei saa aiheuttaa merkittäviä rajoitteita maataloustuotannon harjoittamiselle. Paarlahden ja sitä ympäröivän maatalousmaiseman muodostama kokonaisuus voi olla lähtökohtana myös alueen matkailun kehittämiselle. Museoviranomaisena toimii Pirkanmaan maakuntamuseo. Maakunnallisesti arvokkaissa kohteissa suositellaan lausunnon pyytämistä myös Pirkanmaan liitolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Arvokas maisemakäytävä

Arvokkaan maisemakäytävän karttamerkintä, joka on vaaleanpunainen viiva.

Alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä tulee ottaa huomioon arvokas kulttuuriympäristö ja välttää sen ominaispiirteiden muuttamista.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin liittyviä jokivarsia Asuntilanjoella, Kiimajoella ja Ilvesjoella. Merkinnät perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitykseen (2015). Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa 1989 ei kapeita purouomia ole mitoituksellisesti huomioitu. Luettelo kulttuuriymparistokohteista (pdf)

Arvokas perinnebiotooppi

Arvokkaan perinnebiotoopin karttamerkintä. Valkoinen ympyrä, jossa on musta reunaviiva ja jonka keskellä lukee pb.

Alueella on uhanalaisia kasvilajeja ja/tai sillä on erityistä maisemallista tai kulttuurihistoriallista arvoa, jotka on huomioitava alueen rakentamisessa ja muussa maankäytössä. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää ympäristöviranomaisen lausunto.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat perinnebiotoopit. Kohteet perustuvat Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen yhteydessä tehtyyn inventointiin kesällä 2011, jossa on tarkennettu ja täydennetty ELY-keskuksen aineistoa. Lausunnonantajana toimii kaupungin ympäristönsuojelu -yksikkö.Luettelo perinnebiotoopeista (pdf)

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

Yleiskaava-alueen rajan karttamerkintä. Musta katkoviiva, jossa pitkää viivaa seuraa kolme pienempää viivaa.