Siirry sisältöön

Yleiskaavaprosessi

Tampereella on käytössä yleiskaavan prosessimalli, jossa yleiskaava on jatkuvasti työn alla oleva kaupungin kehittämisasiakirja. Yleiskaava konkretisoi kaupunkistrategian maankäytölliset tavoitteet ja ne hyväksytään valtuustokauden päättyessä yleiskaavan muodossa. Yleiskaavallisia kysymyksiä voidaan näin ollen ratkaista nopeasti ja pitää yleiskaavaa jatkuvasti ajan tasalla, kun yleiskaavaa tarkistetaan kokonaisuutena neljän vuoden sykleissä koko kantakaupunkia koskevana.

Kaaviokuva yleiskaavan vaiheista vuosina 2017-2021. 2028 Kaupunkistrategian tavoitteet, 2019 Selvitykset ja vaihtoehtotarkastelut, 2020 Vaikutusten arviointi ja 2021 kaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.

Kaupunkistrategia

Tampereen strategia "Tampere - Sinulle paras" hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 13.11.2017. Erityisesti strategian teema "Urbaani ja kestävästi kasvava" ohjaa yleiskaavatyötä. Strategian tavoitteita vuodelle 2030 ovat 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, hiilineutraalius sekä toimiminen älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijänä.
Yleiskaavassa varaudutaan strategian kasvutavoitteeseen ja siinä osoitetaan Strategian kasvun ja elinvoiman vyöhyke, jonne suurin osa uudesta asunto- ja toimitilarakentamisesta tulee suunnata, jotta hiilineutraalisuustavoite kaupunkirakenteen osalta voidaan saavuttaa. Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutuksia on arvioitu paikkatietopohjaisella työkalulla. Liikennejärjestelmää kehitetään kestäviä kulkumuotoja priorisoivaksi.

Päätökset

Kuva yleiskaavoituksen työohjelmasta 2017-2021

Vuorovaikutus

Aloitusvaiheen tapahtumia

Kuva Tampere suunnittelee ja rakentaa 2018 -julkaisusta.
  • 24.4.2018 Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtuma lännen alueella Lielahtikeskuksessa
  • 25.4.2018 Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtuma keskustassa Galleria Nottbeckissä
  • 26.4.2018 Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtuma koillisessa Koilliskeskuksessa
  • 2.5.2018 Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtuma kaakossa Kauppakeskus Duossa
  • 3.5.2018 Tampere suunnittelee ja rakentaa -tapahtuma etelässä Koivistonkylän Prismassa

Tulossa

  • 5.3.2020 asukastapahtuma pääkirjasto Metsossa, luonnoksen esittely mielipiteitä varten
  • syksy 2020 yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville, asukastilaisuus
  • kevät 2021 yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen valtuustossa

Saatu palaute

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8.3.-31.5.2018

Kuva osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavatyön lähtökohtia sekä suunnittelun etenemistä ja vuorovaikutusta kuvaava asiakirja.

Palautetta aloitusvaiheesta tuli Tampereen polkupyöräilijöiltä ja viideltä asukkaiden edustajilta. Tampereen polkupyöräilijät toivat esiin pyöräilyn huomioimisen uusina yhteyksinä pyöräilyn pääreitistössä ja yhteyksien saumattomuuden. Asukkailta saadussa kaavatyön aloittamista koskevissa palautteissa kiinnitettiin huomiota mm. uuden ryhmäpuutarhan sijaintiin, maankäytön, mm. asuin- ja viheralueiden tarkempaan esittämiseen yleiskaavassa, Peltolammin aluekeskuksen saavutettavuuteen, uimarantojen riittävyyteen sekä osallistumisen yksipuolisuuteen.

Lausunnon aloitusvaiheesta antoivat Pirkanmaan liitto, Säteilyturvakeskus, Museovirasto, Puolustusvoimat, Fingrid, Tampereen vesi, Pirkkalan kunta, Finavia ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Lausunnoissa tuotiin esille tuoreen maakuntakaavan mukaiset ratkaisut mm. kehittämisperiaatemerkintöjen ja asemanseutujen ja lisäraidevarausten suhteen, sähkön kantaverkon kehittämisen huomiointi, vesihuollon kehittämiskohteiden huomiointi, lentokenttäyhteyksien huomiointi, lentomelualueiden huomiointi sekä kulttuurisen kestävyyden ja alueiden omaleimaisuuden tunnistaminen. Maakuntamuseon mukaan lisäselvitystä kaipaavat seuraavat asiat: Vedenalainen kulttuuriperintö (mikäli kaava-alue sisältää vesialueiden muuttumisia), sotien jälkeinen moderni arkkitehtuuri, Hervanta, 1900-luvun alun sekä 1960-1980 -lukujen pientaloalueet ja agraariajan maatalouskeskukset.