Siirry sisältöön

Yleiskaavan toteuttaminen

Yleiskaavoitus ja maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnin kytkeytyminen on tärkeää, jotta kaupungin kasvu ja kehitys tapahtuvat hallitusti. Kaupunkirakenteen osalta tavoitteen mukaisen hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa täydennysrakentamisen monipuolisuutta ja sekoittuneisuutta sekä täydentämisen sijoittamisen ohjaamista kestävästi ilmastopäästöjen kannalta edullisille vyöhykkeille . Lisäksi se on monesti kuntataloudenkin kannalta edullisempaa kuin yhdyskuntarakenteen laajentaminen, sillä täydennysrakentaminen ja tiivistäminen eivät edellytä yhtä laajasti investointeja infrastruktuuriin ja palvelurakentamiseen, kuin kokonaan uusien kaupunginosien rakentaminen.

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

Kansikuva Kestävä Tampere 2030 - kohti hiilineutraalia kaupunkia -linjaukset esityksestä

Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä on vähentää kaupunkikehityksen, asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä. Tiekarttaa tehdään yhteistyössä kaupungin palvelualueiden, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa ja siinä asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla päästöjä vähennetään ainakin 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja loput kompensoidaan hiilinieluilla. Ohjelmassa määritellään toimenpiteet yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja käynnistetään projekteja niiden toteuttamiseksi. Ilmaston kannalta myönteisiä ratkaisuja etsitään sidosryhmien kanssa yhteisillä kehitysalustoilla. Vuoden 2019 aikana on valmisteltu tiekartta kohti hiilineutraalia Tamperetta 2030. Tavoitteena on viedä tiekartta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kevään 2020 aikana.

Asemakaavoitusohjelma

Kansikuva Asemakaavoitusohjelmasta 2020-2024

Yleiskaavaa toteutetaan asemakaavoituksella. Asemakaavoitusohjelma laaditaan ja hyväksytään kaupunginhallituksessa vuosittain seuraavalle viidelle vuodelle. Se valmistellaan yhteistyössä elinvoiman ja kilpailukyvyn, hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön palvelualueiden kanssa. Vuosien 2020-2024 kaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun tavoitteeseen. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla yli 80 % asuinkerrosalasta Yleiskaava 2040 mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille; tälle kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 91 % kaavoitusohjelman kohteiden asuntokerrosalasta.

PALM

Kaavio-kuva Palm-prosessista

Konsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma (PALM) on osa kaupungin talous- ja strategiaprosessia. PALM-suunnitelma koostuu maankäytön toteutusohjelmasta sekä tähän pohjautuvista investointisuunnitelmista seuraaville 15 vuodelle. PALM-suunnitelman taustalla on kaupunkistrategiassa asetetut kaupungin kasvua, kaupunkirakennetta sekä taloutta koskevat tavoitteet. Maankäytön toteutusohjelma on suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla kaupungin asuntorakentaminen ja yritysalueet toteutuvat seuraavien 15 vuoden aikana. Tällä valtuustokaudella maankäytön toteutusohjelman lähtökohtana on tavoitellun 1,4 prosentin väestönkasvun mahdollistaminen, tarpeita vastaava yritystonttitarjonta sekä kaupungin talouden kannalta kestävä investointitaso. Maankäytön toteutusohjelmassa on ohjelmoitu keskimäärin 230 000 asuinkerrosneliömetrin ja 3 100 asunnon rakentuminen vuosittain.

Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP)

Kansikuva Kävelyn ja kaupunkielämän visio ja tavoitteet 2030 -esityksestä

Tampereella laaditaan Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa eli SUMPia. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma kuvaa, miten urbaani ja kestävä kasvu liikkumisessa tarkoittaa ja mitkä ovat keskeisiä toteutettavia toimenpidekokonaisuuksia.Ohjelmat ja hankkeet

Kuvakollaasi Tampereen kaupungin ohjelmista ja hankkeista

Yleiskaava ohjaa monia kaupunkirakenteen kehittämistä koskevia erillisiä ohjelmia ja hankkeita. Yksi täydennysrakentamista ohjaava väline on kunnan maapolitiikka. Tampereen osalta raakamaahankinnan rinnalla kaavoitun maan hankinta lisää kaupungin omia mahdollisuuksia täydennysrakentamisen edistämiseen. Tiivistyvän kaupunkirakenteen laatua ohjataan pysäköintipolitiikan linjauksilla, erilaisilla viheralue- ja viherpalveluohjelmilla ja luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmilla. Hulevesien hallinnasta on laadittu päivittyvä hulevesiohjelma. Asukkaisiin kohdistuvaa haitallista melua pyritään hallitsemaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman avulla. Samaan aikaan yleiskaavatyön kanssa on vireillä kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheen valmistelu.

Seuturatikka

Havainnekuva seuturatikasta

Seuturatikan eli Tampereen seudullisen raitiotien yleissuunnittelussa tarkastellaan raitiotien laajentamista Tampereelta Pirkkalan, Kangasalan Lamminrahkan ja Saarenmaan sekä Ylöjärven suuntiin. Yleissuunnittelun tavoitteena on määrittää Tampereen kaupunkiseudun raitiotiejärjestelmän kehittämispolku. Yleissuunnittelu aloitettiin kesällä 2019. Työn aikana tutkitaan ja vertaillaan vaihtoehtoja kaikilla ratasuunnilla vuorovaikutteisen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin perusteella. Tavoitteena on tehdä päätöksiä ratalinjauksista syksyn 2020 aikana neljän yleissuunnitelman tilaajakunnan valtuustoissa.