Siirry sisältöön

Kartta 4

KESTÄVÄ VESITALOUS, YMPÄRISTÖTERVEYS JA YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

Merkinnät ja määräykset

Yleismääräykset

Yleismääräys

Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava Tampereen kaupungin hulevesiohjelmassa esitettyä periaatejärjestystä: 1. Hulevesien syntyminen on ehkäistävä, 2. hulevedet on imeytettävä, 3. hulevedet on hyödynnettävä ja puhdistettava ja 4. hulevedet on viivytettävä syntypaikalla ennen johtamista avouomaan, vesistöön tai hulevesiviemäriin. Asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden yhteydessä on selvitettävä hulevesien hallinta ja tarvittaessa varattava tila hulevesien käsittelylle. Rakennusluvan yhteydessä on laadittava hulevesijärjestelmän toteutussuunnitelma ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallintasuunnitelma. Alueelliset huleveden hallintarakenteet on toteutettava etupainotteisesti alueen muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

Merkinnän kuvaus: Yleismääräyksessä edellytetään kantakaupungin hulevesiohjelman (YLA 18.12.2012) mukaisen huleveden käsittelyn periaatejärjestyksen noudattamista. Laajalla yleiskaava-alueella tarpeet huleveden hallinnan periaatejärjestyksen painotuksiin ovat vaihtelevat. Yleismääräys kertoo tavoitetason koko kaava-alueelle, ja tarkemmassa suunnittelussa laaditaan valuma-aluekohtaisten määräysten pohjalta kunkin suunnittelualueen erityispiirteiden ja hulevesiohjelmassa esitetyn tarkentavan tiedon avulla asiantuntija-arvio siitä millä painotuksella periaatejärjestystä sovelletaan. Määräys ohjaa myös huleveden laadulliseen hallintaan, esimerkiksi biosuodatuksen keinoin. Puhtaiden kattovesien imeyttämistä voidaan edellyttää muuallakin kuin pohjavesialueilla. Alueellisilla huleveden hallintarakenteilla tarkoitetaan asemakaavan ja rakennusluvan yhteydessä laadittavien hulevesijärjestelmän toteutussuunnitelman sekä rakentamisen aikaisten hulevesien hallintasuunnitelman mukaisia toteutettavia rakenteita.

Kestävä vesitalous

Pohjavesialue

Pohjavesialue

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Hulevedet on johdettava pois pohjavesialueille sijoittuvilta liikennealueilta.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu vedenhankinnan kannalta merkittävät 1 -luokan pohjavesialueet Aakkulanharju ja Epilänharju-Villilä B sekä 1E -luokan pohjavesialue Epilänharju-Villilä A. Pohjaveden pilaamiskielto (=kielto pohjaveden laadun heikentämisestä) on asetettu ympäristönsuojelulaissa (17§, 27.6.2014/527). Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (v. 2011) on esitetty kaavoituksen ja muun maankäytön ohjauksen toimenpiteeksi: "Pohjavettä vaarantavien toimintojen poistumiseen tähtäävä maankäytön ohjaus". Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavan toiminnan arviointi tehdään hankekohtaisesti, esimerkiksi asemakaavamuutoksen yhteydessä, yhteistyössä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmassa (YLA 18.12.2012) on velvoitettu turvaamaan pohjaveden laatu sekä pohjaveden määrä (=pohjaveden muodostuminen). Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi edellytetään puhtaiden vesien, kuten kattovesien, imeyttämistä maaperään.

Valuma-alueet

Valuma-alueet

VALUMA-ALUEKOHTAISET MÄÄRÄYKSET:
Härmälänojan valuma-alue / Hulevesivirtaamia on rajoitettava ennen johtamista Härmälänojaan, Myllyojaan tai Herrainsuon ja Peltolammin väliseen ojaan. Lahdesjärven-Lakalaivan alueella huleveden syntymistä on erityisesti ehkäistävä. Peltolammin ja Vähäjärven tila tulee säilyttää. Hyvälaatuisen veden johtuminen Vähäjärveen on turvattava.

Höytämönjärven valuma-alue / Hulevesiä on viivytettävä ja hulevesien laatua parannettava ennen johtamista ojiin. Särkijärven, Lahdesjärven, Suolijärven, Hervantajärven, Koukkujärven, Pieni-Virolaisen ja Vuoreksenlammin tila tulee säilyttää. Iso-Virolaisen tilaa tulee parantaa.

Keskustan valuma-alue / Hulevesivirtaamia on rajoitettava. Alueella tulee suosia vettä läpäiseviä ja hulevesien virtaamaa hidastavia pintoja.

Näsijärven lähivaluma-alue / Halimasjärven ja Niihamanjärven tila tulee säilyttää. Ryydynpohjan, Siivikkalanlahden, Olkahistenlahden ja Lielahden tilaa tulee parantaa.

Pyhäjärven lähivaluma-alue / Tohlopin tila tulee säilyttää. Vaakkolammin tilaa tulee parantaa.

Vihiojan valuma-alue / Hulevesivirtaamia on rajoitettava. Ahvenisjärven ja Vihilahden tilaa tulee parantaa.

Vihnusjärven valuma-alue / Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota, ettei Natura 2000 –verkostoon kuuluvan Myllypuron valinnan perusteina olevia luontoarvoja merkittävästi heikennetä. Raakavesilähteenä toimivaan Vihnusjärveen johtuvan veden laatu on säilytettävä hyvänä. Tesomajärven tila tulee säilyttää.

Viinikanojan valuma-alue / Hulevesivirtaamia on rajoitettava. Kaukajärven tila tulee säilyttää ja Iidesjärven sekä Alasjärven tilaa tulee parantaa. Kaukajärven rannalta tapahtuu rantaimeytymistä Aakkulanharjun pohjavesialueelle ja veden laatu on säilytettävä hyvänä.

Merkinnän kuvaus: Määräykset perustuvat Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmassa (YLA 18.12.2012) esitettyihin valuma-aluekohtaisiin periaatteisiin. Periaatteita on ajantasaistettu yleiskaavatyön yhteydessä. Määräyksiksi on nostettu kantakaupungin mittakaavassa oleellisia periaatteita sekä täsmennetty määräyksiä asiantuntija-arvioon perustuen. Määräysten laadinnassa lähtötietona ovat olleet myös aiemmin kumoutuneet osayleiskaavat.

Valuma-aluekohtaiset määräykset kohdentavat kartan 4 yleismääräystä. Yleismääräys kertoo tavoitetason koko kaava-­alueelle. Tarkemmassa suunnittelussa tulee laatia valuma-­aluekohtaisten määräysten pohjalta kunkin suunnittelualueen erityispiirteiden ja hulevesiohjelmassa esitetyn tarkentavan tiedon avulla asiantuntija-arvio siitä, millä painotuksella periaatejärjestystä sovelletaan. Määräykset ohjaavat myös huleveden laadun hallintaan esimerkiksi biosuodatuksen keinoin. Puhtaiden kattovesien imeyttämistä voidaan edellyttää muuallakin kuin pohjavesialueilla. Määräyksiin kirjatulla velvoitteella tietyn vesistön tilan säilyttämisestä tarkoitetaan erityisesti sitä että kyseisen vesistön ravinnekuormitusta ei tule lisätä. Hulevesivirtaamien rajoittamisella tarkoitetaan kunkin suunnittelualueen erityispiirteisiin perustuen joko yhtä tai useampaa seuraavista: hulevesien synnyn ehkäiseminen, hulevesien imeyttäminen tai hulevesien viivyttäminen. Keskustan valuma-aluemääräykseen kirjatuilla hulevesien virtaamaa hidastavilla pinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi viherkattoja.

Aiemmin kumoutuneen Myllypuron osayleiskaavan Myllypuron Natura-aluetta koskevat määräykset on sisällytetty yleismääräykseen sekä Vihnusjärven valuma-aluekohtaiseen määräykseen.

Merkittävä oja tai vesireitti

Merkittävä oja tai vesireitti

Vesireitti tai avoimena säilytettävä oja.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu kantakaupungin pienvesiselvityksen (2011) merkittävät purot, ojat ja norot. Kohteet tulee säilyttää avoimena ja vesireitit eli putkitetut osuudet tulee pyrkiä palauttamaan avoimiksi. Kohteilla on arvoa hulevesien hallinnan sekä luonto- ja virkistysarvojen näkökulmasta. Ojan välitön lähiympäristö tulee säilyttää rakentamattomana ja mahdollisimman kasvipeitteisenä. Asiantuntija-arvio huomioonotettavan lähiympäristön laajuudesta tulee tehdä hankekohtaisesti perustuen kohteen merkitykseen hulevesien hallinnassa sekä kohteen merkitykseen osana luontoarvo- ja virkistysverkostoa. Merkittävien ojien lisäksi kantakaupungin alueella on pienempiä ojia, joilla on merkitystä huleveden hallinnan sekä muiden ympäristöarvojen kannalta: myös nämä tulee säilyttää avoimena ja viherympäristöltään yhtenäisenä maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaavaluonnoksessa esitetyt merkittävät ojat ja vesireitit tullaan tarkistamaan ehdotusvaiheessa.

Huomioon otettava huleveden hallinta-alue

Huomioon otettava huleveden hallinta-alue

Alueella on varattava tilaa hulevesien tulvareitiksi ja viivytysalueeksi. Alueen tasaus ja rakennusten korkeusasemat on suunniteltava siten, että tulvavesistä ei aiheudu haittaa. Kohteiden hulevesien hallintarakenteet tulee toteuttaa hulevesiselvitykseen perustuvan suunnitelman pohjalta. Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuvauksessa esitettyyn luetteloon.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan huleveden hallinnan kannalta yleiskaavatasolla merkittävät huomioon otettavat kohteet. Kohderajaus osoittaa yleispiirteisesti alueen, jonka hulevesienhallinta (kuten viivytysaltaat / luonnolliset kosteikot) tulee toteuttaa / säilyttää ajantasaiseen hulevesiselvitykseen perustuvan suunnitelman pohjalta.

Kohteet ja selvitykset:
1. Lahdesjärvi-Lakalaiva. Lahdesjärven hulevesiselvitys, 2015.
2. Sikosuo. Sikosuon tulva-alueiden toteutussuunnittelu, 2010.
3. Lielahti-Hiedanranta. Lielahden alueella on 1990-luvulla tapahtunut hulevesitulvia, jotka on saatu hallintaan toteuttamalla avo-oja Enqvistinkadun itäpuolelle. Hiedanrannan alueen suunnittelussa kohteelle tulee laatia hulevesiselvitys ja hulevesirakenteiden toteutussuunnitelma.

Ohjeellinen alueellinen hulevesien hallintarakenne

Ohjeellinen alueellinen hulevesien hallintarakenne

Alue tulee varata hulevesien käsittelyä varten toteutettavalle rakenteelle.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu aiemmin kumoutuneissa osayleiskaavoissa esitetyt hulevesialtaat, joita ei ole vielä asemakaavoitettu. Merkinnät perustuvat kunkin osayleiskaavan yhteydessä tehtyihin tarkempiin selvityksiin ja suunnitelmiin. Määräyksen sanamuoto on hieman vaihdellut eri osayleiskaavoissa, mutta nyt esitetty määräys on muokattu kaikkia kattavaksi. Jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa varausten sijainti, tilantarve ja muotoilu sekä huomioida muut alueisiin kohdistuvat tavoitteet kuten ekologiset yhteydet ja ulkoilureitit.

Aiemmin kumoutuneet osayleiskaavat ja hulevesimerkintöjen perusteena olevat selvitykset:
Myllypuron osayleiskaava, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2008, lainvoimainen 22.1.2009
Kolmenkulman alueen vesihuollon yleissuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 13.1.2006
Hulevesien käsittelyalueen nro 5 sijaintimuutos, Tampereen kaupunki 6.9.2007
Ojalan osayleiskaava, hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.1.2015, lainvoimainen 28.1.2016
Ojalan osayleiskaavan hulevesisuunnitelma, Ramboll 14.2.2014

Ympäristöterveys

Yleismääräys

Asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden yhteydessä on huomioitava viranomaisen ylläpitämä pilaantuneiden maa-alueiden rekisteri. Alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja tarvittaessa alue tulee kunnostaa käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.

Merkinnän kuvaus: Pirkanmaan ELY-keskus ylläpitää pilaantuneiden maiden rekisteriä, jossa kaava-alueella sijaitsevia kohteita on noin 430 kpl. Järjestelmässä kohteet on luokiteltu mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden osalta neljään kategoriaan: toimiva kohde, selvitystä tarvitseva alue, arvioitava tai puhdistettava alue sekä alueella ei puhdistustarvetta. Kohteissa on mukana mm. kantakaupungin yleiskaavassa 2040 erikseen osoitetut vanhat kaatopaikat sekä teollisuuslaitoksia, yhdyskuntateknisen huollon laitoksia, huoltoasemia, pesuloita ja satamia.

Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke

Kemikaalilaitoksen konsultointivyöhyke

Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ja pelastusviranomaisen lausunto. Kohteiden indeksi viittaa merkinnän kuvauksessa esitettyyn luetteloon.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Seveso- ja muiden erityislaitosten konsultointivyöhykkeet (vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä käsittelevät tuotantolaitokset tai varastot). Laitoksen vaikutusalueelle sijoittuvassa maankäytön suunnittelussa on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja pelastusviranomaisen lausunto. Kohteet perustuvat TUKES:n 2.5.2019 päivittämään luetteloon.

Konsultointivyöhykkeen mukaiset kohteet:
a) Kemianteollisuus, Oy Forcit Ab, Nokian kaupungin alueella,­ kv 2 km ulottuu Tampereen puolelle
b) Kemianteollisuus, Solenis Finland Oy, kv 1 km
c) Painotuotteiden valmistus, PunaMusta Oy, kv 0,5 km
d) Jauhemaalaus, Linjateräs Oy, kv 0,5 km
e) Lihanjalostustehdas, Tapola Oy, kv 0,5 km
f) Lämpölaitos, Tampereen sähkölaitos Oy: Lielahden voimalaitos, kv 0,5 km
g) Lämpölaitos, Tampereen sähkölaitos Oy: Naistenlahden voimalaitos, keskustan strategisen osayleiskaavan alueella, kv 0,5 km ulottuu kantakaupungin yleiskaavan puolelle
h) Keskussairaala, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kv 0,2 km
i) Metalliteollisuusyritys, Ata Gears Oy, kv 0,5 km
j) Teollisuustuotteet ja -palvelut, Valmet Power Oy Tampereen koelaitos, kv 0,5 km
k) Teollisuuden pintakäsittely, FSP Finnish Steel Painting Oy, kv 0,2 km
l) Lämpökäsittelypalvelut, Bodycote Lämpökäsittely Oy, kv 0,5 km
m) Muovipakkauksien valmistus, Amerplast Oy, kv 0,5 km
n) Vedenpuhdistuslaitos, Tampereen Vesi Ruskon vedenpuhdistuslaitos, kv 2 km
o) Pesula- ja tekstiilipalvelut, Comforta Oy, kv 0,5 km
p) Kaivoskoneiden valmistus, Tevo Lokomo Oy, kv 0,2 km
q) Lämpölaitos, Tampereen sähkölaitos Oy: Nekalan lämpökeskus, kv 0,5 km
r) Kemikaalien varastointi, VR-Yhtymä Oy: Vetopalvelut Tampere, kv 0,2 km
s) Metallien pintakäsittely, Pirkan kovakromaus Oy, kv 0,5 km
t) Konepajateollisuus, Katsa Oy, kv 0,5 km
u) Paloturvallisuusalan yritys, Mikro-Pulssi Oy, kv 0,2 km

VAK-ratapiha

VAK-ratapiha

Järjestelyratapihan alueella tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelytoiminnoista aiheutuu suuronnettomuusriski lähialueelle. Yksityiskohtainen riskiselvitys tai riskinhallintatoimenpiteet tulee arvioida ratapihan ja sen lähialueen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Alueen maankäytön muutos on mahdollinen sen jälkeen kun suuronnettomuusriskin aiheuttavat toiminnot poistuvat alueelta.

Määräyksen kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen Viinikan järjestelyratapiha, joka on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) nimeämä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) ratapiha sekä varsinaisen järjestelyratapihan eteläpuolella sijaitseva tuloratapiha (Tampere Tavara), jossa vaunuja seisotetaan ja järjestellään ja josta ne lähetetään varsinaiselle järjestelyratapihalle.
Järjestelyratapihan aiheuttamat rajoitteet maankäytön kehittämiseen perustuvat vuonna 2013 laadittuun selvitykseen (Gaia Consulting Oy).

Suojavyöhyke

Suojavyöhyke

Alueella ei saa rakentaa päiväkoteja tai hoitolaitoksia.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alue, jolla on puolustusvoimien varikkotoimintaan liittyvä onnettomuusriski. Sääksjärven asevarikolla ja Puolustusvoimien lentotekniikkalaitoksessa käsitellään ja varastoidaan räjähdysaineita. Suojavyöhykkeelle ei saa rakentaa päiväkoteja tai hoitolaitoksia. Merkintä siirtyy sellaisenaan aiemmin kumoutuneesta Vuoreksen osayleiskaavasta (vahvistettu ympäristöministeriössä 28.1.2005).

Pilaantunut maa-alue

Pilaantunut maa-alue -kaavamerkintä

Alueelle sijoittuvien direktiivilajien elinympäristöjä ei saa hävittää tai heikentää.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nekalan vanhan kaatopaikan reuna-alue, josta osa saattaa sijaita vedenpinnan alla. Alueelle on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualue. Alueella suoritettavissa toimenpiteissä on otettava huomioon alueen luontoarvot. Merkintä siirtyy sellaisenaan Iidesjärven osayleiskaavasta (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.3.2014, lainvoimainen 28.4.2014) ja perustuu seuraaviin selvityksiin:
Nekalan entinen kaatopaikka, maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma, Ramboll 15.10.2012
Tampereen kantakaupungin - Aitolahden Sorilan viitasammakot 2010, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 2010
Tampereen kantakaupungin ja Sorilan viitasammakkoselvitys 2011, osa 2, Iidesjärvi, Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 2011

Melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alue

Melu- ja ilmanlaatuselvitystarpeen harkinta-alue

Alue, jolla asemakaavan laadinnan yhteydessä on harkittava melu- ja ilmanlaatuselvityksen tarve.


Merkinnän kuvaus: Merkintä on laadittu Tampereen meluselvityksen v.2017 laskennalliseen päiväajan melutasoon 55dB (LAeq klo 7-22) pohjautuen (yhteistarkastelu nykytilanne ja ennustetilanne v.2040). Merkintä osoittaa alueet, joilla on harkittava meluselvityksen tarve tarkemmassa suunnittelussa. Tampereen kaupungin melulinjaukset on hyväksytty otettavaksi käyttöön osana kaupunkisuunnittelua (yhdyskuntalautakunta 27.8.2019). Ilmanlaadun selvitystarvealueet sijoittuvat lähtökohtaisesti samoille alueille kuin meluselvitystarvealueet. Ilmanlaadun pitoisuuksia on käsitelty tarkemmin Tampereen ilmanlaatuselvityksessä 2013.

Lentomelualue

Lentomelualue

Alue, jonka lentomelutason (Lden) vuonna 2040 on arvioitu olevan 55-60 dB. Alueelle voidaan kaavoittaa pienimuotoista täydennysrakentamista, kuten olemassa olevaan rakenteeseen liittyviä yksittäisiä asuinrakennuksia.


Merkinnän kuvaus: Merkintä perustuu Finavian 18.6.2014 päivättyyn raporttiin: "Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040". Peltolammin ja Multisillan väliselle alueelle sijoittuvan lentomelualue-rajauksen lisäksi raportissa suositellaan, ettei nykyisen kiitotien jatkeille 15 kilometriin saakka kaavoitettaisi melulle herkkiä kohteita. Melun haitoille herkällä toiminnalla tarkoitetaan asumista, sairaaloita, hoitolaitoksia, vanhainkoteja, päiväkoteja ja oppilaitoksia tai muuta näihin rinnastettavissa olevaa toimintaa. Kantakaupungin alueella arvioitu lentomelutaso ei ylitä 60 dB.

Yhdyskuntatekninen huolto

ENERGIAHUOLTO

Voimalaitos

Voimalaitos

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu lämmön ja sähkön tuotantoa varten rakennettu Lielahden voimalaitos.


Uusi voimalaitos

Uusi voimalaitos

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu uudelle n. 300 MW voimalaitokselle ohjeellinen sijainti Ryydynpohjassa. Laitos voi toteutua aluksi pienenä hakelämpökeskuksena. Lämmön siirron varmistamiseksi tulee varautua siirtoputkeen voimalaitokselta keskustaan ja Naistenlahteen.

Lämpökeskus

Lämpökeskus

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu kaukolämpöä tuottavat laitokset Myllypurossa, Raholassa, Nekalassa, Sarankulmassa, Hakametsässä sekä Hervannan kaksi laitosta. Myllypuron lämpökeskus toimii huoltovarmuuskapasiteettina. Nekalan lämpökeskusta on mahdollisuus kehittää geolämpöä hyödyntävänä laitoksena.

Uusi lämpökeskus

Uusi lämpökeskus

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu rakennettavat uudet lämpökeskukset Vuoreksessa ja Lielahdessa. Hiedanranta-Lielahtea on mahdollisuus kehittää energiaomavaraisena ja geoenergialaitokseen tukeutuvana kaupunginosana. Lämpökeskuksen tilantarve on noin 0,5 ha.

Tarvealue uudelle lämpökeskukselle

Tarvealue uudelle lämpökeskukselle

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu tarvealueet uusille lämpökeskuksille, joilla varaudutaan kaupunkirakenteen täydentymisestä johtuvan lisäkapasiteetin rakentamiseen. Lämpökeskusten tilantarve on noin 0,5 ha. Itä-Tampereella tulee varautua uuteen lämpökeskukseen v. 2030 mennessä.

Geolämmön keruuvyöhyke

Geolämmön keruuvyöhyke

Alueen maa- ja kallioperää voidaan hyödyntää keskitetyn geolämpölaitoksen lämmönkeruuseen.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maalämpökeräimien ohjeellinen laajuus maa- ja kallioperässä Nekalassa ja Lielahdessa. Lämpökaivojen syvyys on useita kilometrejä.

Kaasulinja

Kaasulinja

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva korkeapaineinen maakaasun siirtoputkisto keskustasta etelään Lempäälän suuntaan, länteen Nokian suuntaan sekä Kalkusta pohjoiseen Ylöjärven suuntaan. Maakaasuputkiston suojaetäisyydet rakennuksiin ja rakenteisiin määräytyvät valtioneuvoston asetuksella maakaasun turvallisuudesta (551/2009).

SÄHKÖNJAKELU

Sähköasema

Sähköasema

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat Tampereen Sähköverkko Oy:n sähköasemat, joita on kaava-alueella 8 kpl eri puolilla kantakaupunkia.


Uusi sähköasema

Uusi sähköasema

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu rakennettavat uudet sähköasemat. Kaupissa sähköasemalle on varaus asemakaavassa, Hankkiossa sähköasemalle tulee varata sijainti asemakaavoituksen yhteydessä.

Tarvealue uudelle sähköasemalle

Tarvealue uudelle sähköasemalle

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu ohjeellinen sijainti uudelle sähköasemalle Kangasalan rajan tuntumaan. Sähköaseman mahdollista sijaintia tulee selvittää asemakaavoituksen yhteydessä.


110-400 kV sähkölinja

110-400 kV sähkölinja

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat sähkönsiirron ilmajohtoalueet. Johtoalueelle ei tule sijoittaa toimintaa, joka vaikeuttaa johdon käyttöä, kunnossapitoa tai uusimista. Kaikista johtoalueelle suunniteltavista toimenpiteistä tulee pyytää johdon omistajan lupa.

Kehitettävä sähkölinja

Kehitettävä sähkölinja

Sähkölinjan saneerauksen yhteydessä tai viereisen maankäytön muuttuessa on tutkittava mahdollisuutta linjan maakaapelointiin.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen Sähköverkko Oy:n 110 kV:n ilmajohtojen alueet Myllypuro-Santalahti ja Kaleva-Alasjärvi. Ilmajohtojen maakaapelointia tarkastellaan aina ympäröivää kaupunkirakennetta kehitettäessä.

Voimalinjan yhteystarve

Voimalinjan yhteystarve

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Fingrid Oyj:n uusi 110 kV voimajohtohanke Multisilta-Melo, joka sijoittuu nykyisen voimajohdon rinnalle sekä maakuntakaavan mukaiset Tampereen Sähköverkko Oy:n 110 kV voimalinjan yhteystarpeet Nurmi-Naistenlahti, Nurmi-Alasjärvi-Hankkio ja Rautaharkko-Multisilta. Nuolen suunta osoittaa sen sähköaseman, johon voimalinjayhteys on tarpeen rakentaa, ei linjan tarkempaa sijaintia.

VESIHUOLTO

Uusi jätevedenpuhdistamo

Uusi jätevedenpuhdistamo

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Sulkavuoreen sijoittuva uusi keskusjätevedenpuhdistamo.


Vedenottamo

Vedenottamo

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kaupinojan raakavedenottamo sekä Mustalammin, Hyhkyn ja Vilusenharjun pohjavedenottamot.


Vedenkäsittelylaitos

Vedenkäsittelylaitos

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kaupinojan ja Ruskon vedenkäsittelylaitokset.


Vesisäiliö

Vesisäiliö

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tesomalla, Pyynikillä, Kaupissa, Peltolammilla ja Hervannassa sijaitsevat ylävesi- ja vesisäiliöt.


Uusi ohjeellinen vesijohto

Uusi ohjeellinen vesijohto

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen vesihuoltolinjausten yleissuunnitelman (Tampereen Vesi, 31.8.2012) mukaiset uudet vesijohtoverkostojen runkoyhteydet, joita ei ole vielä toteutettu: Liuttu - Nikki, Liuttu - Vehmainen, Hallila - Kauhakorvenkatu, Vuores - Sääksjärvi ja Lentävänniemi - Pohjanmaantie. Yleissuunnitelman yhteydessä linjauksia ei ole suunniteltu tarkkaan, joten kaavamerkintä on ohjeellinen.

Uusi ohjeellinen viettoviemäri

Uusi ohjeellinen viettoviemäri

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen vesihuoltolinjausten yleissuunnitelman (Tampereen Vesi, 31.8.2012) mukaiset uudet viemärilinjat: Multisilta - Peltolammi ja Rautaharkko sekä Sulkavuoreen rakennettavan keskusjätevedenpuhdistamon tarvitsemat uudet siirtoviemärit Viinikanlahdesta ja Raholasta sekä purkuputki Vihilahden suuntaan. Yleissuunnitelman yhteydessä linjauksia ei ole suunniteltu tarkkaan, joten kaavamerkintä on ohjeellinen.

Uusi ohjeellinen paineviemäri

Uusi ohjeellinen paineviemäri

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen vesihuoltolinjausten yleissuunnitelman (Tampereen Vesi, 31.8.2012) mukaiset uudet paineviemärilinjat: Ojala - Tasanne, Lamminrahka - Nikki ja Vuores-Sääksjärvi sekä Sulkavuoreen rakennettavalle keskusjätevedenpuhdistamolle johtavat uudet siirtoviemärit Viinikanlahdesta ja Raholasta. Yleissuunnitelman yhteydessä linjauksia ei ole suunniteltu tarkkaan, joten kaavamerkintä on ohjeellinen.

JÄTEHUOLTO

Yleismääräys

Täydennysrakentamisen yhteydessä, tonttitehokkuuden ollessa yli e=0,8 on pyrittävä muodostamaan korttelikohtaisia kotitalousjätteiden keräyspaikkoja.

Merkinnän kuvaus: Merkinnän tavoitteena on ohjata täydennysrakentamista siten, että tiivistyvässä kaupunkirakenteessa kortteleissa suunnitellaan kiinteistöjen yhteisiä kotitalousjätteen keräyspisteitä sekä tilavarausten että tyhjentämisen tehokkaampaa toteuttamista varten. Korttelikohtaisella keräyspaikalla tarkoitetaan useammalle kiinteistölle tarkoitettua yhteistä, lähelle sijoittuvaa keräyspaikkaa päivittäisille jätteille. Korttelikeräyksen mahdollisuus tulee tutkia sekä täydennysrakentamisen että uusien asuinalueiden suunnittelun yhteydessä.

Jäteasema

Jäteasema

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Nekalan ja Vuoreksen jäteasemat. Asemakaavaohjelmassa 2020-2024 Nekalan alueelle sijoittuu Vihiojan poliisitalon asemakaavamuutos, jolla voi olla merkitystä jäteaseman sijaintiin. Tarvittaessa merkintä päivitetään ehdotusvaiheessa.

Tarvealue uudelle jäteasemalle

Tarvealue uudelle jäteasemalle

Alueelta tulee varata sijoituspaikka vaarallisen kotitalousjätteen vastaanottoasemalle.


Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu ohjeellinen sijainti miehitetylle ja vaarallisia kotitalousjätteitä vastaanottavalle jäteasemalle Ryydynpohjaan. Jäteaseman tilantarve on noin 0,5 ha.

Jätehuollon kehittämisalue

Jätehuollon kehittämisalue

Alueen kotitalousjätteen keräämiseksi tutkittava putkikeräyksen mahdollisuutta.Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu uuden Hiedanranta-Lielahti kaupunginosan alue, jolla on tarkoituksenmukaista tutkia mahdollisuutta kotitalousjätteen putkikeräykseen. Putkikeräysjärjestelmä edellyttää koonta-aseman sijoittamista keskeisesti (r=2,5 km) keräysalueelle.

YLEISTEN ALUEIDEN HUOLTO

Lumen vastaanotto

Lumen vastaanotto -kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu toiminnassa oleva Aarikkalan lumenvastaanottoalue.


Selvitysalue lumen vastaanottoa varten

Selvitysalue lumen vastaanottoa varten -kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu uusina tutkittavina lumenvastaanottoalueina Ruskon ja Aitovuoren alueet. Ruskonperän lumenvastaanottoalue perustetaan maanvastaanottoalueen maisemointityön yhteydessä sen tuntumaan. Aitovuoressa mahdollisuutta lumenvastaanottoon tulee selvittää asemakaavatyön yhteydessä.

Selvitysalue puhtaan maan vastaanottoa varten

Selvitysalue puhtaan maan vastaanottoa varten -kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Hiedanrannan alue Näsijärven rannassa sekä Raholan jätevedenpuhdistamon alue Pyhäjärven rannassa. Puhtaiden ylijäämämaiden hyödyntämistä voidaan tutkia osana alueiden esirakentamista. Hanke edellyttää sekä vesilain että maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat, joissa selvitetään erityisesti rakentamisen maankäytöllisiä tai kaupunki- ja maisemakuvallisia vaikutuksia.

Maan vastaanotto ja -kierrätys

Maan vastaanotto ja -kierrätys -kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Myllypuron ja Ruskon maanvastaanotto- ja kierrätysalueet. Myllypurossa alue muodostaa kokonaisuuden Nokialle sijoittuvan vastaavan toiminnan kanssa. Ruskossa täyttyneen maanvastaanottoalueen vieressä on tarve tutkia alueen pientä laajentamista.

Taimisto

Taimisto-kaavamerkintä

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Raholan, Kaarilan ja Viialan säilytettävät taimistoalueet.


Vesialue

Vesialueen karttatyyli, vaaleansininen täyttö

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu vesialueena säilytettävät alueet.