Siirry sisältöön

Kaavakartat

Yleiskaava julkaistaan digitaalisesti Tampereen kaupungin Oskari-karttapalvelussa. Yleiskaavakartat 1 - 4 esitetään omina erillisinä tasoinaan karttatasolla: Kaavoitus\Yleiskaava\Kantakaupungin yleiskaava, VK 2017-2021. Kaavamääräykset ovat löydettävissä karttaselitteestä sekä kartalta kaavamerkintäkohtaisesti. Karttapalvelussa on yleiskaavan yleistetty pohjakartta kantakaupungin liikenneverkosta ja rakennetuista alueista.

Kaavamääräykset sekä niiden soveltaminen

Kartta 1: Yhdyskuntarakenne

Kartalla esitetään kantakaupungin maankäyttö ja liikennejärjestelmä kehittämiskohteineen sekä kaupunkistrategiasta johdettu kasvun ja elinvoiman vyöhyke ja muut strategisen kehittämisen kohdealueet.

Kartta 2: Viherympäristö ja vapaa-ajanpalvelut

Kartalla esitetään keskuspuistoverkosto ja sitä täydentävät virkistysreitit, ekologiset yhteydet ja näiden katkospaikat, luonnonsuojelualueet ja -kohteet sekä virkistyspalveluista kehitettävät keskitettyjen virkistyspalvelujen kohdealueet, kaupunginosapuistot, uimarannat ja satamat.

Kartta 3: Kulttuuriperintö

Kartalla esitetään huomioon otettavat valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet, kulttuurimaisemat ja arkeologiset kohteet.

Kartta 4: Kestävä vesitalous, ympäristöterveys ja yhdyskuntatekninen huolto

Kartalla esitetään kestävän vesitalouden ratkaisut hulevesien hallinnan ja pohjavesien suojelun osalta, melun, ilmanlaadun sekä kemikaalilaitosten huomiointialueet sekä teknisen huollon verkostojen kehittäminen energiahuollon, sähkönjakelun, vesihuollon, jätehuollon ja yleisten alueiden huollon osalta.