Siirry sisältöön

Kauppi-Niihama

Koiranulkoiluttaja Kaupin metsässä kävelemässä.

Minkälainen Kauppi-Niihaman alueen tulisi olla? Miten Kauppi-Niihaman aluetta tulisi kehittää ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi?

Näihin kysymyksiin haettiin ideoita ja ratkaisuja syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana kokeilemalla uuden tyyppistä vertaissuunnittelua. Kaikille avoimeen vertaissuunnitteluun osallistui 12 ryhmää. Ryhmien työt on koottu yhdeksi suunnitelmaksi. Sunnitelmakoontiin voi tutustua Ulkoinen linkkisuunnitelmakoonti-sivustolla

Mitä on vertaissuunnittelu?

Vertaissuunnittelu on uudenlainen kansalaisten ja organisaatioiden aktivoimisen tapa. Kansalaiset ja organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja hallinnolliset organisaatiot tuottavat vertaissuunnittelussa aineistoa, jota hyödynnetään suoraan valitun suunnitelma-alueen kehittämisessä. Vertaissuunnittelussa mukana olevat osallistuvat suunnitteluratkaisujen tuottamiseen ja voivat kohdentaa toimintansa itselle tärkeisiin asioihin.

Vertaissuunnittelukokeilu Tampereella

Kaupunkisuunnittelu on muuttumassa keskustelevammaksi. Vertaissuunnittelukokeilu ja siitä kertyvä kokemus on osa suunnittelukulttuurin kehittämistä Tampereella. Vertaissuunnittelukokeilu on toteuttanut osaltaan Tampereen kaupunkistrategiaa mahdollistamalla osallisuuden, aktiivisuuden ja yhdessä toimimisen. Vertaissuunnittelu liittyi 15.5.2017 hyväksytyn kantakaupungin yleiskaavan ohjeellisen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue -merkintään. Yleiskaavan valmistelussa tunnistettiin tarve laatia tarkempi kokonaissuunnitelma keskuspuistoverkoston osa-alueelle Kauppi-Niihamaan, ja se on myös osoitettu kaavassa aluetta koskevana määräyksenä.

Kokeilun tavoitteena oli saada suunnittelua palvelevaa lähtötietoa ja suunnitteluaineistoa kattavammin kuin kaava- ja hankekohtaisen suunnittelun tavanomaisilla vuorovaikutustavoilla.

Vertaissuunnittelijoiden tuottamaa aineistoa käytetään alueen kehittämisen pohjana. Kauppi-Niihaman vertaissuunnitelmat valmistuivat keväällä 2019, ja työt koottiin kesän ja syksyn 2019 aikana yhtenäiseksi suunnitelmaksi. Kaupunkilaisten tuottamia suunnitelmia ja aineistoa hyödynnetään parhaillaan Kaupin urheilupuiston asemakaavoituksessa ja jatkossakin alueen muussa mm. hoidon ja ylläpidon suunnittelussa.

Kauppi-Niihama vertaissuunnittelun kohteena

Kauppi-Niihaman alue sopii hyvin kokeellisen vertaissuunnittelu kohteeksi. Alueella on tunnistettu kokonaissuunnittelun tarve, lisäksi alue on vetovoimainen ja merkityksellinen tamperelaisille. Laajalla alueella on edellytyksiä huomioida erilaisia suunnitelmia rinnakkain ja sovittaa niitä yhteen.
Kauppi-Niihaman alueella on tärkeä kokoava merkitys viherympäristön ja vapaa-ajan palveluiden, järviyhteyden, maiseman ja kulttuurihistorian sekä ekologisen verkoston kannalta. Kauppi-Niihaman alueeseen kohdistuu kaupungin kasvavan asukasmäärän johdosta paljon painetta lisätä uusia toimintoja tai sovittaa yhteen osin ristiriitaisia tavoitteita.

Suunnittelun tavoitteet

Vertaissuunnittelun tavoitteena oli tuottaa yhteinen visio ja kokonaiskuva Kauppi-Niihaman kehittämisestä. Kantakaupungin yleiskaava 2040 esittää tavoitteet aluetta koskevan kokonaissuunnitelman laatimiseksi. Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankkeesta toivottiin saatavan keskeinen osuus kokonaissuunnitelman sisällöstä ja osallistamisen prosessista.

Tavoitteena oli:

  • löytää ideoita ja keinoja joiden avulla vahvistetaan alueen tunnettavuutta ja saavutettavuutta koko kaupunkiseutua palvelevana monipuolisena keskuspuistona.
  • löytää ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja virkistystoimintojen ja -palveluiden tarpeiden ja muun maankäytön yhteensovittamisesta luonnonympäristöjen ja maiseman arvojen kanssa.
  • kerätä tietoa alueen käytöstä ja toiminnoista. Miten aluetta käytetään ja miten aluetta halutaan käyttää? Minne toimintojen pitäisi sijoittua tai keskittyä, mitkä alueet tulisi rauhoittaa aktiivisen toiminnan ulkopuolelle?

Suunnittelualue

Suunnittelualueen rajaus kartalla.

Tarkastelualue oli pinta-alaltaan noin 17 km2 ulottuen Rauhaniemestä valtatie 9:lle saakka. Aluerajaus on esitetty kartalla.

Alueen liittyminen ympäristöön ja yhteydet alueelle olivat osa suunnittelutehtävää.

Suunnittelutehtävä

Työskentelyn pohjaksi laaditussa suunnittelutehtävässä määriteltiin vertaissuunnittelun tavoitteita ja suunnitelmien arviointiperusteita. Vertaissuunnittelun tehtävänä oli vastata kysymyksiin: Minkälainen Kauppi-Niihaman alueen tulisi olla? Miten Kauppi-Niihaman aluetta tulisi kehittää? Tehtävänä oli mahdollisuuksien kartoittaminen, ideoiden etsiminen ja ratkaisujen esittäminen.
Suunnitelma oli mahdollista laatia koko Kauppi-Niihaman alueesta tai valikoida suunnittelukohteekseen osa-alueen, yksittäisen paikan tai toiminnallisen teeman, ja keskittyä sen työstämiseen. Osallistujien tehtävänä oli myös käsitellä suunnitelmansa vaikutuksia alueen nykytilaan ja moninaiseen käyttöön.

Aikataulu

Suunnittelu jakautui kolmeen vaiheeseen, jotka toteutettiin syksyn 2018 sekä talven ja kevään 2019 aikana. Vertaissuunnitteluun osallistuvien tahojen tuli ilmoittautua mukaan suunnitteluun, toimittaa hankkeen aikana aineiston luonnos ja suunnitelmaehdotus sovittuun päivämäärään mennessä. Seminaarien lisäksi eri vaiheissa järjestettiin työpajoja, joissa oli mahdollista saada apua suunnitteluun ja tavata muita ryhmiä.

Syksy 2018
- Vertaissuunnittelun käynnistyminen ja suunnittelutehtävän julkaiseminen 5.9.2018
- Alueverkostojen tapaamiset, vertaissuunnittelun käynnistämisen info-tilaisuudet 5.9. ja 11.9.2018
- Suunnitteluun ilmoittautuminen 5.9.- 15.10.2018
- Työpajat 4.10. Tampereen Ammattikorkeakoululla ja 15.11. Frenckellinaukio 2D Auditoriossa

Talvi 2019
- 15.1.2019, vertaissuunnittteluklinikka Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa.
- 31.1.2019 luonnosten palautus
- 13.2.2019, väliseminaari, luonnosten esittely (avoin tilaisuus).

Kevät 2019
- 19.3. koillisen alueverkoston tilaisuus, Koilliskeskus (kokoustila Kivi)
- 28.3. keskustan alueverkoston tilaisuus, Metso-kirjasto (Kuusi-sali)
- 30.4. suunnitelmaehdotusten palautus
- 28.5. loppuseminaari, ehdotusten esittely

Kesä ja syksy 2019
- 13.5.-16.8.2019 vertaissuunnitelmien kokoaminen yhteen suunnitelmakoontiluonnokseksi (yleiskaavayksikön suunnitteluharjoittelija)
- 22.8.-4.9.2019 koontiluonnoksen kommentointimahdollisuus suunnitteluryhmille.
- 5.9.-31.12.2019 suunnitelmakoonnin tarkistukset ryhmien kommenttien perusteella ja suunnitelmakoonnin julkaisun valmistelu.

Osallistuminen

Vertaissuunnittelu oli avoin kaikille Kauppi-Niihamasta kiinnostuneille. Suunnitteluun osallistui 12 ryhmää. Vertaissuunnitteluun oli mahdollista osallistua myös suunnitteluaineistoja kommentoimalla sekä osallistumalla järjestettäviin avoimiin tilaisuuksiin. Verkkosivuille koottiin nähtäville vertaissuunnittelijoiden tuottamaa aineistoa, kuten suunnitelmien luonnoksia ja suunnitelmaehdotukset.

Ajankohtaista 13.1.2020 - Ryhmien vertaissuunnitelmat koottiin yhdeksi suunnitelmaksi

Ryhmien vertaissuunnitelmat koottiin yhdeksi suunnitelmaksi
Kauppi-Niihaman viheralueen vertaissuunnitelmat valmistuivat, ja työt koottiin yhtenäiseksi suunnitelmaksi. Kaupunkilaisten tuottamia suunnitelmia ja aineistoa hyödynnetään parhaillaan Kaupin urheilupuiston asemakaavoituksessa ja jatkossakin alueen suunnittelussa. Alueen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat kaupungin yksiköt kokoontuvat vuoden 2020 aikana miettimään, miten erilaisia alueelle kohdistuvia tavoitteita sovitetaan yhteen suunnittelutyössä. Lisäksi pohditaan toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. Kiireisimpiä aiheita ovat muun muassa alueen reitit ja opastus.

Seminaari suunnitelmaehdotuksista 28.5.2019
Vertaissuunnitteluryhmät esittelivät suunnitelmaehdotuksiaan seminaarissa tiistaina 28.5.2019. Tilaisuus oli avoin kaikille Kauppi-Niihaman alueesta kiinnostuneille.

Kauppi-Niihaman luonnoksista keskusteltiin koillisen ja keskustan alueverkosto-tilaisuuksissa 19.3. ja 28.3.2019
Kauppi-Niihama vertaissuunnittelu oli aiheena koillisen alueverkoston tilauudessa 19.3. Koilliskeskuksessa ja keskustan alueverkostotilaisuuksissa 28.3. Metson kirjastossa. Tilaisuuksissa keskusteltiin Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluhankeen ryhmien luonnoksista ja arviointiraadin evästyksistä suunnittelun jatkamiselle. Keskeisenä teemana olivat Kauppi-Niihaman alueen saavutettavuus ja virkistyspalvelut. Tilaisuuksissa asukkailla oli myös mahdollista antaa ryhmille luonnoksista palautetta ja tavata suunnitteluryhmien edustajia

Arviointiraati kokoontui 20.2. ja 6.3.2019
Kauppi-Niihaman vertaissuunnitteluun koottu arviointiraati kävi läpi kevään aikana ryhmien suunnitelmia ja antoi niistä palautetta ryhmille. Raadissa oli edustajia mm. vanhusneuvostosta, yhdyskuntalautakunnassa, nuorisovaltuustosta ja kolme asukas-jäsentä.

Kauppi-Niihaman seminaarissa 13.2.2019 esiteltiin ryhmien luonnoksia
Vertaissuunnitteluryhmät esittelivät luonnoksiaan seminaarissa Galleria Nottbeckissa 13.2.2019.
Ryhmien ideat olivat hahmottuneet jo suunnitelmaluonnoksiksi ja niistä käytiin hyvää keskustelua.

Suunnitteluryhmien vertaissuunnitteluklinikka-tilaisuudessa 15.1.2019 keskusteltiin erilaisten reittien yhteensovittamisesta

Suunnitteluryhmille järjestettiin tiistaina 15.1.2019 vertaissuunnitteluklinikka Tampereen ammattikorkeakoululla. Tilaisuus oli vapaamuotoinen ja ryhmät hyödynsivät sitä yhdessä suunnitteluun ja ajatustenvaihtoon. Ryhmät keskustelivat erityisesti erilaisista reittiajatuksista ja reitteihin kohdistuvien tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Ryhmien alustavia ideoita esiteltiin 15.11.2018 Frenckellin auditoriossa
Ryhmät esittelivät alustavia hahmotelmiaan suunnitelmista 15.11.2018 järjestetyssä tilaisuudessa Frenckellin auditoriossa. Paikalla oli noin 70 henkilöä: vertaissuunnittelijoita, kaupungin eri yksiköiden edustajia ja vertaissuunnittelusta muuten kiinnostuneita. Ryhmille oli annettu tehtäväksi pohtia mm. tavoitteitaan suunnittelulle, suunnittelun teemoja, kohdistuuko suunnittelu koko Kauppi-Niihaman alueelle vai johonkin osa-alueeseen sekä miten ja keitä työssä on ajateltu osallistaa. Ryhmien esitykset löytyvät Aineistot-välilehdeltä Vertaissuunnittelijoiden alustavia suunnitelmia-otsakkeen alta. Keskustelu oli tilaisuudessa vilkasta ja joidenkin teemojen osalta ryhmät sopivat yhteisiä palavereja ideoiden yhteensovittamiseksi.

Vertaissuunnitteluun runsaasti ilmoittautumisia
Ilmoittautuminen Kauppi-Niihama vertaissuunnitteluun päättyi 15.10. Ilmoittautumisia tuli peräti 44 kappaletta.

Kauppi-Niihman nykytilaa ja tulevaisuutta pohdittiin työpajassa 4.10.
Tampereen ammattikorkeakoululla 4.10. järjestetyssä työpajassa suunnitteluun osallistuvilla oli mahdollisuus muodostaa ryhmiä tai päästä mukaan jo olemassa olevien ryhmien kanssa tuottamaan aineistoa. Osallistujia työpajassa oli lähes 50. Ryhmätöiden parissa tutustuttiin muihin vertaissuunnittelijoihin tuottamalla karttoja alueen nykytilasta ja alueeseen tai vertaissuunnitteluprosessiin kohdistuvista odotuksista. Odotusten ja tavoitteiden pohjalta muodostetut ryhmät miettivät illan aikana tarkemmin työn teemoja ja miten lähteä toteuttamaan suunnittelutyötä käytännössä.

Vertaissuunnittelun käynnistymisestä keskusteltiin alueverkoston tilaisuuksissa 5.9. ja 11.9.
Kauppi-Niihaman käynnistyvästä vertaissuunnittelusta kerrottiin ja keskustelitiin koillisen alueverkoston tilaisuudessa 5.9. Koilliskeskuksessa ja keskustan alueverkoston tilaisuudessa 11.9. Kissanmaan koululla. Molemmissa tilaisuuksissa oli paikalla moni alueen käyttäjä ja suunnittelusta kiinnostunut. Keskustelussa nousi esille mm. kaavoitustilanne, alueen rajautuminen, metsienhoito ja reitit sekä pysäköinti.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kauppiniihama