Siirry sisältöön

Kämmenniemen yleissuunnitelma

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Kämmenniemen yleissuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi kokouksessaan 27.10.2020 § 263.

Kämmenniemen yleissuunnitelma nro 8774

Kämmenniemen suunnittelualue kartalta rajattuna.

Kämmenniemen yleissuunnitelma sisältyy Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan osana kaupunginvaltuustossa 18.12.2017 hyväksyttyyn yleiskaavoituksen työohjelmaan vuosille 2017 – 2021. Yleissuunnitelmaa laaditaan samanaikaisesti strategisen yleiskaavan kanssa. Yleissuunnitelma ei ole kaava, vaan yleispiirteinen suunnitelma, joka laaditaan yksityiskohtaisen suunnittelun pohjaksi. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia.

Kämmenniemi on Pohjois-Tampereen keskeinen palvelutaajama, jossa sijaitsee mm. alueen yhtenäiskoulu ja terveyskeskus. Asukkaita on tällä hetkellä noin 900. Työssäkäynti tapahtuu pääosin alueen ulkopuolella, matkaa Tampereen keskustaan on noin 25 km. Kämmenniemi on rakentunut 1970-luvulta lähtien, rakennetut alueet ovat pääosin asemakaavoitettuja. Rakennuskanta on pientalovaltaista rivi- ja omakotitaloineen. Alueen länsiosan uusilla asuinalueilla on yksittäisiä rakentamattomia tontteja, mutta rakentamisen kiihtyessä ne voidaan toteuttaa nopeastikin.

Yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia asemakaavoituksen pohjaksi taajaman mahdollisia laajenemisalueita pääasiassa kaupungin omistamilla mailla, laajenemisalueiden liittymistä nykyiseen rakenteeseen sekä toisaalta Kämmenniemen keskeisten väylien, Kämmenniemenkadun ja Aunessalmenkadun yleisilmeen kohottamista ja mahdollista lisärakentamista. Yleissuunnitelman pohjaksi on kaupungin omistamilla alueilla Perttulanniemessä ja Kaitavedentien itäpuolella tehty luontoselvityksiä sekä arkeologinen selvitys. Yleissuunnitelma laaditaan konsulttityönä (A-Insinöörit).

Yleissuunnitelma

Kämmenniemen yleissuunnitelmaluonnokset Veneily ja Ekoilu olivat nähtävillä keväällä 2019, jolloin luonnosvaihtoehdoista saatiin 15 lausuntoa ja 36 mielipidettä. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa esitettyyn Perttulanniemen rakentamiseen (arvokas kulttuurimaisema), rantarakentamiseen (puolesta ja vastaan) sekä liikuntapaikkojen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Mielipiteissä kumpikaan vaihtoehto ei noussut selväksi suosikiksi, joskin vaihtoehto Ekoilu sai jonkin verran enemmän kannatusta. Keskustan kehittäminen nähtiin positiivisena ja yleisesti oltiin sitä mieltä, että pienet omakotitontit ja tiivis rivitalorakentaminen eivät sovi Kämmenniemeen. Uusista rakentamisalueista mielipiteet jakaantuivat niin rantarakentamisen, Perttulanniemen kuin Kaitavedentien itäpuolenkin osalta. Venesatamien sijainnista saatiin myös palautetta. Yleissuunnitelma-alueen ulkopuolisia mahdollisia rakentamisalueita esitettiin muun muassa Kaitavedentien ja Kämmenmaankadun väliselle alueelle, Mikkolanniemeen, Meurenkallion länsipuolelle ja laajempana kokonaisuutena Kaitavedentien itäpuolelle.

Kämmenniemen yleissuunnitelma ei perustu suoraan kumpaankaan luonnosvaihtoehtoon, vaan suunnitelmaa on työstetty palautteen ja kunkin osa-alueen erityispiirteiden mukaisesti. Merkittävin muutos luonnoksiin verrattuna on Perttulanniemen ja Niemisennokan huomattavasti suppeampi asuinrakentaminen.

Kartta Kämmenniemen yleissuunnitelmasta.

Kämmenniemen yleissuunnitelmassa uutta asuinrakentamista on esitetty Kämmenniemenkadun ympäristöön, Kaitavedentien itäpuolelle sekä Perttulanniemeen ja Niemisennokkaan. Kämmenniemenkadun ympäristössä osoitetaan tehokkaampaa asuinrakentamista pienkerrostaloihin ja rivitaloihin. Kaitavedentien itäpuolella asuinrakentamisen lisäksi esitetään asumisen ja elinkeinotoiminnan mahdollistavia yritystontteja. Perttulanniemeen on osoitettu erillispientaloille 11 rakennuspaikkaa ja Niemisennokkaan 5 omarantaista rakennuspaikkaa. Esitetyn rakentamisen arvioitu kokonaismäärä on noin 24 000 kerrosneliömetriä ja alueelle sijoittuisi noin 240 uutta asukasta.

Virkistyksen osalta Kämmenniemen asukkaille tärkeä Perttulanniemen ulkoilureitti ja läheiset vapaat ranta-alueet säilyvät. Tapoonlahden pohjukkaan on osoitettu uusi koirapuisto. Kämmenniemen uimaranta ja venerannat säilyvät nykyisillä paikoillaan, mutta toimintojen kehittämiseen on tarvetta. Liikuntapalveluiden osalta koulun läheisyyteen on osoitettu uusi pelikenttä. Perttulan tilan alueella voidaan kehittää yhteisöllisiä toimintoja.

Liikennejärjestelyihin esitetyt muutokset ovat pääosin alueen liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä kuten suojateiden parantamisia tai uusia kevyen liikenteen yhteyksiä. Kaitavedentien itäpuolen rakentaminen edellyttää seututien liittymän parantamista sekä uusien katujen ja seututien alittavan kevyen liikenteen alikulun rakentamista.

Suunnitelmassa on huomioitu alueen luonto- ja maisema-arvot. Perttulanniemen ja Niemisennokan alueelle osoitetaan kulttuurimaisemaan soveltuvaa maaseutumaista asumista ja jatkosuunnittelussa rakentamisen laatua ohjataan yleissuunnitelman yhteydessä laadituilla rakentamistapaohjeilla.

Kämmenniemenkadun varsi ja Kaitavedentien itäpuoli on asemakaavoitettavaa aluetta, jossa kaavan tai kaavamuutoksen laadinnan yhteydessä yleissuunnitelmaa tarkennetaan. Asemakaavoitetuilla alueilla kaupunki vastaa katujen ja kunnallistekniikan rakentamisesta. Perttulanniemessä ja Niemisennokassa rakentaminen luvitetaan poikkeamispäätöksillä. Kulku alueelle tapahtuu Niemisennokan yksityistien kautta ja vesihuolto toteutetaan kiinteistökohtaisesti.

Kämmenniemen yleissuunnitelman jatkosuunnittelua ja toteuttamista ei ole aikataulutettu. Suunnitelman yhteydessä esitetty vaiheistus on suuntaa antava ja eri osa-alueilla voidaan edetä kysynnän mukaisesti. Joka tapauksessa kokonaisuuden toteuttaminen on enemmän vuosikymmenien kuin lähivuosien asia.

Yleissuunnitelmaluonnokset

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 2.4.2019 yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtojen asettamisesta nähtäville. Yleissuunnitelmaluonnokset olivat nähtävillä 4.4.-31.5.2019. Luonnosvaihtoehdoista saatiin 15 lausuntoa ja 36 mielipidettä. Kämmenniemen yleissuunnitelman laadinta jatkuu syksyllä 2019 samanaikaisesti Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan kanssa. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Luonnosvaiheessa alueelle on tehty kaksi vaihtoehtoista 8.3.2019 päivättyä suunnitelmaa Veneily ja Ekoilu. Veneily - vaihtoehdossa esitetään Kämmenniemen veneilyn ja matkailun kehittämistä, oma- ja yhteisrantaisia asuinrakennuspaikkoja Perttulanniemen ja Niemisennokan alueille sekä asuin- ja työpaikkarakentamista Kaitavedentien itäpuolelle. Ekoilu -vaihtoehdon tavoitteena on energiatehokas, ekologinen ja yhteisöllinen alue, jossa rakentamista tiiviimmin sijoittamalla jää asukkaiden käyttöön laajemmat virkistysalueet. Molemmissa vaihtoehdoissa esitetään Kämmenniemenkadun varteen täydennysrakentamista ja torialuetta. Veneily -vaihtoehdossa alueelle sijoittuisi 570 uutta asukasta ja Ekoilu -vaihtoehdossa 460 uutta asukasta.

Luonnosvaiheessa saatu palaute on koottu sekä kirjallisen palautteen että Kämmenniemessä järjestetyn työpajatilaisuuden osalta. Saatu palaute huomioidaan yleissuunnitelman jatkosuunnittelun yhteydessä, yksittäisiä vastineita ei palautteen osalta laadita.

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin +358408016917

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907