Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kaavoitusohjelma

Yleiskaavoitus v. 2017 - 2021

Kaupunginhallitus esitti 4.12.2017 §678 yleiskaavoituksen työohjelman 2018-2021 hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Tampereen kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymä kaupunki-strategia ulottuu vuoteen 2030 sisältäen kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja valtuustokauden tavoitteet mittareineen. Tulevaisuus on kaupunkien. Erityisesti suurten kaupunkien rooli vahvistuu kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere on hyötynyt kaupungistumiskehityksestä monella tapaa ja tavoittelee jatkossa yhä suurempaa kasvua – kestävällä ja inhimillisellä tavalla.
Tampere haluaa olla vuoteen 2030 mennessä 300.000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki, Suomen toinen metropoli. Tampereen vahvuus on sujuva arki elämysten keskellä.
Ajantasainen yleiskaava on väline toiminallisesti tasapainoisen ja laadukkaan kaupunkirakenteen kehittämiseksi. Kantakaupungin eri alueilla tapahtuvaa kehitystä ja muutosta on tarkoituksenmukaista ohjata osana kehittyvää ja täydentyvää kaupunkia. Ajantasaisen yleiskaavan ylläpitäminen tarkoittaa selvitys- ja tilastoaineistojen ylläpitoa sekä yhdyskuntarakenteessa tavoitellun ja toteutuneen muutoksen seurantaa. Maankäyttöä koskevan tiedon satavuuden parantaminen sekä eri osapuolta syntyvän tiedon tallentaminen on osa päivittyvää yleiskaavaa.
Valtuustokauden aikana yleiskaavan laadinta työstetään jatkuvasti kehittyväksi tietomalliksi. Tampereen kaupunkistrategian keskeiset sisällöt jakaantuvat neljään strategiseen painopisteeseen: yhdessä tekevä ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatiivinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava. Strategian päämääristä valtuustokauden yleiskaavatyötä ohjaa vahvimmin Urbaanin ja kestävän kasvun tavoitteet.

Kantakaupungin lisäksi valtuustokauden aikana on tarkoituksenmukaista ratkaista Pohjois-Tampereen maankäyttökysymyksiä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten mutta myös mm. Teiskon matkailun kehittämisen näkökulmasta. Strategian mukaisesti kaupungin tavoitteena on kasvaa vuosittain keskimäärin noin 3.000 uudella asukkaalla.

Valtuustokauden aikana kantakaupungin alueelle laadittavassa yleiskaavassa kasvutavoite sovitetaan yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen, talouden ja investointien näkökulmista ja kokonaisuutena. Kantakaupungissa kasvu tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja kasvun suuntaamista ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeelle ja aluekeskuksiin. Raitiotietä kehitetään kaupungin liikennejärjestelmän runkona. Yleiskaava varmistaa myös osaltaan strategian tavoitteen 'Tampere on hiilineutraali vuonna 2030'. Yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta eheyttämällä, siirtymällä käyttämään uusiutuvia energiamuotoja, suosimalla kestävän liikkumisen ratkaisuja sekä säilyttämällä riittävä viherverkosto ja metsäalueet. Kasvavassa kaupungissa laadukkaiden ja monipuolisten viheralueiden ja -verkostojen sekä vesistöjen kestävä hyödyntäminen vahvistaa hiilineutraalisuus tavoitteen lisäksi kaupunkilaisten viihtyisyyttä ja kaupungin vetovoimaa.

Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa määritetään asumisen ja elinkeinoelämän kehittämistavat sekä painopistealueet. Palvelujen säilyttäminen ja saavutettavuus, matkailun kehittäminen sekä vesihuollon tulevat linjaukset ovat tärkeä osa alueen suunnittelua. Pohjois-Tampereen vahvana keskittymänä yleiskaavoituksessa valmistellaan yleissuunnitelma Kämmenniemen alueelle. Siinä tutkitaan palvelutaajaman mahdollisia laajenemissuuntia tulevaisuuden tarpeita varten.

Yleiskaavatyöt Kantakaupungin ja Pohjois-Tampereen osalta käynnistyvät alkuvuodesta 2018. Molempien yleiskaavojen osalta kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatöiden aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Yleiskaavat valmistuvat hyväksymis-käsittelyyn vuoden 2020 loppuun mennessä.

Asemakaavoitus v. 2019 - 2023

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 10.12.2018.

Tampereen 2019–2023 asemakaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategian tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vuosittaiseen 1,4 % eli vähintään 3 000 asukkaan kasvun tavoitteisiin.

Vuosien 2019–2023 asemakaavoitusohjelmassa on asuntokerrosalaa yhteensä noin 1 427 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa noin 626 000 kerrosneliömetriä. Keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille ohjelmoidusta asuinkerrosalasta sijoittuu 84 %. Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino.

Käsittelyt luottamuselimissä