Siirry sisältöön

Tilaisuudet ja esittelyt

Tälle sivulle on koottu tietoa asemakaavoituksen ajankohtaisista tilaisuuksista ja esittelyistä.


Ajankohtaisia tilaisuuksia tai esittelyitä ei ole tällä hetkellä.


Lisätietoa kaava-asioista

Kaava-asioissa voit aina olla yhteydessä Palvelupiste Frenckelliin. Poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmiin tutustumista suositellaan ensisijaisesti internetissä.

Palvelupiste Frenckell
Frenckellinaukio 2 B
PL 487, 33101 Tampere
puh. (03) 565 64400
[email protected]


Mielipiteet ja muistutukset

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14–16 C, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected], mielipiteessä tulee mainita kaavaan liittyvä diaarinumero. Diaarinumero löytyy esimerkiksi kaavan aineistoista, Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.


Kuvassa näkyy etualalla pienoismalli Tampereen kaupungista ja taka-alalla näyttelyssä ollut ensimmäinen raitiotievaunu, johon ihmiset pääsivät tutustumaan. Kaupungin pienoismallissa näkyy tarkimmin Särkänniemen alue sekä Amuria. Pienoismallissa näkyy valkoisella nykyinen rakenne tai keltaisella on esitetty kaavoitettavaksi suunniteltuja kohteita tuleville vuosille.
Maketti-näyttely (Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere)

Aiemmat tilaisuudet ja esittelyt

Kaavamuutos Lahdesjärvellä ehdotusvaiheessa

Lahdesjärven kaupunginosassa Akulatinkadulla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa on tavoitteena muuttaa toiminnan painopiste kaupasta teollisuuteen ja tutkia suuren teollisuuslaitoksen sijoittumismahdollisuus alueelle.

Kaavaehdotus selvityksineen oli nähtävillä 10.12.2020–14.1.2021. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi nähtävillä olevan aineiston pääpiirteitä.

Akulatinkadun kaava-alue ilmakuvassa

Asumista Tullin alueelle asuintorniin

Tullin alueelle on suunnitteilla uusi asuintornitalo Sumeliuksenkadun varrelle. Pienteollisuustalon tonttia on tavoitteena täydentää korkealla asuinkerrostalolla. Pienteollisuustalo säilyy toimisto- ja liiketilana.

Asemakaavoitus on käynnistynyt ja aloitusvaiheen aineistoa oli nähtävillä 10.12.2020–7.1.2021. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi nähtävillä olevan aineiston pääpiirteitä.


Asumista Messukylänkadun varrelle

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Messukylänkadun yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti osoittaa täydennysrakentamista osoitteeseen Messukylänkatu 21–27. Tonttien nykyiset käyttötarkoitukset muuttuvat asuinkäyttöön ja katutasoon suunnitellaan liiketilaa. Esitetyt uudet rakennukset ovat nelikerroksisia kerrostaloja ja pysäköinti on suunniteltu sijoittuvaksi pääasiassa maan alle.

Vuonna 2018 käynnistyneen asemakaavahankkeen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa olivat nähtävillä 10.12.2020–7.1.2021, sillä kaava-alue laajentuu ja viitesuunnitelmia on kehitetty vuoden 2018 nähtävillä olon jälkeen. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi nähtävillä olevan aineiston pääpiirteitä.


Iidesjärven puiston asemakaavoitus käynnistyy

Käynnistyneen asemakaavahankkeen tavoitteena on, että Nekalantien varrelle, Iidesjärven rantaan, suunnitellaan kaiken ikäisille tarkoitettu monipuolinen toiminta- ja oleskelupuisto. Samalla kehitetään alueen virkistysyhteyksiä ja arvioidaan alueella mahdollisesti tarvittavan rakentamisen määrä. Iidesjärven puiston suunnittelun lähtökohtina pidetään alueen luonto- ja maisema-arvoja.

Asemakaavan aloitusvaiheen aineisto oli nähtävillä 19.11.–10.12.2020.

Tutustuitko jo asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittelyvideoon, mutta tarvitset vielä lisätietoja varsinaisen palautteen antamista varten? Kaavasta oli mahdollista esittää siihen liittyviä tarkentavia kysymyksiä erillisellä lomakkeella 19.–30.11.2020 välisenä aikana. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan osana kaavan 8725 aineistoa perjantaina 4.12.2020. Lisäksi vastaukset julkaistaan nähtävilläolon loppuajaksi tällä sivulla.


Messukylän päiväkotia sekä koulun laajennusta koskeva asemakaavoitus etenee

Asemakaavan tavoitteina on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrelle ja osoittaa laajentumismahdollisuus Messukylän koululle Kyläojankadun varrella. Liikennejärjestelyt on tarkoitus järjestellä kokonaisuutena ja Fanny Nymanin puistoalueella kulkuyhteyksiin tehdään tarvittavia muutoksia ja parannuksia.

Marraskuussa 2019 käynnistynyt asemakaavoitus on edennyt nyt valmisteluvaiheeseen. Valmisteluaineistoa oli nähtävillä 12.11.–3.12.2020, jonka aikana siitä pystyi jättämään palautetta.

Voit tutustua nähtävillä olleeseen materiaaliin kaavan aineistoista. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi aineiston pääpiirteitä.

Kaupunkimallin hahmotelma asemakaavaluonnoksen mukaisista rakennusmassoista Messukylän uuden päiväkodin ja koulun laajennuksessa

Etäyleisötilaisuus Hyhkynlaakson asemakaavan muutoksesta

Nokian moottoritien ja Pyhäjärven väliin sijoittuvalle Hyhkynlaakson alueelle ollaan kaavoittamassa asumista Kaarilaan olemassa olevan asuinalueen jatkoksi. Valmistuttuaan asuinalueen laajennus tarjoaa kodin noin 1 000 asukkaalle.

Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 5.11.–3.12.2020, jonka aikana aineistosta pystyi antamaan palautetta kirjaamoon.

Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus Teams Liven välityksellä keskiviikkona 18.11.2020 klo 16.30 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavoituksen tämän hetkistä tilannetta.

Voit tutustua nähtävillä olleeseen aineistoon tarkemmin seuraavien aineistolinkkien avulla.

Hyhkynlaakso lounaasta havainnekuvassa

Esittelyvideo Ahvenisjärven koulun laajennuksen asemakaavoituksen käynnistymisestä

Ahvenisjärven koulun laajennukseen tähtäävä asemakaavamuutos koskee Pohjois-Hervannan koulutalon tonttia. Muutoksen tavoitteena on, että asemakaava vastaa kasvatuksen ja opetuksen tulevia tarpeita keskeisellä paikalla asutuksen, palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä. Nykyisen koulurakennuksen osalta suunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoina uudisrakentaminen ja nykyisten rakennusten perusparannus ja laajennus. Lisäksi varaudutaan päiväkodin rakentamiseen.

Ahvenisjärven koulun asemakaavoitus on käynnistynyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisella vireille. Aloitusvaiheen aineisto oli nähtävillä 5.–26.11.2020, jonka aikana siitä pystyi jättämään palautetta.

Voit tutustua nähtävillä olleeseen materiaaliin kaavan aineistoista. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi aineiston pääpiirteitä.


Tesomajärven tuntumaan asumista vanhalle koulun tontille

Tesomajärven itäpuolelle, entiselle koulun tontille kaavoitetaan asumista. Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 8.10.–29.10.2020. Tavoitteena on rakentaa alueelle kerrostaloja ja pienkerrostaloja alueen arvot ja maisema huomioiden niin, että puustoa säilytetään.

Voit tutustua nähtävillä olleeseen materiaaliin kaavan aineistoista. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi aineiston pääpiirteitä.


Pyynikin Trikoon asemakaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Pyynikin Trikoon kaavahankkeessa on tavoitteena kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Asemakaavoituksen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 8.–29.10.2020.

Voit tutustua nähtävillä olleeseen materiaaliin kaavan aineistoista. Kaavan esittelyvideolla käydään läpi aineiston pääpiirteitä.

Kaavaan liittyen oli mahdollista jättää kysymyksiä erillisellä lomakkeella 22.10.2020 asti, jotta niihin saa vastauksen kaavan nähtävilläolon aikana.

Kysymys: Miten saunarakennuksesta ja ravintolasta aiheutuva mahdollinen meluhaitta on huomioitu kaavoituksessa?

Vastaus: Hotellin toimijan pitää esittää kiinteistölle sellainen suunnitelma, ettei melusta aiheudu haittaa asumiselle. Tätä rajoitetaan mm. aukioloajoilla ja tilojen koolla. Kaavalla ei voida asettaa saunoille ja ravintoloille melurajoja. Terveyden- ja ympäristönsuojelu valvovat ympäristöhäiriöitä ja melu asuinalueen yhteydessä on luvanvaraista.

Kesäinen ilmakuva Pyynikin Trikoon alueen nykyisistä ja suunnitelluista rakennuksista
Kuva: Arkkitehdit Soini & Horto

Etäyleisötilaisuus Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen asemakaavoituksesta

Alueen asemakaavoitus käynnistyy kilpailuehdotukseen perustuvan yleissuunnitelman laatimisella asemakaavaratkaisun pohjaksi. Aloitusvaiheen aineistoa on nähtävillä 24.9.–15.10.2020.

Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus maanantaina 5.10.2020 klo 17.

Voit tutustua nyt nähtävillä olevaan aineistoon tarkemmin seuraavien aineistolinkkien avulla.


Kaksi ajankohtaista asemakaavamuutosehdotusta Pispalassa

Pispalan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinalueen miljöön säilyttämiseen tähtäävä asemakaavojen ajanmukaistaminen etenee. Ala-Pispalassa sijaitsevaa Punaisen tukkitien eteläosaa ympäristöineen (kaava numero 8824) sekä siitä pohjoiseen sijaitsevaa laajempaa Ala- ja Ylä-Pispalan aluetta koskevat asemakaavan (kaava numero 8310) muutosehdotukset ovat nähtävillä 12.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Etäyleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 30.9.2020 klo 16.30–18.


Kaupin urheilupuiston kaavoitus edennyt valmisteluvaiheeseen

Kaupin urheilupuiston käynnissä oleva asemakaavatyö on edennyt valmisteluvaiheeseen ja nyt nähtävillä on yleissuunnitelma, jossa on esitetty eri toimintojen sijoittumista urheilupuiston alueella. Suunnitelmassa on huomioitu toimintojen lisäksi reittejä sekä viheralueiden käsittelyä.

Valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 17.9.–8.10.2020. Voit tutustua aineistoihin alla olevista linkeistä ja katsoa lisäksi esittelyvideon, jossa esitellään tarkemmin kaavoituksen tämän hetkistä vaihetta. Etäyleisötilaisuus järjestettiin 23.9.2020 klo 16.30 alkaen.

Kaavaprosessin seuraavassa vaiheessa yleissuunnitelman pohjalta tullaan laatimaan kaavaehdotus. Yleissuunnitelmasta saatu palaute huomioidaan asemakaavaehdotusta laadittaessa.


Tutustu kahteen käynnistyneeseen kaavahankkeeseen keskustan alueella

Kyttälänkadun varrella kahdella vierekkäisellä tontilla käynnistyi yhtä aikaa kaksi asemakaavamuutosta. Kaavahankkeissa on tavoitteena purkaa nykyiset rakennukset Aleksanterinkadun ja Kyttälänkadun sekä Kyttälänkadun ja Tuomiokirkonkadun kulmista ja korvata ne uusilla asuinrakennuksilla. Aloitusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 13.8.–3.9.2020. Voit tutustua aineistoihin alla olevista linkeistä ja katsoa lisäksi yhteisen esittelyvideon, jossa esitellään molempien kaavojen kaavaprosessin käynnistymistä.


Tutustu kaavoitukseen Vehmaisissa Kangasalantien varressa

Vehmaisten liikekeskuksen tontilla on käynnissä asemakaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa asumiseen ja rakennusoikeutta ollaan lisäämässä. Valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.6.–25.6.2020.