Siirry sisältöön

Pispala


Kuva: Vallas 2016

Pispalan II-vaiheen tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8310 ja Punaisen tukkitien uoman eteläosaa koskeva asemakaavaehdotus nro 8824 nähtävillä 10.9.–12.10.2020

Yhdyskuntalautakunta päätti 25.8.2020 asettaa viranomaispalautteen perusteella tarkistetun Pispalan II-vaiheen asemakaavaehdotuksen nro 8310 ja Punaisen tukkitien uoman eteläosaa koskevan asemakaavaehdotuksen nro 8824 nähtäville seuraavin muutoksin:

  • tonttien olemassa olevaa rakennusoikeutta lasketaan korkeintaan 20 %
  • perustellusta syystä tontille on mahdollista rakentaa useampia kuin yksi asuinrakennus, mikäli maanomistaja ei ole antanut suostumusta suurempaan rakennusoikeuden laskemiseen ja rakennusoikeuden rajaamiseen vain yhteen asuinrakennukseen

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavakartta oheismateriaaleinen ja asemakaavan selostus ovat nähtävillä 10.9.–12.10.2020.

Nähtävillä oleviin kaavoihin (8310 ja 8824) liittyvää aineistoa esiteltiin etäyleisötilaisuudessa keskiviikkona 30.9.2020 klo 16.30–18.

Kiinteistönomistajien on mahdollista lisäksi varata puhelinaika kaavan laatijalle koskien oman tontin kaavaratkaisua. Kaavan laatijan yhteystiedot ovat tämän sivun loppupuolella.

Kaava-aineistossa 8310 esitetty ratkaisu

Kaavaehdotusta on syksyn 2019 jälkeen tarkistettu viranomaispalautteen perusteella. Rakennusoikeutta on laskettu koko kaava-alueella perustuen suojelutavoitteisiin ja kaupunkikuvallisiin syihin. Pääosalla kaava-aluetta rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun e=0,4 mukaisesti. Arvokkaimmilla suojelumerkinnällä merkityillä tonteilla, joilla suojeltava rakennus on kooltaan pieni eikä jäljellä olevaa rakennusoikeutta voida sijoittaa tontille kaavan kulttuuriympäristön suojelun tavoitteita ohittamatta, rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun 0,3 mukaisesti.

Kaava-aineistossa 8824 esitetty ratkaisu

Punaisen tukkitien eteläosassa ovat rinnakkain yksittäisten tonttien kulttuurihistoriallinen arvo, puutarhamaisen ja väljästi rakentuneen korttelikokonaisuuden kaupunkikuvallinen arvo sekä korttelin läpi kulkevan Punaisen tukkitien uoman kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo. Päätöksen pohjana olleessa kaavaehdotuksessa rakennusoikeutta esitettiin tonttitehokkuusluvun 0,3 mukaisesti, perusteena suojelutavoitteet ja kaupunkikuva. Arvokkaimmilla, suojelumerkinnällä merkityillä tonteilla rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun 0,25 mukaisesti.

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen vaikutukset kaavaratkaisuun

"Rakennusoikeutta lasketaan korkeintaan 20%"

tarkoittaa, että koko kaava-alueella rakennusoikeus määräytyy Ylan päätöksen johdosta tonttitehokkuusluvun e=0,4 mukaisesti

"Perustellusta syystä tontille on mahdollista rakentaa useampia kuin yksi asuinrakennus"

tarkoittaa, että mikäli käyttämätöntä rakennusoikeutta riittää tonttitehokkuusluvulla e=0,4, sen voi perustellusta syystä käyttää piharakennuksen sijaan toisen asuinrakennuksen rakentamiseen, vaikka tontilla olisi jo ennestään asuinrakennus

"Ennen nähtäville asettamista kaava-aineistoon tehdään sellaiset muutokset, joilla se saatetaan tämän päätöksen mukaiseen muotoon"

Yhdyskuntalautakunta ei palauttanut kaavaa valmisteluun, joten asiakirjoihin ei ole ollut mahdollista tehdä muutoksia

Kaavan 8309 ratkaisu

Tarkistettu kaavaehdotus numero 8309 valmistellaan arviolta alkuvuodesta 2021.

Yhteystiedot

Minna Kiviluoto (kaava 8310, 8824)
p. 040 801 6951
[email protected]

Sari Pietilä (kaava 8309)
p. 040 806 2699
[email protected]

Uutiskirjeen tilaaminen

Kaavoituksen etenemisestä ja järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla sekä Uutiskirjeessä, jonka voit halutessasi tilata sähköpostiisi.

Rakennuskiellot

II-kaavavaiheen kaava-alueiden 8309 ja 8310 rakennuskieltoa on jatkettu vuoteen 2022 asti.

Lisätietoja
Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951
sähköposti [email protected]

Kaavoitusarkkitehti
Sari Pietilä
puhelin 040 806 2699
sähköposti [email protected]