Siirry sisältöön

Näsikallion maanalainen eritasoliittymä, Amuritunneli ja Kunkun parkki

Näsinkallion eritasoliittymä ja Amuritunneli kartalla.
Kartassa on esitetty nykyiset sekä suunnitteilla olevat maanalaiset hankkeet: mustalla Rantaväylän tunneli, P-Frenckell ja P-Hämppi; punaisella Kunkun parkki; vihreällä Näsikallion maanalainen eritasoliittymä ja Amuritunneli.

Suunnittelun lähtökohdat

Tampereen ydinkeskustan maanalaisen liikenteen, pysäköinnin ja huollon kehittämistavoitteita ja toteuttamisen vaihtoehtoja on tarkasteltu jo vuosikymmenten ajan mm. maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ja keskustan liikenneverkon kehittämissuunnitelmien sekä hankekohtaisten selvitysten ja vaikutusarviointien yhteydessä.

Merkittävimpiä jo toteutuneita kehittämishankkeita ovat vuonna 2012 valmistunut Finnpark Oy:n kalliopysäköintilaitos P-Hämppi sekä valtion ja Tampereen kaupungin yhteishankkeena toteutettu Santalahden ja Naistenlahden välinen Rantaväylän maantietunneli, joka avattiin liikenteelle marraskuussa 2016.

Rantaväylän tunnelia suunnittelun aikana oli kritisoitu sitä, että toteutukseen valittu vaihtoehto ei palvele Tampereen keskustan pohjoisosasta itään suuntautuvaa liikennettä. Tästä johtuen hankkeessa varauduttiin tunnelin keskivaiheille sijoittuvan maanalaisen eritasoliittymän toteuttamiseen. Rakentamisvaiheessa liittymästä toteutettiin nykyiset ajotunnelit ylittävä risteyssilta sekä sillalta ajotunneleihin johtavien ramppien alkupäät.

Tammerkosken länsipuolelle sijoittuvan kalliopysäköintilaitoksen suunnittelu on aloitettu jo 1990-luvulla. Kunkun parkiksi nimetyn hankkeen toteutukseen tähtäävä suunnittelu ja asemakaavojen jatkovalmistelu käynnistettiin vuonna 2013.

Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän sekä liittymästä maanpäälliselle katuverkolle johtavan Amuritunnelin ja Kunkun parkin ajoyhteyden jatkosuunnittelu käynnistyi vuonna 2017. Samanaikaisesti keskustan itäpuolella aloitettiin Tampereen Asemakeskus- hankkeeseen liittyvä P-Hämpin laajennuksen ja uuden etelän suunnan ajoyhteyden suunnittelu.

Kunkun parkin ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi vuonna 2016 ja käyttöoikeusurakkaa koskenut hankintamenettely vuonna 2018. Kilpailutuksen voittaneen Finnpark Oy:n ja kaupungin välisen aiesopimuksen mukaan Kunkun parkin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan 1.277 autopaikkaa käsittävä pysäköintilaitos sekä tarvittavat yhteydet maanpäällisille kiinteistöille ja katuverkolle.

Kunkun parkin alustava hankesuunnitelma ja maanalaisen asemakaavan nro 8437 valmisteluaineisto on päivitetty vuosina 2019 - 2020. Hankesuunnitelmassa esitetään, että Kunkun parkin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa rakennettaisiin yhteensä noin 1200 - 1300 autopaikkaa. Myöhemmäksi laajennusvaraksi on alustavasti esitetty noin 400 - 500 autopaikkaa, joiden jälkeen Kunkun parkin kokonaiskapasiteetiksi muodostuisi noin 1 700 autopaikkaa.

Maanalaisten asemakaavojen ehdotukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 ja ne tulivat voimaan 3.8.2021. Hankkeiden jatkosuunnittelun tai toteutumisen aikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

Maanalainen asemakaava nro 8676, Näsikallion maanalainen eritasoliittymä ja Amuritunneli

Näsikallion maanalaisen eritasoliittymän ja Amuritunnelin maanalainen asemakaava kuulutettiin vireille 4.1.2018. Kaavan valmisteluaineisto, johon sisältyi mm. asemakaavan ja hankkeen yleissuunnitelman luonnokset sekä näihin liittyviä taustaselvityksiä, oli julkisesti nähtävillä 7.12.2018 - 24.1.2019 välisen ajan.

Yhdyskuntalautakunta päätti kaavaehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta 8.12.2020. Ehdotusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 10.12.2020 - 11.1.2021 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi muistutusta ja viisi viranomaislausuntoa. Kooste saadusta palautteesta ja siihen laaditut vastineet on liitetty kaavaselostukseen.

Saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen ei ollut tarpeen tehdä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:ssä tarkoitettuja uudelleen nähtäville asettamista edellyttäviä muutoksia.

Kaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 13.4.2021, kaupunginhallituksessa 24.5.2021 ja kaupunginvaltuustossa 14.6.2021. Valtuuston päätöksestä on ei jätetty valituksia. Kaupunki ilmoitti 3.8.2021 kaavan lainvoimaisuudesta kuulutuksella.

Maanalainen asemakaava nro 8437, Kunkun parkki

Kunkun parkin maanalainen asemakaava kuulutettiin vireille 12.9.2013. Kaavan valmisteluaineisto, johon sisältyi mm. asemakaavan ja hankesuunnitelman luonnokset sekä näihin liittyviä taustaselvityksiä, oli julkisesti nähtävillä 22.9. - 12.10.2016 välisen ajan.

Yhdyskuntalautakunta päätti kaavaehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta 8.12.2020. Ehdotusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 10.12.2020 - 11.1.2021 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi muistutus ja viisi viranomaislausuntoa. Kooste saadusta palautteesta ja siihen laaditut vastineet on liitetty kaavaselostukseen.

Saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen ei ollut tarpeen tehdä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:ssä tarkoitettuja uudelleen nähtäville asettamista edellyttäviä muutoksia.

Kaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 13.4.2021, kaupunginhallituksessa 24.5.2021 ja kaupunginvaltuustossa 14.6.2021. Valtuuston päätöksestä ei jätetty valituksia. Kaupunki ilmoitti 3.8.2021 kaavan lainvoimaisuudesta kuulutuksella.

Lisätiedot

Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Marjut Ahponen
puhelin 040 689 1326

Hankekehityspäällikkö
Mikko Siitonen
puhelin 041 730 3249

Liikennejärjestelmän suunnittelu
Suunnittelupäällikkö
Ari Vandell
puhelin 040 564 4518