Siirry sisältöön

Käräjätörmä

Käräjätörmän asemakaavaehdotus nähtävillä

Käräjätörmän pohjoisosan asemakaavaehdotus 8678 on nähtävillä 13.12.2018 - 28.1.2019. Asemakaavaehdotuksessa esitetään korttelin 2222 tontin 5 (Kotipirtin palvelutalo) ja korttelin 2223 (VTS Käräjätörmä 3) laajentamista siten, että niihin liitetään noin 0,5 ha Käräjätörmänpuistoon kuuluvaa suojaviheraluetta. Käräjätörmänpuiston pohjoisosaan ja nykyisen korttelin 2222 tonttien 1 ja 4 (VTS Käräjätörmä 6-8) tilalle esitetään muodostettavaksi kolme uutta korttelia, numeroiltaan 2236-2239. Suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus on 53 485 k-m². Rakennusoikeuden lisäys on 34 841 k-m².

Luonnoksessa suunnittelualueelle esitetään kahta uutta katuliittymää, joista Punnuksenkatu pohjoisesta Myllypuronkadulta ja Neuvonkuja Kotipirtin pohjoispuolelta Tesoman valtatieltä.

Korttelien 2222 ja 2223 väliin on osoitettu lähivirkistysalue Vaakapuisto, jota pitkin ja jatkuen Käräjäpolulle kulkee itä-länsi -suuntainen ulkoilureitti.

Asuinkorttelien pysäköintipaikat on sijoitettu pääosin maan pinnalle.

Kaavamääräyksin ja rakentamistapaohjein on pyritty vahvistamaan niitä rakennetun ympäristön ominaisuuksia, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja ikäystävällisyyttä: Yhteistilat, maantasokerrosten ilme sekä ympäristön käveltävyys ja esteettömyys.

Käräjätörmän asemakaava valmisteluvaiheessa

Valmisteilla olevan Tohlopin, Käräjätörmän pohjoisosan aineisto oli nähtävänä 11.5.-1.6.2018.

Palautteissa toivottiin riittäviä virkistysalueita ja turvallisia reittejä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 25.1. – 15.2.2017 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Asemakaavamuutosta esiteltiin Kotipirtin palvelutalolla yleisötilaisuudessa 6.2.2018. Tilaisuudessa oli paikalla noin 40 henkilöä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi viranomaiskommenttia sekä yhdeksän mielipidettä. Mielipiteissä toivottiin mm. riittävien virkistysalueiden ja -reittien turvaamista, turvallisten ja toimivien kävely- ja pyöräily-yhteyksien varmistamista sekä ajoneuvoliikenteen tuottamien häiriöiden minimointia niin suunnittelualueella kuin sen ympäristössäkin.

Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että alueella ei ole erityisiä rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä tai arkeologisia arvoja, joten maakuntamuseota ei ole tarpeen pitää osallisena jatkosuunnittelussa.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu muistutti riittävistä ilmanlaatuvyöhykkeistä Myllypuronkadun ja asuinrakennusten välillä, asuntojen suuntaamisesta pääosin muihin kuin melun suuntaan sekä ekologisisten yhteyksien varmistamisesta.

Suunnittelukilpailusta ideoita yhteisölliseen asumiseen

Kaavatyön pohjaksi järjestettiin suunnittelukilpailu, jossa tavoitteena oli löytää ideoita ikääntyneiden ja muistisairaiden asumisen uudistamiseen sekä tapoja kehittää elinkaariasumista, eri-ikäisten kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Lähtökohdaksi kustannustehokkuuden rinnalle otettiin ikääntyneiden asukkaiden turvallinen, elämyksellinen ja kodikas asuminen sekä turvallinen asuinympäristö, joka mahdollistaa kohtaamiset ja aktiivisen elämän.

Palkintolautakunta päätti myöntää (3.4.2017) kaksi ensimmäistä palkintoa nimimerkeille Punos (Uki Arkkitehdit Oy) ja Sydän ( Optiplan Oy:n Oulun toimipiste). Kilpailun voittaneet suunnittelutoimistot laativat viitesuunnitelmat asemakaavan pohjaksi.

Havainnekuva: Sydän ilmasta
Sydän ilmasta havainnekuvassa

Punos - havainnekuva

Tietoa Käräjätörmän täydennysrakentamisen tavoitteista

Suunnittelualue Käräjätörmän pohjoisosa sijaitsee Tohlopin kaupunginosassa Länsi-Tampereella, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Alueen pinta-ala on noin 6,2 hehtaaria.

Kaavatyön päätavoitteita ovat kaupunkirakenteen täydentäminen ja identiteetiltään vahvan, yhteisöllisen asuinalueen suunnittelu.

Tulevan täydennysrakentamisen määräksi on arvioitu alustavasti noin 35 000 kerrosneliömetriä. Asemakaavassa määritellään myös virkistysyhteyden tarkempi sijainti ja tutkitaan voimalinjan kaapelointireitti.

Asemakaavamuutoksen hakijoina ovat Kotipirtti ry, Asunto Oy Omapirtti, Tampereen Vuokratalosäätiö (VTS-kodit) ja Tampereen kaupungin kiinteistötoimi. Alueella on tällä hetkellä Kotipirtin palvelutalo ja asuinkerrostaloja.

Lisätietoja
Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019