Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Asemakaavoituskohteet kaavoituskatsauksessa

Vähintään kerran vuodessa laadittavassa kaavoituskatsauksessa esitellään lähivuosien merkittävimpiä tiedossa olevia kaavoitushankkeita.

Tälle sivulle on poimittu asemakaavoituksen keskeiset työkohteet vuonna 2018. Vuoden aikana voidaan aloittaa myös muita kaavatöitä tarpeen mukaan.

Asemakaavoituksen keskeiset työkohteet v. 2018

Läntinen alue

Asemakaavoituksen keskeiset työkohteet Länsi-Tampereella v. 2018

1. Tohloppi

Käräjätörmän alue; asuin- ja palvelurakentamista. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan vuonna 2016 järjestetyn suunnittelukilpailun pohjalta. Asemakaava 2018. (8678) Mikkola

2. Tesomajärvi
Tesomajärven koulun alue; asuinrakentamista. Koulun alueen käyttötarkoitus muutetaan asumiseen Tesoman EHYT-yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaava 2019. Mikkola

3. Rahola

Radanvarsikortteli; asumista, palveluita ja työpaikkoja. Teollisuusalueen muuttamista sekoittuneeksi asumisen, palvelujen ja työpaikkojen alueeksi tutkitaan yleissuunnitelmalla vuoden 2018 aikana. Asemakaavamuutos 2019. Kiviluoto

4. Epilänharju

Tohlopinranta; asuinrakentamista. Tohloppijärven etelärannan teollisuusaluetta rautatien varressa suunnitellaan muutettavaksi laadukkaaksi asuinkerrostaloalueeksi huomioiden alueen viher- ja virkistysyhteydet. Asemakaavaehdotus 2018. (8525) Seppänen

5. Lamminpää

Nauhatehtaan alue ja Suonsivunkatu 23-25; asuinrakentamista. Teollisuusalue Vaasantien varressa suunnitellaan muutettavaksi asuinkerrostaloalueeksi. VTS:n tontin käytön tehostamista tutkitaan. Asemakaava 2018. (8585) Seppänen, Kiviluoto

6. Pohtola

Miesmäenpuisto ja Backmanninpuisto. Alueelle laadittavassa asemakaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuudet täydentää pientaloaluetta säilyttäen yleistä puistoaluetta rannassa sekä Ryydynkadun ja Pohtolankadun välissä Miesmäenpuiston pohjoisosassa. Asemakaava 2018. (8498) Pietilä

7. Hiedanranta

I-vaihe; asuin-, liike- ja työpaikkarakentamista. Hiedanrannan uuden kaupunginosan suunnittelu jatkuu arkkitehtikilpailun ja vuonna 2018 valmistuvan yleissuunnitelman pohjalta. I-vaiheen asemakaavoitus koskee Hiedanrannan keskustaa ja raitiotien linjausta. Raitiotien asemakaava 2019. Rahkonen, Laakkonen

8. Niemenranta

III-vaihe; asuinrakentamista. Niemenrannan keskustan alueelle valmistellaan asemakaava Niemenrannan osayleiskaavan ja vuonna 2010 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavaehdotus 2018. (8496) Rahkonen

9. Lentävänniemi

Männistönkujan ympäristön täydentäminen; asuin- ja liikerakentamista. Vanhaa liiketonttia ja pysäköintialueita täydennetään asuinrakentamisella raitiotien päätepysäkin tuntumassa. Asemakaava 2019. (8556) Seppänen, Kiviluoto

10. Lentävänniemi

Pyhällönpuisto. Laaditaan asemakaava raitiotien päätepysäkille. Asemakaavamuutos 2019.

Keskustan alue

Asemakaavoituksen keskeiset työkohteet Tampereen keskustassa v. 2018

11. Ala- ja Ylä-Pispala

Pispala II; kulttuuriympäristön suojelu ja palvelut. Asemakaavojen muutokset Pispalan valtatien varrella (8309) ja Ala-Pispalassa (8310) laaditaan yhdyskuntalautakunnan vuonna 2011 määrittelemän ja I-vaiheen asemakaavamuutoksissa sovelletun periaatteen mukaisesti. Asemakaava 2018. Kiviluoto, Pietilä

12. Amuri

Kortteli 35, Amurinlinna. Suunnittelussa tarkastellaan muun muassa korttelin täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, rakennusperinnön vaalimista ja korttelipihan laadullista parantamista. Asemakaava 2018. (8614) Ahponen

13. Amuri

Näsikallio-Amuritunneli. Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Rantaväylän tunneliin liittyvän maanalaisen eritasoliittymän ja keskustan katuverkkoon johtavan maanalaisen kadun rakentaminen. Hankkeessa varaudutaan myös ajoyhteyden toteuttamiseen eritasoliittymästä suunnitteilla olevaan Kunkun parkin pysäköintilaitokseen. Yleissuunnitelma ja asemakaava 2018. (8676) Vänskä, Ahponen

14. Kaupunginosat I - VI

Kunkun parkki. Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan sekä ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelman pohjalta laaditaan asemakaava maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä siihen liittyvien porrasyhteyksien ja sisäänajojen sijoittamiseksi Tammerkosken länsipuolelle. Asemakaava 2018. (8437) Vänskä, Ahponen

15. Lappi

Käpylän alueen suojeluasemakaava. Lapin kaupunginosassa Käpylän valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueella laaditaan suojeluasemakaava, jonka tavoitteena on turvata rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueen ominaispiirteet. Asemakaava 2018. (8182) Korte, Kinttula

16. Tammela

Kullervonkatu 19, Tammelan Puistokatu 20 ja 21, Kullervonkatu 5, Itsenäisyydenkatu 7-9, Tammelan puistokatu 31-33

Asemakaavoilla tutkitaan Tammelan kortteleiden täydennysrakentamista yleis- ja korttelisuunnitelmien pohjalta. Asemakaavat 2018. (8119, 8583, 8622, 8664, 8565, 8690) Ahponen, Hyyppä

17. Tammela

Morkun aukio ja Ratapihankatu. Ratapihakadun asemakaavaa muutetaan Morkun aukion ympäristössä tavara-aseman siirron osoittauduttua toteuttamiskelvottomaksi. Suunnittelussa tutkitaan liikenteen järjestämisen ohella muun muassa säilyvistä rakennuksista muodostuvaa toiminnallista kokonaisuutta ja alueelle sijoitettavissa olevaa uudisrakentamista. Asemakaava 2018. (8653) Vänskä, Ahponen

18. Kyttälä - Tammela - Tulli

Rautatieasema ympäristöineen, Asemakeskus. Asemakaavamuutoksen ja maanalaisen asemakaavan tavoitteena on muodostaa edellytykset Asemakeskukselle, joka palvelee kaikkia liikennemuotoja ja uudistaa aluetta. Alueelle suunnitellaan monipuolisesti ja kaupunkikuvallisesti laadukkaasti työn, kaupan, palvelujen, vapaa-ajan ja asumisen toimintoja sekä korkealaatuisia julkisia kaupunkitiloja. Ensimmäiset asemakaavat 2018. (8640, 8670) Vänskä, Ahponen

19. Tulli

Tullikamarin aukio. Asemakaava laaditaan Tullin alueen yleissuunnitelman (2016) sekä Tullikamarin aukion suunnittelu- ja toteutuskilpailun pohjalta. Tavoitteena on uudistaa Tullikamarin aukio viihtyisäksi kaupunkitilaksi ja monikäyttöiseksi tapahtumapaikaksi, mahdollistaa aukion pohjoislaidan täydennysrakentaminen sekä uudistaa Pinninkatu ja Tullikatu jalankulku- ja pyöräilypainotteisiksi. Kilpailu keväällä 2018, asemakaava 2018. (8662) Hyyppä

20. Kaleva

Hippostalo (TOAS). Entinen valtion virastotalo sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Kalevassa, Teiskontien ja Hervannan valtaväylän tuntumassa. Nykyinen rakennus on tarkoitus korvata uusilla, jotka tarjoavat puitteet monipuoliselle asumiselle ja asumista tukeville palveluille. Asemakaava 2018. (8704) Surakka

21. Kalevanrinne

Takojankatu 2 - 4. Takojankadun pohjoispuolen yritysaluetta muutetaan asumistarkoitukseen raitiotien vaikutusalueella Takojankatu 2-10 tonteilla. Asemakaavatyön yhteydessä alueesta laaditaan laajempi kokonaissuunnitelma. Asemakaava 2018. (8656) Kinttula.

22. Kissanmaa

Hipposkylä. Hipposkylän alueen täydennysrakentamista ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja yhteensovittavan asemakaavan valmistelu jatkuu. Alue liittyy Hakametsän yleissuunnitelma-alueeseen. Asemakaavoitus jatkuu 2018. (8549) Korte, Mikkola

23. Kalevanrinne - Kaleva

Iskun ja Tampere Areenan tonttien asemakaavamuutos. Asemakaavatyössä mahdollistetaan uusien asuin- ja liikerakennusten toteuttaminen sekä Rieväkadun pohjoisen jatkeen linjaaminen alueelle. Kaavatyön pohjaksi on laadittu vuonna 2013 Kalevanrinteen maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmat. Alue liittyy myös käynnissä olevaan Hakametsän yleissuunnitelmaan. Asemakaavoitus jatkuu 2018. (8489) Kaila

24. Kalevanrinne

Sarvijaakonaukion-Sammonkadun eteläpuolen suunnittelukilpailu. Tulevan raitiotielinjan keskeisen Sarvijaakonaukion vaihtopysäkin lähiympäristössä (Sarvijaakonaukion, Prisman pohjoispään ja Sammonkadun välisellä alueella) järjestetään suunnittelukilpailu vuonna 2018 maankäytön kehittämiseksi ja viihtyisän kaupunkitilan luomiseksi. Asemakaavaa tullaan laatimaan suunnittelukilpailun tuloksen pohjalta. Asemakaava 2019. Kaila

Koillinen alue

Asemakaavoituksen keskeiset työkohteet Koillis-Tampereella v. 2018

25. Messukylä

Kyläojankatu 2 - 6; uusi päiväkoti. Messukylän koulun tontin yhteyteen suunnitellaan uutta päiväkotia noin 160 lapselle. Uusi päiväkoti tulee korvaamaan Messukylän vanhan päiväkodin. Koulun rakennuksista teetetään rakennushistoriaselvitys ja arvioidaan suojelutarve. Uusi päiväkoti sijoittuu Messukylänkadun varteen huomioiden arvomiljöön asettamat laatuvaatimukset. Asemakaavaa aletaan valmistelemaan, kun alueen maanomistus on siirtynyt kaupungille. Asemakaava 2018. (8689) Ohtola

26. Ristinarkku - Pappila

Jankan tilan alue. Asemakaavatyössä tarkastellaan korttelin muuttamista laajemmin asuinkäyttöön kulttuuri- ja ympäristöarvot huomioiden. Asemakaava 2018. (8646) Kaila

27. Atala - Risso

Rissonkadun jatkaminen. Risson alueen ja Kangasalan puolella sijaitsevan Lamminrahkan välinen tieyhteys osoitetaan asemakaavalla. Asemakaava 2018. (8591) Graf

28. Ojala

OJALA II; uusi asuinalue. Ojalan alue muodostaa Kangasalan Lamminrahkan kanssa kuntarajan ylittävän uuden asuinaluekokonaisuuden Kumpulan ja Atalan läheisyyteen. Asemakaava 2019. (8638) Surakka, Ohtola

29. Aitovuori

Aitovuoren teollisuus- ja työpaikka-alue. Olkahisten kaupunginosan koillispäässä Aitovuoren pohjoispuolelle suunnitellaan teollisuus- ja työpaikka-aluetta kantakaupungin yleiskaavan ja Ojalan osayleiskaavan pohjalta. Asemakaava 2018. (8508) Graf, Kinttula

Kaakkoinen alue

Asemakaavoituksen keskeiset työkohteet Kaakkois-Tampereella v. 2018

30. Kaukajärvi

Keskisenkatu 20. Asemakaavalla tutkitaan olemassa olevan seurakuntatalon purkamisen ja sen tilalle osoitettavan asumisen täydennysrakentamisen mahdollisuutta. Asemakaava 2018-2019. (8671) Graf

31. Hervanta

Kanjoninkatu 2 - 4. Tutkitaan Hervannan pohjoisosassa olevan työpaikkakorttelin käyttötarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamista asumiseen. Aloitteen on tehnyt tontin haltija. Asemakaava 2019. (8688) Kotilainen

32. Hervanta

Hervannan pääakselin pohjoisosa. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan Hervannan pohjoisosassa Insinöörinkadun itäpuoleisella alueella. Suunnittelu käynnistetään vuonna 2017 järjestetyn ideakilpailun sekä selvityksien pohjalta. Alueelle tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa ja toiminnoiltaan sekoittunutta keskustamaista korttelirakennetta, joka muodostaa kaupunkikuvallisesti, kaupunkitilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaan kokonaisuuden. Kortteleihin tavoitellaan monipuolista asumista kaikkiin elämänvaiheisiin sekä liike- ja toimitiloja. Suunnitteluratkaisuilla tuetaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, erityisesti raideliikennettä. Alueelle sijoittuu useiden lähikortteleiden pysäköintiä. Asemakaava 2018. (8603) Kotilainen

33. Hervanta

Etelä-Hervannan koulu. Tavoitteena on tutkia koulurakennuksen laajentamista tai kokonaan uuden koulun rakentamista Etelä-Hervannan koulun tontille. Muutoksella varaudutaan palveluverkon tulevaisuuden tarpeisiin. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan kaava-alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. Asemakaava 2018. (8687) Veijola

34. Vuores

Isokuusi IV. Särkijärven eteläpuolelle sijoittuvan Isokuusen alueelle laaditaan keskusta-aluetta täydentävä asemakaava Isokuusen yleissuunnitelman pohjalta. Tavoitteena on sovittaa kerrostaloja, kaupunkipientaloja ja korttelileikkipaikka saumattomasti alueelle jo kaavoitettuun rakennuskantaan sekä monimuotoiseen maastoon. Asemakaava 2018. (8717) Toivonen

Eteläinen alue

Asemakaavoituksen keskeiset työkohteet Etelä-Tampereella v. 2018

35. Vuores

Västinginmäki. Särkijärven pohjoispuolelle sijoittuvalle Västinginmäen alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jonka pohjalta käynnistetään asemakaavoitus. Tavoitteena on sovittaa asuminen, lähipalvelut ja työtilat alueella jo olevaan rakentamiseen, monimuotoiseen maastoon ja luontoarvoihin. Asemakaava 2019. (8587) Toivonen

36. Nekala

Suojelukaava. Nekalan rakennetulta kulttuuriympäristöltään arvokkaalla pientaloalueella on aloitettu vuonna 2017 korttelien 573-577 miljöön suojelemiseen tähtäävä asemakaavan muutos inventoimalla olemassa oleva rakennuskanta ja valmistelemalla luonnosmateriaali nähtäville. Asemakaava 2018. (8644) Toivonen

37. Lahdesjärvi

Automiehenkadun pohjoispuoli. Tietohallinnonkatu on rakennettu asemakaavasta poikkeavalla tavalla. Asemakaavatilanne päivitetään katujärjestelyiden osalta toteutuksen mukaiseksi ja uudistetaan ympäröiviä teollisuustontteja toteuttamiskelpoisiksi. Asemakaava 2018. (8686) Graf

38. Multisilta

Lempääläntien itäpuoli; asuntoja ja uusi päiväkoti. Multisiltaan suunnitellaan Lempääläntien itäpuolelle uutta asuntorakentamista sekä tonttia uudelle päiväkodille. Alueella oleva koulurakennus on tarkoitus purkaa ja myös siirtokelpoinen päiväkotirakennus poistuu lähivuosina. Ennen asemakaavan laatimista Multisillan alueelle tehtiin täydennysrakentamisen EHYT-yleissuunnitelma, joka valmistui vuonna 2016. Asemakaava 2018. (8647) Veijola