Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Asemakaavasanasto

A

Ajantasa-asemakaava
Ajantasa-asemakaava on kartta, joka kertoo voimassa olevien asemakaavojen mukaiset aluerajaukset, merkinnät ja määräykset (esim. alueen käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala ja kerrosluku).
Ajantasa-asemakaava

Asemakaava
Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä miten alueiden käyttö järjestetään. Sen perusratkaisu noudattaa yleiskaavaa. Asemakaavassa määritellään alueiden käyttö, kuten esim. rakennuskorttelit, katualueet, liikennealueet, virkistysalueet, erityisalueet ja vesialueet. Asemakaavasta ilmenee mitä ja kuinka paljon alueelle saa rakentaa.

MRL 50‐61 § Asemakaavoitus

Asemakaavaehdotus
Asemakaavan valmisteluaineiston pohjalta valmistellaan asemakaavaehdotus. Se asetetaan nähtäville 14 tai 30 päiväksi MRL 65 §:n tarkoittamalla tavalla. Kaavaehdotuksesta voi antaa muistutuksen ehdotuksen nähtävillä olon aikana.
MRL 65 §

Asemakaavan voimaantulo
Asemakaava astuu voimaan, kun sen hyväksymistä koskevasta lainvoimaisesta päätöksestä on kuulutettu. Asemakaavan hyväksymisen ja voimaantulon välillä kaava
alueella on voimassa rakennuskielto sekä rajoitus maiseman muuttamiseen. Jos kaavan hyväksymisestä on valitettu, voidaan se määrätä astumaan voimaan niiltä osin, johon valitus ei kohdistu.
MRA 93 § MRL 53 § MRL 128 §

Asemakaavoitushakemus, muutoksen hakeminen asemakaavaan
Maanomistaja voi hakea asemakaavoittamattoman alueen asemakaavoitusta tai kaavan muuttamista kaupunginhallitukselta. Niitä haetaan lomakkeella joka löytyy asemakaavoituksen nettisivulta.
Hakija sitoutuu kaavan laatimisesta/muuttamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen.
MRL 59 §
Asemakaavoitusprosessi

Asemakaavaprosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: kaavoituksen aloitus ja vireilletulo, valmistelu, kaavaehdotuksen laadinta sekä kaavan hyväksyminen päättävässä elimessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta
Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa mm. kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, maa- ja tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja asuntotuotannon kehittämisestä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi apulaispormestari.
Asunto- ja kiinteistölautakunta

H

Hallinto‐oikeus (HAO)
Kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen. Ensimmäinen
muutoksenhakuviranomainen on hallinto‐oikeus, Tampereella Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

K

Kaava
Kaava on asiakirja, jolla määrätään alueiden käytöstä ja rakentamisesta. Kaavamuodot:
maakuntakaava, yleiskaava (myös osayleiskaava) asemakaava ja ranta-asemakaava.

Kaava‐asiakirjat
Näitä ovat osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma, kaavakartta, joka sisältää myös kaavamerkinnät ja –määräykset sekä kaavaselostus ja tarpeen mukaan laaditut erilliset, liitteitä, selvitykset ja ohjeet.
Vain kaavakartta kaavamerkintöineen ja määräyksineen muodostaa varsinaisen juridisen kaavan.

Kaavakartta
Kaavakartalla tarkoitetaan juridista kaavapiirrosta, joka ‐ kaavan hyväksymisen saatua lainvoiman ‐ määrittää, kuinka alueen maankäyttö on järjestettävä ja / tai kuinka ja mitä alueelle voidaan rakentaa.

Kaavamerkintä, kaavamääräys
Kaavamerkinnät tarkoittavat kaavakartassa esitettyjä alueiden rajoja, käyttötarkoituksia, rakentamisen määriä ja muita alueiden käyttöä ohjaavia määrittelyjä. Kaavamerkinnät ovat pääosin kirjaimia, viivoja, rastereita ja symboleja. Kaavamerkintöjä tarkennetaan tarvittaessa alueen käyttötarkoitukseen liittyvillä kaavamääräyksillä, ja vielä tarkemmin, usein pykälän muotoon puetuilla lisämääräyksillä. Kaavakartassa on erikseen merkkien selitysosa. MRL 55 MRL 57 §

Kaavanlaatija
Kaavan laatii kaupungin asemakaavoituksen suunnittelija tai se voidaan teettää myös konsulttityönä.

Kaavaselostus
Kaavaselostus on kaavan suunnittelun aikana laadittava asiakirja, jossa kerrotaan mm. alueen historiasta, nykyoloista, tehdyistä selvityksistä, suunnittelun tavoitteista, kaavan vaihtoehtoisista suunnitelmista ja vaikutuksista, vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä lopulta valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö. MRL 55 MRA 25 §

Kaavoittaja
Tampereella kaavoitusviranomainen on yhdyskuntalautakunta.

Kaavoituskatsaus
Tampereella laaditaan vuosittain vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista kaavoituskatsaus. Se julkaistaan Tampere-lehdessä ja kaupungin internet-sivuilla. MRL 7 §

Kaavoitusohjelma
Strategisesti merkittävät kaavoituskohteet käsittävä kaavoitusohjelma laaditaan 5 vuodeksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Ohjelmassa arvioidaan kunkin kaavan valmistumisvuosi. Kaavoitusohjelman lisäksi laaditaan myös muita asemakaavoja.
Asemakaavoitusohjelma 2018-2022

Kuuleminen
Kuuleminen liittyy asemakaavoihin, poikkeamis‐, rakennus‐ ja maisematyölupien valmisteluun. Laissa edellytetään, että esim. ennen poikkeamisen myöntämistä on kuultava naapureita sekä muita, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin poikkeaminen voi huomattavasti vaikuttaa. MRL 133 §

Kuulutus
Kaavojen vireille tulosta, tiedotus ja yleisötilaisuuksista, valmisteluaineiston nähtävilläpidosta, kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan hyväksymispäätöksestä ja kaavan voimaan astumisesta tiedotetaan julkaisemalla kuulutus. Kuulutus julkaistaan kunnan internetsivuilla ja kunnan päättämissä ilmoituslehdissä. Julkipanon jälkeen annettavat päätökset viedään kunnan ilmoitustaululle.

M

Mielipide
Osallisella on mahdollisuus esittää kaupungille suullinen tai kirjallinen mielipide vireillä olevasta kaavasta. Mielipiteen voi esittää kaavan valmisteluaineistosta, kun valmisteluaineisto on nähtävillä. Mielipide jätetään kirjallisena. Mielipiteisiin tai lausuntoihin annetaan vastineet. MRL 62 § MRA 30 §
Muistutus

Mikäli nähtävänä olevassa asemakaavaehdotuksessa osallisella on huomauttamista, voi hän tehdä kirjallisen muistutuksen. MRL 65 § MRA 27 §
Muutoksenhaku
Kaava‐asioissa muutoksenhakukeino on kunnallisvalitus, joka tehdään hallinto‐oikeudelle 30 vrk:n kuluessa kaavan hyväksymispäätöksen yleisesti nähtäville asettamisesta. Tampereen kaavojen hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen Hämeenlinnan hallinto‐oikeudelle. Kunnallisvalituksen valitusperusteita voivat olla vain se, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Valitusoikeus on asianosaisella sekä kunnan jäsenellä.
MRL 188‐191 § KuntaL 135 § KuntaL 3 §

N

Nähtäville asettaminen, nähtävänä olo
Kaavaehdotus on lain mukaan asetettava julkisesti nähtäville. Tampereella siitä kuulutetaan internet-sivuilla ja Aamulehdessä. Nähtävillä pidon aika on kaavan laajuudesta tai merkittävyydestä riippuen 30 päivää tai 14 päivää. Kaikilla kaupunkilaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Jos kaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen olennaisesti muutettu, se on asetettava uudelleen kaavaehdotuksena nähtäville.
MRL 65 § MRA 27 §MRA 32 §

Osallinen
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös erilaiset yhteisöt kuten mm. asukas‐, kiinteistö‐ ja ympäristöyhdistykset, sekä viranomaistahot ja jokainen, joka itsensä osalliseksi katsoo. MRL 62 §
Osallistuminen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat.

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS)
Jokaisesta vireillä olevasta kaavasta laaditaan osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on suunnitelma osallistumis‐ ja arviointimenettelyistä kaavan eri vaiheissa sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Siinä on esitelty mm. suunnittelualue, kaavoituksen tavoitteet, mahdolliset vaihtoehdot, arvioitavat vaikutukset, osalliset, kaavan laadinnan ja vuorovaikutuksen vaiheet. Pienistä asemakaavanmuutoksista ei OAS:aa tarvitse laatia. MRL 63 §

V

Valmisteluaineisto
Kaavan suunnittelu alkaa laatimalla valmisteluaineisto, joka voi koostua mm. eri maankäyttövaihtoehdoista esitettyinä havainnepiirroksina, alustavista kaavapiirroksista tai muulla tavalla visualisoimalla sekä muusta aineistosta. Valmisteluaineisto laitetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään mielipiteitä. Materiaalia esitellään Palvelupiste Frenckellissä ja kaavoituksen internetsivulla.www.tampere.fi/kaavoitus

Vireilletulo
Asemakaavan vireille tulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa, kuulutuksessa kaupungin internetsivuilla ja Aamulehdessä.

Voimaantulo
Asemakaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman kun se kuulutetaan julkisesti voimaantulleeksi. Kuulutukset julkaistaan Aamulehdessä ja internetsivuilla.

Vuorovaikutus
Asemakaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa.

Y

Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunta järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut. Lautakunta on Tampereen kaavoitusviranomainen, joka päättää asemakaavaehdotusten nähtäville asettamisesta tai esittää niitä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Se hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat asemakaavat, katu- ja puistosuunnitelmat sekä osan poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista ja käsittelee oikaisuvaatimukset.