Siirry sisältöön

Laitokset

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleviä elintarvikehuoneistoja kutsutaan laitoksiksi.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten on ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi silloin kun yhteisön lainsäädäntö sitä velvoittaa. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Laitoshyväksyntää haetaan toimittamalla hakemus liitteineen kahtena kappaleena laitoksen sijaintipaikkakunnan valvontaviranomaiselle. Hakemuksesta ja sen liitteistä säädetään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta 420/ 2011.

Hakemuslomakkeet

Liha-alan laitos

Kala-alan laitos

Maitoalan laitos

Muna-alan laitos

Varastolaitos

Laitoshyväksyntää ei tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista. Elintarvikeriskeiltään vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 1 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan mukainen toiminta sekä 10 artiklan mukaisia kansallisia mukautuksia soveltava toiminta. Tällaisista huoneistoista on tehtävä ilmoitus.

Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi päätöksen. Päätöksessä voidaan asettaa ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi. Valvontaviranomaisen on ratkaistava asia 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, ellei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta ja toimijan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava valvontaviranomaiselle.