Siirry sisältöön

Juomaveden laatu

Talousveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla. Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joista voi olla haittaa ihmisen terveydelle. Talousveden on oltava käyttötarkoitukseensa soveltuvaa, eikä se saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien muodostumista vesijohdoissa, kiinteistön omissa laitteissa taikka vedenkäyttölaitteissa.

Tampereen, Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan talousveden laatua valvova viranomainen on seudullinen ympäristöterveysyksikkö:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) koskee kaikkea talousvettä, jota

  • toimitetaan vähintään 10 m3 päivässä taikka vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai
  • käytetään elintarvikelain (23/2006) 6 §:n 18 kohdassa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa ihmisten käyttöön tarkoitettujen tuotteiden tai aineiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen

Talousvettä toimittavilla laitoksilla tulee olla valvontatutkimusohjelma. Verkostoveden laatua valvotaan talousvettä säännöllisin tutkimuksin. Laitosten säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.

Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001. Asetus koskee sellaista talousvettä, jota

  • enintään 10 asuinhuoneistoa tai 50 henkilöä saa käyttöönsä vesijohtovettä toimittavalta laitokselta
  • yksityiset kotitaloudet käyttävät omaan vedenhankintaansa (kaivovesi)
  • käytetään elintarvikkeiden muussa kuin laajamittaisessa tuotannossa, valmistuksessa, jalostuksessa, säilyttämisessä tai kaupanpidossa.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Ilmoitus vedenjakelualueesta

Toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus.

Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

Tietoa juomaveden laadusta ja kaivoveden käsittelystä

Alle on koottu linkkejä sivuille, joilla on yleistä tietoa juomaveden laadusta ja vedenhankinnasta sekä kaivoveden käsittelystä.

Kaivo joudutaan desinfioimaan, jos sinne on päässyt terveydelle haitallisia mikrobeja. Ennen desinfiointia on tärkeää korjata saastumisen syy, jotta tilanne ei uusiudu. Kaivo on kunnostettava, jos sinne pääsee esimerkiksi pintavettä tai pieneläimiä. Kallioporakaivon pesu ja desinfiointi kannattaa teettää siihen perehtyneellä urakoitsijalla, jolla on putkiston poistamiseen ja painehuuhteluun tarvittava kalusto. Ympäristöhallinnon sivulta löytyy rengaskaivon desinfiointiohje.

Missä ja miten voin tutkituttaa kaivoveden laadun?

Vesi voi näyttää ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin terveydelle haitallisia aineita. Siksi kaivovesi kannattaa tutkituttaa laboratoriossa noin kolmen vuoden välein ja aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa.


Pirkanmaalla vesitutkimuksia voi teettää Kokemäenjoen vesiensuojelyhdistyksen laboratoriossa.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Asiakaspalvelu 03 246 1270
[email protected]
[email protected]

Kuntien vesilaitokset

Tampereen seudullisen ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueen kuntien vesihuollosta saa tietoa vesilaitosten ja kuntien verkkosivuilta:

Lisätietoa

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Terveysinsinööri
Tarja Hartikainen
puhelin 050 554 5899
sähköposti [email protected]