Siirry sisältöön

Asunnontarkastukset

Terveydensuojeluyksikkö ei tee asunnon vaihtoon, myyntiin tai kuntoarvioon liittyviä tarkastuksia eikä osallistu korjaussuunnitteluun tai valvo tehtäviä korjauksia.

Ajankohtaista

Asunnontarkastukset pandemiatilanteessa

Asunnontarkastuksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Ensisijasesti ongelmat pyritään selvittään ohjauksella ja neuvonnalla pandemiatilanteessa. Mikäli tarkastukseen päädytään, kaikkien tarkastukselle osallistuvien tulee käyttää hengityssuojaimia ja pitää tarkastuksilla riittävät turvavälit. Sisätiloissa tapahtuva tarkastuskäynti pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Kaikkien paikalla olevien osapuolten on oltava oireettomia. Käytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan STM:n ohjeistusta noudattaen.

Asunnontarkastusprosessi

Mikäli asunnossasi on merkkejä rakenteisiin tai esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyvistä puutteista tai kärsit melusta tai hajuista tai sinulla on oireita, joiden epäilet liittyvän asuntoon:

1. Ota yhteyttä asunnon omistajaan

- Ota ensin yhteys isännöitsijään tai asunnon omistajaan. Asunto-osakeyhtiössä käytännön asioista vastaa isännöitsijä.

2. Omakotitalon omistajat

- Rakennuksen kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseksi ota yhteyttä rakennusalan asiantuntijaan asian nopean selvittämisen mahdollistamiseksi. Suositeltavaa on kääntyä sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan puoleen.
- Korjausneuvontaa voi kysyä kunnilta.
- Tarvittaessa voit tehdä asunnontarkastuspyynnön. (Lomake löytyy sivun alalaidasta.)

3. Ota yhteyttä asumisterveyteen

- Jos asian selvittämiseksi tehdyt toimenpiteet eivät mielestäsi ole olleet riittäviä ja epäkohtia esiintyy edelleen tai isännöitsijä ei perustelluista pyynnöistä huolimatta ryhdy hoitamaan asiaa, ota yhteys sähköpostitse tai puhelimitse asumisterveyteen neuvojen saamiseksi ja tarvittaessa asunnontarkastuspyynnön tekemiseksi. (Linkki yhteystietoihin löytyy sivun alalaidasta.)

4. Asunnontarkastuspyyntö

- Tee asunnontarkastuspyyntö lomakkeella. (Lomake löytyy sivun alalaidasta.)
- Omakotitalon omistaja voi myös tehdä asunnontarkastuspyynnön, jos ulkopuolista asiantuntijaa ei jostain syystä koeta tarpeelliseksi vielä kutsua.
- Asumisterveys on yhteydessä kiinteistön omistajaan ja tarvittaessa ilmoituksen tekijään.
- Tarvittaessa sovitaan asunnontarkastusaika, johon kutsutaan asukkaiden lisäksi isännöitsijä ja asunnon omistaja.

5. Asunnontarkastus

- Tarkastukset tehdään tarkastuspyyntöjen vireilletulojärjestyksessä.
- Asunnontarkastukseen sisältyy aistinvaraisia havaintoja sekä tarpeen mukaan alustavia mittauksia:
* huoneilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
* pintalämpötilat
* sisärakenteiden pintakosteustunnistukset
* ilmanvaihdon toimivuuden arviointi ja lyhytaikaiset paine-eromittaukset
* lyhytaikaiset sisämelumittaukset
- Asunnontarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja.

6. Toimenpiteet

- Tarkastuspöytäkirjaan kirjataan arvioitu terveyshaitta tai jatkotutkimustarpeet.
- Jos tarkastuksella todetaan tarvetta tarkemmille selvityksille, tulee tehtävissä selvityksissä käyttää asetuksen 545/2015 vaatimukset täyttävää sertifioitua asiantuntijaa (rakennusterveysasiantuntija tai sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija yhteistyössä).
- Mahdolliset näytteet tulee tutkituttaa Eviran hyväksymässä laboratoriossa hyväksytyin menetelmin.
- Lisäselvityksille tai terveyshaitan poistamiselle annetaan määräaika.

7. Määräykset ja muut pakkokeinot

- Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä kehotuksista huolimatta, asia valmistellaan alueelliseen ympäristöterveydenhuollon jaostoon määräysten antamiseksi. Määräyksiä voidaan tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla.
- Määräykset kohdistetaan kiinteistön omistajalle tai haitasta vastuussa olevalle - myös omakotitaloissa.
- Asian valmistelu vie aikaa, koska asianosaisia tulee kuulla ja jaosto kokoontuu vain noin kahden kuukauden välein.
- Asumiskieltoa käytetään pakkokeinona erittäin harvoin. Asumiskielto voidaan asettaa, jos epäkohtaa ei voi korjata tai korjaukseen ei ole ryhdytty määräyksistä huolimatta.
- Käsitettä asumiskelpoisuus ei ole määritelty laissa eikä viranomainen siten varsinaisesti määrittele asunnon asumiskelpoisuutta. Jos tilanne ja olosuhteet johtavat terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun asumiskiellon asettamiseen, asunnon voidaan samalla katsoa olevan asumiseen kelpaamaton.

8. Maksullisuus ja julkisuus

- Ensimmäinen tarkastus ja sen yhteydessä tehtävät alustavat mittaukset ovat maksuttomia. Mahdollisista jatkoselvityksistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haitasta vastuussa oleva taho.
- Viranomaisen laatimat pöytäkirjat ja viranomaiselle toimitetut asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta salassa pidettäviä mm. terveydentilaan ja elintapoihin liittyviä tietoja.

Asunnontarkastuspyyntölomake

Asioidessasi Tampereen ympäristöterveydessä, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asian hoitamiseksi tarpeellista. Antamasi tiedot tallennetaan Facta Ympäristöterveys -rekisteriimme.

Yhteystiedot

Asumisterveyden yhteystiedot löytyvät sivulta Terveydensuojelu.