Tampereen kaupungin arviointikertomus 2022 on valmistunut

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta on arvioinut kaupungin vuoden 2022 toimintaa. Arviointikertomuksen tarkasteltavina ovat olleet muun muassa valtuustokauden tavoitteet ja niiden toteutuminen, Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma sekä kaupunkikonsernin valmiussuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomusta kokouksessaan 12.6.2023.

Vuoden 2022 tavoitteiden toteutuminen

Tampereen kaupungin taloudessa on ollut kolme peräkkäistä hyvää vuotta. Tampereen kaupungin vuoden 2022 tilikauden tulos oli 17,8 miljoonaa euroa. Tulos oli kuitenkin 56,9 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Hyviä vuosia selittävät verotulojen kasvu, pysyvien vastaavien myyntivoittojen väheneminen ja toimintakulujen kasvu.

Vuonna 2022 kaupungin, liikelaitosten ja pelastuslaitoksen 57 tavoitteesta toteutui 53 %. Hiilineutraaleja tekoja koskevat tavoitteet toteutuivat parhaiten, sillä neljä tavoitetta viidestä toteutui. Vaikka painopisteen tavoitteiden toteutuma on hyvä, kaupungin hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä näyttää epätodennäköiseltä. Tytäryhtiöiden 52 tavoitteesta toteutui 62 %.

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma

Kaupungin tavoite on, että vuonna 2025 puolet kaupungin palveluista voidaan hoitaa sähköisesti. Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma hyödyntää teknologiaa palveluiden kehittämisessä. Kehittämiskohteisiin kuuluvat muun muassa kävelykaupungin turvallisuus sekä koulutuksen ja työllistymisen yhdenvertaisuus.

Tarkastuslautakunnan mielestä tavoite on kunnianhimoinen. Kaikki eivät voi käyttää sähköisiä palveluita ja siksi kaupungin tulee palvella asiakkaita myös muissa asiointikanavissa. Ohjelmanvaikuttavuuden arviointiin on tulossa uudet työkalut, jotka edellyttävät vaikuttavuuden huomioimista jo ohjelmaa suunniteltaessa.

Kaupunkikonsernin valmiussuunnitelma

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös Suomen turvallisuustilanne heikentyi. Tampereen kaupunkikonsernissa on tehty valmiussuunnittelua ja varauduttu normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Tarkastuslautakunnan tekemien kyselyjen perusteella kaupunkikonsernin varautumisen kokonaistilanne on hyvä ja valmiussuunnitelmat on päivitetty.

Varhaiskasvatuksen tuloksellisuus

Varhaiskasvatuspalvelujen laatu ja vaikuttavuus olivat hyvällä tasolla vuonna 2022. Myös tuottavuus ja taloudellisuus olivat hyvällä tasolla, vaikka tavoitetasot alittuivat hieman.

Vuonna 2030 voimaan tulevan henkilöstömitoituksen toteuttaminen on vaikeaa, sillä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä työntekijöistä on pulaa. Varhaiskasvatuksessa on jo tehty suunnitelmia ja toimenpiteitä henkilöstön työssäjaksamisen ja riittävyyden turvaamiseksi.

Kaupungin ja säätiöiden yhteistyö

Tarkastuslautakunnan tekemän kyselyn perusteella kaupungin omistajaohjauksella ja säätiöillä on yhdenmukainen käsitys säätiöiden asemasta suhteessa kaupunkiin. Kaupunkikonserniin kuuluu kaksi säätiötä, jotka ovat Tammenlehväsäätiö ja Tampereen Vuokratalosäätiö. Tarkastuslautakunta on samaa mieltä kyselyn vastaajien kanssa siitä, että kaupungin ja säätiöiden väliseen yhteistyöhön tulee panostaa jatkossakin.

Kaupunki ei ohjaa konserniinsa kuuluvia säätiöitä vaan säätiöiden toimintaa ohjaavat säätiölaki ja säätiön säännöt. Kaupunki käyttää määräysvaltaansa muun muassa valitsemalla säätiön sääntöjen mukaiset hallituksen jäsenet.

Mielenterveyden vaikeudet aiheuttavat eniten poissaoloja

Viidesosa kaupungin työntekijöiden sairauspoissaoloista johtui mielenterveyden vaikeuksista vuonna 2022. Myös vuonna 2021 mielenterveyssyyt olivat yleisin sairauspoissaolojen aiheuttaja. Mielenterveyden vaikeuksien kasvu johtuu monista syistä ja työn osuutta siihen on vaikea arvioida.

Kaupungilla on ollut jo pitkään kattavat toimenpiteet työkyvyn tukemiseen. Esihenkilöitä on koulutettu ja ohjattu puuttumaan työntekijöiden mielenterveyteen liittyviin huoliin mahdollisimman varhain.

Liikenteen päästöjä pitää vähentää

Liikenne tuottaa noin neljänneksen Tampereen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen täytyisi pienentyä yli puolella vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kaupungin toimet liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi eivät ole olleet riittäviä. Kaupunki on tehnyt paljon asukkaiden houkuttelemiseksi joukkoliikenteeseen, mutta autoliikenteen hillitseminen on ollut vähäisiä. Ilmastotavoitteisiin pääseminen seuraavan kahdeksan vuoden aikana edellyttäisi huomattavaa liikennekäyttäytymisen muutosta tai vaihtoehtoisesti tavoitteita pitäisi arvioida uudelleen.
 

Lisätietoja

Erja Viitala
Kaupunginreviisori
Puhelin:
050 552 6290
Kuvat: Laura Happo / Tampereen kaupunki
Jaa sosiaalisessa mediassa