Laadukasta ympäristöä ja sujuvia yhteyksiä - vuoden 2023 kaavoituskatsaus on julkaistu verkkosivuilla

Vuoden 2023 kaavoituskatsaukseen on koottu kaupunkilaisille tiedoksi ajankohtaiset kaavoituskohteet. Kaavoituksen keinoilla sovitetaan yhteen kasvavan ja kestävän kaupungin haasteita keskittyen kasvun laatuun. Kaupunkilaisten sujuvaa arkea tuetaan muun muassa kaavoittamalla edelleen uusia asuntoja raitiotielinjojen varrelle, hyvää viherympäristöä unohtamatta.
Haveinnekuva Viinikanlahden suunnitelmista ilmakuvaan sovitettuna.
Ilmakuvaan sovitettu havainnekuva Viinikanlahden uudesta asuinalueesta asemakaavan luonnosvaiheessa. Kuva Arkkitehtitoimisto NOAN ja Tampereen kaupunki.

- Painopisteenä ovat luonnon monimuotoisuuden, ilmastomuutoksen hillinnän, virkistysverkon parantamisen ja asuinympäristön laadun tavoite ja näiden yhteensovittaminen kasvun tavoitteeseen. Näitä asioita ohjataan asemakaavoituksen keinoilla, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen toteaa.

Tampereen pitovoiman parantamiseksi asemakaavojen laadinnassa ajatellaan myös asukkaiden koettua hyvinvointia, viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tyytyväisyyttä lisääviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunne, paikkaan liittyvät siteet ja perinteet, sujuvat arkikokemukset tai paikkaan samaistuminen.

Kaupunkistrategian mukaisesti viihtyisä ja siisti kaupunkiympäristö, houkutteleva lähiluonto ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet saavat Tampereen erottautumaan. Kaupungin elinvoiman vahvistaminen on myös keskeinen kaavoituksen tavoite.

Asuinalueiden kaavoituksessa tavoitteena on laadukkaat ja yhteisölliset asuinalueet, joilla monipuoliset palvelut ja virkistysalueet ovat helposti saavutettavissa. Kaupunkipuulinjaus ja viherkerrointyökalu mahdollistavat kaupunkivihreän lisäämisen uudellakin tavalla rakennettuun ympäristöön.

Täydennysrakentamisen asemakaavoja valmistellaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistönomistajien aloitteesta. Kortteleiden täydennysrakentaminen edistää alueiden elinvoimaisuutta.

Kaavoituskatsauksessa on mukana asemakaavoituksen keskeiset työkohteet alueittain, yleiskaavoituksen ajankohtainen tilanne sekä kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liiton laajemmat kaavahankkeet. Katsaukseen on koottu tänä vuonna edistettäviä tärkeitä ja kiinnostavia kohteita, joihin liittyen asukkaat haluavat mahdollisesti antaa mielipiteensä ja olla mukana vaikuttamassa.

Asemakaavoitusta neljällä alueella

Asemaakaavoitus on jaettu neljään alueeseen, joiden mukaisesti kohteet esitellään kaavoituskatsauksessa. Lännessä kohteita on muun muassa rakenteilla olevan raitiotiereitin varrella tulevassa Hiedanrannan kaupunginosassa sekä Lentävänniemessä.

Hiedanrannan pohjoisosien muutos teollisuudesta asumiseen puistoalueineen on meneillään. Koulun ja päiväkodin sekä keskuspuiston alueen asemakaavoitus on aloitettu ja alueen keskustan kaupallisen ytimen tulevaisuutta valmistellaan. Liikenteellisiä muutoksia tulee Paasikiventien ja Engvistinkadun alueille.

Lentävänniemen keskustaan, raitiotiepysäkin tuntumaan tulee uutta asumista vanhoja asuinkortteleita ja liikekeskusta täydentämään. Myös Lielahdenkadulla on täydennysrakentamiskohde. Kaarilanaukion ympäristö on uudistumassa, Tesoman kirjaston aluetta lähijunaseisakkeen lähietäisyydellä muutetaan asumiseen ja Pispalan miljöötä turvaava asemakaavoitus jatkuu.

Keskustassa merkittäviä kohteita

Tampereen keskustan alueella on tänäkin vuonna merkittäviä kaavoituskohteita. Hämeenpuiston arvot turvataan ja Eteläpuiston virkistyskäytön turvaavaa asemakaavamuutosta aloitellaan. Ratinan suvannon ympäristö ja uusi, länsirannan kulkuyhteyksiä yhdistävä Takonraitti ovat saamassa uuden asemakaavan, joka mahdollistaisi myös uuden Värjärinsillan kosken yli. Läntisen keskustan alueelle suunnitellun maanalaisen Kunkun parkin jo valmistuneeseen  asemakaavaan liittyen tutkitaan lisäkehittämistä, minkä pohjaksi keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään tänä vuonna.

Myös Asemakeskuksen alueen liikenteellisiä ja muita muutoksia edistetään asemakaavoilla. Rautatieaseman itäpuolella Tullin alueelle on tulossa muutoksia ja täydennysrakentamista. Tammelassa on monta aluetta uudistavaa ja täydentävää asemakaavaa.

Uutta taidemuseon rakennusta ja Pyynikintorin ympäristöä koskeva asemakaavamuutos on meneillään, ja Amurin täydennysrakentaminen etenee. Myös Sara Hildénin uuden museorakennuksen rakentaminen Finlaysonin portin tuntumaan vaatii huolellisen asemakaavamuutoksen, jota tehdään arkkitehtuurikilpailun tuloksen pohjalta.

Idän ratikkareitin ympäristöä kaavoitetaan

Idän suunnassa on merkittäviä kohteita, jotka sijoittuvat nykyisen raitiotiereitin varrelle tai liittyvät Linnainmaalle suunniteltuun raitiotiereitin jatkeeseen. Taysin alueen kehittäminen jatkuu, ja nykyisestä itään suuntautuvasta raitiotiestä eteenpäin Alasjärven länsipuolelle nykyiselle golfkentän alueelle suunnitellaan uutta asuinaluetta. Ruotulassa Teiskontien eteläpuolella on myös täydennyskaavoituskohteita. Raitiotiesillat Teiskontien ja valtatien 9 yli sekä uuden varikon alue tarvitsevat myös asemakaavat. Myös raitiotien läheisyydessä Hakametsässä olevan Sport Campuksen ja uuden asumisen asemakaavoitus on meneillään.

Messukyläntien varsi uudistuu ja täydentyy yleissuunnitelmien pohjalta. Hautausmaan alueella mahdollistetaan uusi huoltorakennus asemakaavalla. Jankassa Alasniitykadulla aletaan tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kangasalan Lamminrahkaan liittyvällä Ojalan aluella asemakaavoitetaan uusia asuinkortteleita.

Valtatien 9 varrella, Tarasteen eritasoliittymän yhteydessä sijaitsevan Haapakorven alueelle laaditaan asemakaava. Tavoitteena on monipuolistaa toimialarakennetta mahdollistaen tuotanto-, logistiset toiminnot ja palvelut sekä tutkimustoiminnan sijoittuminen risteysalueen läheisyyteen. Alueen soveltuvuutta tutkitaan virkistys- ja taimistokäyttöön huomioiden kestävä kehitys luontoarvojen vaalimisessa.

Etelän asemakaavakohteita

Eteläisellä alueella Peltolammin ja Multisillan alueita kehitetään, mihin tähtäsi myös vuoden vaihteessa päättynyt lähiöohjelma. Tulossa on uusi hyvinvointikeskus kouluineen, ja entinen koulun alue vapautuu asuinkäyttöön. Multisillan itäosaan Lempäälänkadun varteen aloitellaan monimuotoiseen asumiseen tähtäävää asemakaavahanketta.

Lahdesjärvellä ja Vuoreksessa uudistetaan teollisuustonttien kaavoitusta. Täydennysrakentaminen jatkuu myös Hervannassa. Kaukajärveä uudistetaan – koulun laajennus mahdollistetaan ja varaudutaan päiväkodin, aluekirjaston ja nuorisotilan rakentamiseen asemakaavalla.

Eteläiseen alueeseen kuuluu myös Viinikanlahti, jossa vedenpuhdistamon paikalle tulevan uuden asuinalueen asemakaavoitus jatkuu kansainvälisen ideakilpailun pohjalta. Asemakaavaehdotus valmistuu vuonna 2023. Myös Iidesjärven puistokokonaisuuden asemakaavoitusta jatketaan. Tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistyessäkin turvata asukkaille luonnonläheisiä alueita keskustan tuntumassa.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava ja golfkentän siirto

Kantakaupungin vaiheyleiskaavan luonnos ja valmisteluaineistoa on nähtävillä maalis - huhtikuussa 2023. Tavoitteena on, että vaiheyleiskaavaehdotus olisi nähtävillä keväällä 2024 ja vaiheyleiskaava valmistuisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vaiheyleiskaavan koko kantakaupunkia koskevat sisällöt ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen. Kahden laajan teeman lisäksi vaiheyleiskaavatyö kohdistuu tällä valtuustokaudella neljälle osa-alueelle, Lielahti-Hiedanrantaan, Tesoman asemanseudulle, Keskustaan ja Alasjärven itäpuolelle. Näille alueille tehdään strategista yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua.

Alasjärven länsipuolisen alueen suunnittelun yhteydessä on päädytty siihen, että golftoimintojen jatkuminen turvataan Nurmi-Sorilassa ja kaupunkiympäristön suunnittelussa käynnistetään tarvittavat kaavaprosessit golftoimintojen siirtämiseksi. Nurmi-Sorilan osayleiskaava ei mahdollista golfkentän sijoittamista kaavan asuntorakentamiseen ja virkistysalueiksi varatuille alueille. Voimassa olevaan osayleiskaavaan tehdään muutos golfkentän mahdollistamiseksi alueelle.

Lisätietoa verkkosivulta, jossa on koko kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma:

www.tampere.fi/kaavoituskatsaus

Lisätietoja

Jukka Lindfors
Kaupunkisuunnittelun kokonaisuus Suunnittelujohtaja
Puhelin:
050 559 4139
Elina Karppinen
Asemakaavoitus Asemakaavapäällikkö
Puhelin:
040 800 4908
Pia Hastio
Yleiskaavoitus Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa