Lentävänniemen keskustaan raitiotien päätepysäkin läheisyyteen suunnitellaan täydennysrakentamista

Lentävänniemessä läntisellä Tampereella alkaa kaksi asemakaavan muutosta rakenteilla olevan raitiotien päätepysäkin läheisyydessä. Osoitteessa Männistönkuja 2 ja 4 liiketontti muutetaan asumiseen ja liiketilaksi ja osoitteissa 27 ja 29a sekä Pikkusaarenkuja 4 on suunnitteilla asuintonttien täydennysrakentaminen. Molempien kaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viitesuunnitelmat ovat nähtävillä 6.4.2023 saakka.
Kuvassa hahmoteltu näkymää uusista rakennuksista Lielahdenkadulta koilliseen.
Viitesuunnitelman havainnekuvassa on hahmoteltu näkymää uusista rakennuksista Lielahdenkadulta koilliseen. Kuva Rejlers Oy.

Asemakaavoittajat ovat suunnittelupäivystyksessä tavattavissa keskiviikkona 29.3.2023 klo 15–17.15 Kansalaistalo Mansikkapaikassa, Pikkusaarenkuja 2. Kävelykierros alueella tehdään klo 17.30–18.30.

Kaupunkiympäristön suunnittelun tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset ympäristöönsä sopeutuvalle täydennysrakentamiselle sekä toimiville katu- ja viheralueille. Suunnittelualueelle on syntymässä liikenteellinen solmukohta raitiotie- ja bussipysäkkeineen. Raitiotien liikennöinnin on suunniteltu alkavan Lentävänniemeen tammikuussa 2025. Eri kulkumuotojen reittejä on tarpeen selkiyttää. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallisesti keskeinen sijainti Lentävänniemen keskustassa.

Liiketontin keskellä on vuonna 1971 valmistunut ja 1976 laajennettu, kaksikerroksinen liikerakennus, joka on tarkoitus purkaa. Asemakaavamuutoksen pinta-ala katualueineen on noin 1,8 hehtaaria. Toinen asemakaavamuutosalue sijoittuu Lielahdenkadun, Männistönkujan ja Pikkusaarenkujan väliselle puustoiselle lounaisrinteelle. Korttelissa on pohjois-eteläsuuntaisesti sijoittuva 7–8-kerroksinen lamellitalo on rakennettu vuodelta 1971, kaksi 9-kerroksista pistetaloa vuodelta 1972 sekä samanlaiset kaksi kerrostaloa vuodelta 1974. Alueen eteläosaan sijoittuvat laajat pysäköintialueet ja autotallirakennukset, myös Pikkusaarenkujan varressa on pysäköintialue. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 4,2 hehtaaria.

Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Maanomistajina ovat kolme taloyhtiötä ja liiketontilla kiinteistöosakeyhtiö. Kaupunki omistaa torialueen ja katualueet.

Maakuntakaavassa kyseinen alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä tiiviiksi joukkoliikennevyöhykkeeksi. Yleiskaavassa kyseinen alue on osoitettu asumisen alueeksi ja kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vyöhykkeelle. Lielahdenkadulle on merkitty raitiotie ja pyöräliikenteen alueellinen pääreitti. Asemakaava-alueen itä- ja pohjoisosa ovat osa ohjeellista ekologista yhteyttä. Asuinrakennusten alue on osa paikallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Lentävänniemen keskustasta on tehty yleissuunnitelma vuonna 2020. Täydennysrakentamisen kokonaissuunnitelmassa maankäytön kehittämisen tavoitteita ja mahdollisuuksia sovitettiin yhteen. Yleissuunnitelmassa on esitetty alueen uudistamisen keskeiset kaupunkikuvalliset ideat, liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen periaatteet, rakentamisen määrä sekä eri toimintojen sijoittelu.

Aloitusvaiheen ja siihen liittyvän palautteen käsittelyn sekä selvitysten täydentämisen jälkeen laaditaan asemakaavaluonnokset, jotka asetetaan muun valmisteluaineiston kanssa nähtäville. Tavoitteena on syksy 2023. Sen jälkeen kehitetään asemakaavaehdotukset. Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asemakaavat.

Linkki kuulutuksen kautta aineistoon

Lisätietoa yleisötilaisuudesta

Lisätietoja

Riikka Rahkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Susanna Virjo
Projektiarkkitehti
Puhelin:
041 730 6093
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa