Uutinen
8.3.2023 13.31
Ulko-oven edessä ihmisellä kädessään avaimia.

Pitkäaikaisasunnottomuus väheni Tampereella

Pitkäaikaisasunnottomien määrän arvioidaan vähentyneen Tampereella merkittävästi verrattuna vuoteen 2021. Kokonaisasunnottomuus on kuitenkin kasvanut. Vuonna 2022 yksineläviä asunnottomia henkilöitä arvioitiin olevan 307, mikä merkitsee yli 18 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Myös maahan muuttaneiden asunnottomien sekä asunnottomien perheiden ja nuorten määrä on noussut Tampereella.

Poikkileikkauspäivänä 15.11.2022 Tampereella oli 48 pitkäaikaisasunnotonta henkilöä, kun vuoden 2020 selvityksessä pitkäaikaisasunnottomia oli 67. Luvuista ei voida kuitenkaan päätellä, kuinka moni on ollut asunnoton vuoden 2022 aikana, koska asunnottomuutta tilastoidaan nykymallilla yhden päivän poikkileikkaustilanteen perusteella.

Tampereen kaupunki on laatinut arvion vuoden 2022 tilanteesta ja asunnottomien lukumäärästä osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuosittaista asunnottomuusselvitystä. Kaupunki kerää tietoja asunnottomista henkilöistä useista eri tietolähteistä, ja myös tietolähteiden lisääntyminen on osin vaikuttanut saatuun arvioon.

Aikuissosiaalityö vähentää pitkäaikaisasunnottomuutta

Tampereella pitkäaikaisasunnottomuutta on onnistuttu kitkemään kehittämällä toiminnallisesti ja strategisesti aikuissosiaalityötä.

– Voimavaroja on satsattu nimenomaan pitkäaikaisasunnottomien henkilöiden suunnitelmalliseen asuttamistyöhön sekä asumispalvelujen laajentamiseen. Asumisen jatkumisen näkökulmasta asuntoon kotiutuminen on hyvin tärkeää. Asumisen onnistumista on pyritty turvaamaan vahvistamalla asiakkaan tunnetta siitä, että asunto on säilyttämisen arvoinen, kertoo kehittämiskoordinaattori Elina Pekkarinen.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentyminen Tampereella on asunnottomuuden inhimillisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta erittäin myönteinen kehityskulku.

– Asunnottomuusselvitys toi kuitenkin esiin sen, että yhä useampi pitkäaikaisesti asunnoton henkilö majoittuu ulkona, porrashuoneissa tai ensisuojissa, kertoo Pekkarinen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa toimiva Asumisen tuen hanke pyrkii tavoittamaan selvityksessä asunnottomiksi todettuja henkilöitä. Tukea halutaan kohdentaa erityisesti niille asunnottomille, joiden sosiaaliset olosuhteet vaikuttavat kaikista haastavimmilta. Hankkeen projektipäällikkö Elina Karrin mukaan asiakkaalle räätälöidään hänen omaan tilanteeseensa sopiva tuen ja avun kokonaisuus. Asunnottoman ei tarvitse mahtua tiettyyn lokeroon saadakseen apua.

Kohtuuhintaista asumista edistetään suunnitelmallisesti

Tampereen väestönkasvu on voimakasta. Viime marraskuuhun mennessä väkiluku oli kasvanut vajaassa vuodessa 4414 henkilöllä. Selvityksen mukaan useampi kuin joka kymmenes poikkileikkauspäivänä 15.11.2022 asunnottomana ollut tamperelainen oli muuttanut kuntaan vailla vakinaista asuntoa.

Tampereelle muuttaneiden sosioekonomisissa taustatekijöissä korostuu pienituloisuus, joka haastaa asunnottomuustyötä. Köyhyyden tiedetään olevan asunnottomuudelle altistava riskitekijä. Yleinen kustannustason nousu on kaventanut henkilöiden ja perheiden taloudellisia toimintamahdollisuuksia, mikä väistämättä näkyy myös asunnottomuustilastoissa.

Kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa on viime vuosina lisätty Tampereella. Vuosina 2020–2022 valmistui per vuosi yli 700 uutta, kohtuuhintaista asuntoa, ja MAL-4-sopimuksen mukainen tuotantotavoite on ylittynyt (v. 2022 799 kpl). Tähän on vaikuttanut kaupungin ARA-tuotannolle kohdentama tontinluovutus, konsernin vuokra-asuntoyhteisöjen vahva asuntotuotanto sekä Tampereen vetovoima: lukuisat yleishyödylliset rakennuttajat haluavat kaupunkiin.

Eri tahojen tiivis yhteistyö tärkeää

Tampere edistää suunnitelmallisesti kohtuuhintaisen asumisen turvaamisen ja kumppanuuden malleja. Tavoitteena on tiivistää kaupungin, vuokra-asuntoja omistavien toimijoiden sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, jolla turvataan kohtuuhintaisten asuntojen riittävyys. Tiivis yhteistyö edesauttaa muun muassa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen sekä peruskorjaamisen pitkäjänteistä suunnittelua. Haastavissakin tilanteissa turvataan asuminen ja selkeytetään vastuita eri toimijoiden kesken.

– Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetään asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluja maakunnallisesti. Tiivis yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen kesken on ensiarvoisen tärkeää. Samaan aikaan on oleellista, että kunnat pohtivat yhdessä keinoja vaikuttaa asunnottomuuskehitykseen, painottaa asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Keinovalikoimassa voi olla esimerkiksi kuntien asumisneuvonnan kehittäminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuella:

– Kunnat luovuttavat asuntorakentamiseen suurimman osan tonteista, joille yleishyödylliset rakennuttajat toteuttavat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ja vuokraavat asuntoja vähävaraisille, pienituloisille ja eniten asunnon tarpeessa oleville.

Viime vuonna käynnistynyt sosiaalipalvelujen ja asuntotoimen yhdyspinnalla toimiva Asukas ensin -asumisneuvontahanke jatkuu tänä vuonna Tampereen kaupungin toimintana.

 

Lisätietoja

Auli Heinävä
asunto- ja kehityspäällikkö
Puhelin:
040 800 7391
Elina Pekkarinen
Kehittämiskoordinaattori
Puhelin:
041 731 3230
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa