Uutinen
31.1.2023 18.32
Rakennuksia karkeasti kuvattuna ilmasta koillisen suunnasta, jäähalli ja uimahalli taka-alalla
Näkymä koillisesta, taustalla Tesoman uimahalli ja jäähallit. Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamista näkyy etualalla viitteellisesti.

Uusia asuntoja Tesoman uima- ja jäähallin läheisyyteen

Tesoman Taimiston ja Tuomarinkadun alueiden asemakaavamuutos etenee. Asumista on tulossa arviolta 500–600 asukkaalle monimuotoisiin kortteleihin pientaloista kerrostaloihin. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Ikurin ja Tesomajärven kaupunginosiin sijoittuvan asemakaavaehdotuksen 31.1.2022. Asemakaava tarvitsee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnän.

Asemakaavan muutoshanke koskee noin 11 hehtaarin kokoista aluetta Myllypuronkadun eteläpuolella, noin kahdeksan kilometriä luoteeseen Tampereen keskustasta. Tesoman jää- ja uimahallien pohjoispuolella olevalla alueella säilyy paljon metsäistä viheraluetta jatkossakin. Palvelujen ja ulkoilumaastojen tuntumaan tulee kuusi uutta asuinkorttelia, yhteensä noin 25 650 kerrosneliömetriä uutta asuntorakentamista.

Suunnittelualueen pohjoisosassa, Taimiston alueella, runsaat kaksi hehtaaria viheraluetta muutetaan neljäksi korttelialueeksi, joille voidaan rakentaa pien-, rivi- ja kerrostaloja tai niiden erilaisia välimuotoja. Suunnittelualueelle muodostetaan pohjoisesta etelään johtava kevyen liikenteen yhteys Raadinraitti sekä itä–länsi-suuntainen, Tohlopista Ikuriin johtava virkistysyhteys.

Suunnittelualueen eteläosassa, Tuomarinkadun alueella, noin kaksi hehtaaria viheraluetta muutetaan kahdeksi asuinrakennusten korttelialueeksi. Useat kaava-alueen tonteista soveltuvat hyvin puukerrostalojen ja -rivitalojen rakentamiseen. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevan puistoalueen puolen matalasta rakentamisesta Tesoman valtatien varren viidestä kahdeksaan kerrokseen.

Alueen suunnittelu aloitettiin 2015 ja asemakaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä tuon vuoden lopulla. Kaavaehdotuksen tarkistuksissa oli varauduttu huomioimaan keväällä 2016 järjestetty Tuomarinkadun korttelikilpailu. Myös Käräjätörmän alueen suunnittelukilpailu syksyllä 2016 ja asemakaavatyön käynnistyminen siellä toivat muutostarpeita Taimiston ja Tuomarinkadun asemakaavaan. Muutosten laajuuden vuoksi asemakaavaehdotus päätettiin asettaa uudelleen nähtäville. Vuoden 2020 lopulla nähtävillä olleessa tarkistetussa kaavaehdotuksessa oli lisäksi huomioitu tarkentuneet luontoselvitykset. Tämän jälkeen asemakaavasta on vielä laadittu Natura-arviointi ja tarkennettu luontotietoja. Sijainti arvokkaan Myllypuron valuma-alueella on vaikuttanut suunnitteluun.

Ehdotukseen tehtiin viimeisimmän nähtävillä olon jälkeen pieniä teknisiä tarkistuksia pysäköinnin aluerajauksiin, rakennusoikeuteen ja katualueiden rajauksiin. Natura-arvioinnin pohjalta on tehty lisäselvityksiä hulevesirakenteista ja päivitetty niitä koskevia karttamerkintöjä sekä hulevesimääräyksiä. Taimiston alueen rakentaminen edellyttää uuden Raadinlammen rakentamista hulevesien viivytystä varten.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Raija Mikkola
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3019
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa