Uutinen
16.1.2023 10.15
Pusikkoa Ikurinpuiston länsiosassa, taustalla voimalinja, talo ja metsää.
Tesomajärven laskuojan uoma sijaitsee vasemalla painanteessa pusikon peitossa Ikurinpuistossa. Taka-alalla näkyy Myllypuronpuistoa.

Ikurinpuiston länsiosaa ja ojaa kunnostetaan -suunnitelma nähtävänä

Ikurinpuiston länsiosaa ja sen läpi virtaavaa Tesomajärven laskuojaa aiotaan kunnostaa Tuohikorventien ja Ikurintien välisellä alueella. Tavoitteena on vahvistaa alueen luonnon monimuotoisuutta, tasata virtaamia sekä luoda siitä miellyttävä paikka asukkaille. 

Kunnostussuunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 30.1.2023 saakka. Siihen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/viheralueidensuunnittelu sekä Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Alueen Ikurintiehen rajautuvaan osaan on jo rakennettu vuonna 2022 virtauksensäätöpato hulevesien viivyttämiseksi. Loput puiston länsiosan rakennustöistä on tarkoitus tehdä vuonna 2024, kunhan Ikurinpuistossa sijaitseva voimalinja on poistettu. Se poistettaneen vuonna 2023. 

Luonnon monimuotoisuutta lisätään ja näkymiä uomaan avataan

Viheralueen kasvillisuutta raivataan ja näkymiä vesiuomaan avataan. Tällä hetkellä uoman ympäristö on tiheän pajukon keskellä, ja sen ääreen ei ole pääsyä. 

Uoman läheisyyteen istutetaan erityisesti pölyttäjille tärkeitä varhaiskeväällä kukkivia puita ja pensaita. Vesiuoman varresta kehitetään monimuotoinen ja luonnonmukainen ympäristö, jossa on puustoa, pensaikkoa ja avoimena hoidettavia niittyalueita.

Uutta puustoa istutetaan virtauksensäätöpadon vierelle ja poistuvan voimalinjan paikalle. Puiston reunoilla sijaitsevat metsiköt ja kasvavat taimikot säilytetään. Uoman ja uuden raitin reunoille kylvetään monilajinen niitty, jolla kasvaa myös kukkivia kasveja. 

Puistoon rakennetaan uusi valaistu reitti

Puistoon uoman varteen rakennetaan uusi kivituhkapintainen puistoreitti, joka yhdistää Tuohikorventien ja nykyisen puistokäytävän toisiinsa. Reitin varrelle tulee kaksi levähdyspaikkaa penkkeineen, joilta voi katsella vesiuoman suuntaan. Reitti linjataan kiertämään nykyiset suurikokoiset kivenlohkareet. Puistokäytävä valaistaan puistovalaisimilla, joihin kiinnitetään roska-astiat.

Uoman kunnostuksella tasataan Myllypuroon päätyviä virtaamia

Ikurinpuiston uoman kunnostuksen tavoitteena on hillitä Myllypuroon vaikuttavia virtaamia ja tuoda virtaava vesi nykyistä näkyvämmin esiin. Myllypuron alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Natura-ohjelmaan. 

Alimmalla osuudella uoman linjausta muutetaan, jotta puistoraitti saadaan sovitettua säilytettävän puuston ja uoman väliin.  Uoman pohjaan lisätään vaihtelevuutta kivillä. Uomaan tehdään matalia patokynnyksiä luonnonkivistä virtauksen hidastamiseksi ja esiintuomiseksi. Tällä on vaikutusta myös äänimaisemaan, eli vesi solisee aiempaa enemmän. Tuohikorventien alittavan rummun edustalle toteutetaan kivipatorakenne hillitsemään usein toistuvien sateiden aiheuttamia virtaamapiikkejä. 

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Kaisa Rantee
Puhelin:
040 487 0900
Erikoissuunnittelija Salla Leppänen
Puhelin:
044 423 5406
Jaa sosiaalisessa mediassa