Näsisaaren rakennusurakka valmistui kuukauden etuajassa

Näsisaaren rakennusurakkaan kuuluneet louheenajotyöt ja Näsijärven vesistötäyttö on tehty suunnitellussa laajuudessa. Työt valmistuivat kuukauden etuajassa 30. marraskuuta 2022. Myös tulevan raitiotielinjan kohdalle tehdyt esikuormituspenkereet ovat valmistuneet. Vesistötäyttöön ja penkereisiin on ajettu yhteensä 1,2 miljoona kuutiota louhetta, mikä on tarkoittanut 55 000 autokuormallista.
Ilmakuva valmiista, lumisesta Näsisaaresta
Ilmakuva valmiista Näsisaaresta Hiedanrannan suunnasta. Kuvat Flycam Oy / Tampereen kaupunki.

Jäljellä on enää vesistötäytön ulapan puolen reuna-alueilla tehtävät syvätiivistystyöt ja eroosiosuojaus- ja luiskarakenteiden teko. Työkoneita liikkuu siis alueella edelleen.

Näsisaaren rakentaminen aloitettiin kuluvan vuoden helmikuussa. Työ mahdollistaa raitiotien rakentamisen tulevan Hiedanrannan asuinalueen kautta Lentävänniemeen. Painopenkereet tekevät seuraavaksi työtään ja esikuormittavat pohjamaata raitiotielinjan alta suunnitelman mukaan vuoden verran.

Myös Paasikiventien (VT 12) alueen vesien kokoamista varten rakennettu hulevesilinja ja siihen liittynyt rantaraitti on saatu pääosin valmiiksi. Rantaraitti tullaan viimeistelemään myöhemmin kävelyn ja pyöräilyn uudeksi reitiksi kanavan rantaan.

Veden laadun seurantaa on tehty jatkuvasti työn aikana. Hankkeen aikana on otettu ja analysoitu pohjavesinäytteitä 110 otosta ja pintavesinäytteitä 658 kappaletta. Pohjavedessä ei ole havaittu vesistötäytöstä aiheutuneita muutoksia. Pintaveden mittauksissa ei ole todettu uusia poikkeamia.

Hiedanrannan louhekasaa ei enää ole

Hiedanrannan louhekasassa varastoituna ollut louhe on nyt ajettu vesistötäyttöön. Rakentamiseen käytetyn louheen kokonaismäärä on noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä, josta noin 1 miljoonaa oli Hiedanrannan kasalla ollutta louhetta. Louheesta 0,2 miljoonaa kuutiota tuotiin muista varastokasoista.

Näsisaaren rakentamisesta vastaava urakoitsija eli Louhintahiekka Oy sai urakkaansa kuuluneet louheenajot tehtyä lähes puolitoista kuukautta etuajassa ja raitiotien painopenkereet saatiin valmiiksi kuukauden etuajassa. Työt valmistuivat marraskuun lopussa.

Saareen ajettujen louhekuormien kokonaismäärä on noin 55 000 kuormaa. Näistä noin 13 000 kuormaa on ajettu Paasikiventien kautta puoliperävaunukalustolla ja noin 42 000 kuormaa työmaateitä pitkin raskailla maansiirtoautoilla ja dumppereilla.

Näsisaaren ulapan puolen reuna-alueilla tehtäviin eroosiosuojaus- ja luiskarakenteisiin tuodaan vielä jonkin verran louhetta Lahdesjärvellä olevista varastokasoista. Louheen kuljetuksesta vastaa Turtolan Kaivin Oy.

Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti esikuormituspengertä tehtiin myös ajamalla louhetta raitiotien Sellupuiston painopenkereestä ja paluukuormana ajettiin kasan alueella ollutta moreenia Hiedanrannan pohjoiskorttelin esirakentamiseen.

Vesistötäyttöpenkereen tiivistämistöistä puuttuu enää vain noin 10 prosenttia. Syvätiivistystöissä on pudotusjärkäleitä pudoteltu yhteensä yli 90 000 kertaa.

Saaren rakentamiseen liittyen myös uittotunnelin kohdalla oleva vanha vesistöpenger ja siinä ollut laiturirakenne on purettu.

Suojaverhoja ja vesiä seurattiin jatkuvasti

Vesialueella olevien suojaverhojen kuntoa on seurattu jatkuvasti, ja verhon kellukkeisiin ja kiinnityksiin on tehty tarvittaessa korjauksia. Suojaverho on pysynyt koko ajan ehjänä.

Mantereen ja saaritäytön väliin jäävän kanavan veden laatua on tarkkailtu viikoittain. Kanavan läheisyydessä tehdystä työmaatien poistosta ja uittotunnelin penkereen poistosta aiheutui lyhytaikaista samentumaa kanavaan. Kun samentumaa havaittiin, veden vaihtumista kanavassa tehostettiin pumppausjärjestelyillä.

Toimiva yhtenäinen suojaverho piti Paasikiventien samentaman veden kanavan ja mantereen välissä. Kanavan vesi selkeytyi nopeasti ja kanavan veden vaihtumista tehostettiin pumppausjärjestelyillä.

Kaikki Paasikiventien hulevesien purkuputket on liitetty uuteen runkolinjaan, joten niistä ei samentumaa pääse enää leviämään kanavaan. Paasikiventien ja rantaraitin väliseen luiskaan on myös asennettu eroosiosuojausmatto, jolla varmistetaan, että luiskasta ei pääse leviämään hienoainesta kanavaan.

Näsisaaren ja mantereen välisen kanavan veden laatua varmistetaan kanavassa olevalla ilmastuksella, veden pumppauksella kanavaan ja saaren molemmissa päissä olevilla suurikokoisilla rumpuputkilla.

Vesien tarkkailun tilanne

Näsijärven pintavedestä kanavan osuudella sekä suojaverhon läheisyydestä on otettu vesinäytteitä ja tehty happipitoisuuden ja sameuden tarkkailua viikon välein ja tarvittaessa useamminkin. Laajempien, vesistötäyttöalueen ulkopuolellekin sijoittuvien, pintavesitarkkailujen osalta on noudatettu kahden viikon välein tehtävää tarkkailuohjelmaa.

Tilanne on ollut hyvä, ja suojaverhot ovat pitäneet samentuman sisäpuolellaan. Kanavan veden happipitoisuus on ollut hyvä.

Syyskuun lopussa ja marraskuussa on tehty pohjavesitarkkailuun liittyen näytteenotto-kierrokset, joissa on otettu kaikista yhdeksästä pohjavesiputkesta vesinäytteet. Pohjaveden laadussa ei ole tarkkailuissa havaittu saaritäytöstä aiheutuneita muutoksia.

Sedimentin kertymistä tarkkaillaan Näsijärven pohjaan lasketuilla keräimillä noin kolmen kuukauden välein. Vesien ja sedimenttien tarkkailujen tulokset raportoitiin hanketta valvovalle viranomaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti.

Paasikiventien varren työt valmistuneet

Paasikiventien hulevesilinja ja rantaraitti on saatu pääosin valmiiksi. Hulevesilinjalla kerätään Paasikiventieltä purkautuvat hulevedet ja johdetaan Possinojaan ja sieltä edelleen Näsijärveen Hiedanrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelman mukaan.

Nämä hyvin vaativat, Paasikiventien jyrkkään rantaluiskaan sijoittuvat, hulevesilinjan ja rantaraitin rakennustyöt aloitettiin toukokuun puolessa välissä ja saatiin pääosin valmiiksi marraskuun lopussa. Työtä on urakoinut Ylöjärven Kiviset Oy.

Raitiotien painopenkereen painumia seurataan

Näsisaaren täytön perustason, +97,5 (noin vedenpinta +2 m) päälle tulevan raitiotien kohdalle on nyt rakennettu painopenger tasoon +104,00, eli 6,5 metriä korkeana. Saaren molempiin päihin tulevien siltojen kohdalla painopenger on matalampi. Painopenkereellä kuormitetaan tulevaa raitiotien rakennuspohjaa. Painuma-ajan jälkeen painopenger puretaan raitiotien rakennekerrosten perustustasoon asti. Painopenger puretaan järvitäytön reuna-alueille.

Painuma-aikana painumia tarkkaillaan painopenkereen täytössä näkyvissä kaivoissa olevien tankojen päistä. Näitä painumatarkkailupisteitä on yhteensä 68 kpl ja niiden lisäksi painumaa tarkkaillaan myös painopenkereen ja täytön pintaan asennetuista yli kolmestakymmenestä tarkkailupisteestä.

Suunnitteluvaiheessa on arvioitu painuma-ajaksi enimmillään yksi vuosi. Kun painuma on hidastunut riittävästi raitiotieallianssin geoasiantuntijoiden mielestä, niin painopenkereet puretaan. Sen jälkeen Näsisaareen rakennetaan suunnitelman mukainen raitiotie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Suojaverho saaritäytön ympärillä pidetään edelleen paikoillaan.

Näsisaaren siltojen rakentaminen alkaa alkukesästä 2023. Kaupungin urakoiden jälkeen Näsisaari siirtyy raitiotieallianssin työmaa-alueeksi.

Näsisaaren täyttö lyhyesti

Uusi Näsisaari tekee mahdolliseksi raitiotien rakentamisen Hiedanrantaan tulevalle 25 000 asukkaan asuinalueelle ja sen läpi aina Lentävänniemeen saakka.

Pituus noin 800 m

Lopullinen leveys noin 200 m

Kanavan leveys 36 m

Ajettavan louheen määrä

Noin 1 milj kuutiota Lielahdesta

Noin 200 000 kuutiota Lahdesjärveltä

 

Näsisaaren rakentaminen

tampere.fi/nasisaari

Lisätietoja Näsisaaresta ja Hiedanrannasta

hiedanranta.fi/nasisaari

Lisätietoja raitiotien rakentamisesta

raitiotieallianssi.fi

Lisätietoja

Petri Leppänen
Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
050 305 1402
Teksti: Pentti Häkkinen ja Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa