Uutinen
25.11.2022 13.51
Järven yllä vihreitä revontulia, järven rannalla kaupungin valoja.

Tampereen ilmastobudjetti: Sähkönkulutuksen päästöt oikealla polulla, mutta liikenteen päästöt laahaavat perässä

Ilmastobudjetissa esitetään Tampereen alueen kasvihuonekaasupäästöille vuotuiset enimmäismäärät, joilla voidaan päästä kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen. Tampere on lupaavalla tiellä etenkin sähkönkulutuksen päästöjen kanssa, mutta liikenteen osalta riittää runsaasti kirittävää.

Tampere on julkaissut jo neljännen kerran talousarviossaan ilmastobudjetin, joka auttaa seuraamaan vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä.

Ilmastobudjetissa esitetään vuodelle 2023 Tampereen hiilineutraaliustavoitteen mukainen ilmastopäästöjen enimmäismäärä eli päästöbudjetti sekä suuntaa antavat enimmäispäästöt vuosille 2025 ja 2030.

Lisäksi ilmastobudjetti sisältää ilmastotoimien taloussuunnitelman, jossa eritellään kaupunkikonsernin ilmastotoimille suunnatut eurot toimintamenojen ja investointien osalta. Ilmastobudjetin toteumaa seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Ilmastopäästöbudjetissa liikenne laahaa edelleen perässä ennätyksellisestä laskusta huolimatta

Päästöbudjetti auttaa arvioimaan kaupungin mahdollisuutta saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa vuonna 2030. Arvioon on yhdistetty juuri päivitetyn Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan päästöennuste ja Tampereen ilmasto- ja ympäristövahdista näkyvät käynnissä olevat ilmastotoimet.

Sähkön kulutuksessa ilmastopäästöt ovat parhaiten hiilineutraaliustavoitteen mukaisella polulla. On kuitenkin olemassa merkittävä riski, että vuoden 2022 energiakriisi aiheuttaa sähköntuotannon päästöjen nousua lyhyellä aikavälillä, mutta saattaa jopa kiihdyttää murrosta varsinkin kulutuksen kysynnässä ja luoda uusia palveluita kulutusjoustoihin pidemmällä aikavälillä.

Liikenteen päästöt ovat jäljessä budjetista huolimatta vuoden 2021 historiallisen alhaisista lukemista. Mitä pidempään päästövähenemä ei vastaa budjettia, sitä rajumpi muutos tarvitaan, jotta tavoite saavutetaan ajallaan.

Uusin tieto liikenteen päästöistä vuodelta 2021 on 213 kt hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), mikä tarkoittaa yli 8 prosentin laskua edellisvuoteen. Isosta laskusta huolimatta liikennesektorille asetettu päästöbudjetti vuodelle 2021 oli noin 10 prosenttia pienempi (192 kt CO2e) eikä tavoitteeseen päästy.

Nyt päätetty vuoden 2023 päästöbudjetti on liikenteen osalta jopa 17 prosenttia vuoden 2021 päästöjä pienempi (177 kt CO2e), ja siihen pääseminen tulee olemaan todella vaikeaa.

– Päästöt laskivat sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. On todennäköistä, että tämä liittyy pandemiaan ja sen aiheuttamiin talousongelmiin, mutta vastaavaa vaihtelua liikenteen päästöissä on nähty aiemminkin. On mahdotonta tietää, onko lasku pysyvää ja millaisia muutokset ovat seuraavina vuosina. Myös energiakriisi ja taantuman uhka tekevät ennusteista hyvin epävarmoja, toteaa energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen Tampereen kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksiköstä.

Kaukolämmön päästökehitys ei ole ollut viime vuosina ilmastobudjetin tahdissa, mutta tilanne muuttuu juuri valmistuvan Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen myötä. Valitettavasti maakaasun saatavuus aiheuttaa paineita muiden isopäästöisten polttoaineiden käyttöön talvella 2022. Uuden voimalaitoksen tekniikka mahdollistaa turpeen korvaamisen puupolttoaineilla, mikä voi laskea kaukolämmön päästöjä jopa 160 kt CO2e.

Lisäksi Tampereen Sähkölaitos rakentaa Lielahteen sähkökattilaa, jolla voidaan tuottaa lämpöä sähköstä silloin, kun pörssissä on vähäpäästöistä tuotantoa enemmän kuin kulutusta.

Äskettäin on valmistunut myös kaupungin ja Sähkölaitoksen yhteistyönä selvitys hiilen talteenotosta Naistenlahden uudessa biokattilassa. Teknisesti talteenotto on mahdollista, mutta talteenotetulle hiilelle tarvitaan hinta, jotta toiminta olisi kannattavaa.

Ilmastotoimiin panostus hyödyttää laajasti

Ilmastobudjetissa oleva ilmastotoimien taloussuunnitelma kattaa toimintamenojen osalta kaupunkiorganisaation ja investointien osalta koko kaupunkikonsernin tytäryhteisöineen. Ilmastotoimeksi luokitellaan sellainen kaupungin toiminta, joka katsotaan tehtävän ensisijaisesti ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen sopeutumiseen tai kestävän liikkumisen edistämisen vuoksi.  

Kaupunkiorganisaation ilmastotoimien toimintamenot ovat vuoden 2023 talousarviossa 8,6 miljoonaa euroa ja investoinnit 12 miljoonaa euroa. Koko kaupungin budjettiin suhteutettuna nämä ovat toimintamenoista 0,9 prosenttia ja investoinneista 5 prosenttia. Toimintamenot koostuvat pääosin erilaisista henkilöstö- ja suunnittelukuluista sekä kävely- ja pyöräteiden kunnossapidosta.  

Ilmastoinvestoinneista merkittävimmät erät liittyvät kävely- ja pyöräteiden rakentamiseen, luonnonmukaisiin hulevesiratkaisuihin, ulkovalaistuksen LED-vaihtoihin, kaupungin rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen sekä aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen asentamiseen.  

Tampereen kaupungin tytäryhteisöt suunnittelevat investoivansa ilmastotoimiin vuonna 2023 yhteensä 38 miljoonaa euroa, joka on noin 14 prosenttia tytäryhteisöjen kokonaisinvestoinneista. Tästä merkittävin osa koostuu raitiotieinfrasta ja vaunukalustosta.

– Ilmastobudjetti ei suoraan lisää ilmastotoimiin käytettävää rahaa, vaan sen tarkoitus on havainnollistaa rahallista panostusta päästöjä vähentäviin toimiin. Tällainen läpinäkyvyys toimii hyvänä pohjana keskusteluille ja tarvittaville päätöksille. Mikäli päästöbudjetissa on vaikeuksia pysyä, on syytä tarkastella ilmastotoimien panostusta, sanoo ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikön kehittämisasiantuntija Emmi Nieminen ja jatkaa:

– Ilmastotoimien rahoituksen systemaattisuutta tullaan vaatimaan jatkossa yhä enemmän myös kansainvälisesti. Tampere pääsi viime keväänä mukaan "100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia" -EU-missioon, jossa kaupunkien tulee laatia hiilineutraaliuteen tähtäävät investointisuunnitelmat. Tampereen jo olemassa oleva ilmastobudjetti antaa hyvän pohjan investointisuunnitelmalle, jonka tekeminen tuo entisestään lisäryhtiä Tampereen ilmastotoimille ja niihin tarvittavalle rahoitukselle.

Lisätietoja
Energia-ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen
Puhelin:
040 800 7253
Kehittämisasiantuntija Emmi Nieminen
Puhelin:
044 423 5136
Teksti: Emmi Nieminen ja Elina Seppänen
Kuvat: Laura Paronen
Jaa sosiaalisessa mediassa