Asukastilaisuus Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisesta 29.11.

Tampereen koillisella alueella sijaitsevan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja palvelupisteessä 6.12.2022 saakka. Palautetta toivotaan kyselyn kautta tai kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana. Aloitusvaiheen asukastilaisuus on tiistaina 29.11.2022 klo 18–20 Tampereen kristillisen koulun Takriko-salissa, Ketarantie 4.
Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Sorilanjoen ja valtatien 9 välistä aluetta Nurmissa.
Alustava aluerajaus

Kaupunginhallitus päätti Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisesta 30.11. Kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaan Ruotulan golftoimintojen jatkuminen turvataan toisessa sijainnissa Nurmi-Sorilassa.

Suunnittelualue on Nurmissa Sorilanjoen ja valtatien 9 välisellä alueella. Suunnittelualueen laajuus ja rajaus tarkentuvat yleiskaavasuunnittelun edetessä. Alustavan tavoitteen mukaan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistusalue olisi Sorilanjoen eteläpuolisilla alueilla, joka on noin kolmasosa voimassa olevan osayleiskaavan pinta-alasta.

Alustavissa suunnitelmissa on erilaisia rakenneluonnoksia, joissa toimintojen sijoittuminen, liikenneverkko ja asukasmäärä vaihtelevat. Vaihtoehtoihin toivotaan palautetta, joka huomioidaan jatkovalmistelussa.

Golfkentän sijoittamisen vaikutus osayleiskaavaratkaisuun on varsinaista kenttäaluetta laajempi, koska erilaisista maankäyttövaihtoehdoista riippuen muun muassa alueen asukaspohja ja liikenneratkaisu muuttuvat.

Sorilanjoen pohjoispuolelle ei katsota aiheutuvan merkittäviä maankäytön muutostarpeita, joten alue on rajattu osayleiskaavasta tarkistettavan kokonaisuuden ulkopuolelle. Tarkistamisen ulkopuolisilla alueilla on mahdollista aloittaa asemakaavoitus voimaan jäävän, vuonna 2015 hyväksytyn osayleiskaavan pohjalta.

Alueen suunnittelussa voidaan osin hyödyntää jo aiemmin tehtyjä erillisselvityksiä ja suunnitelmia. Osayleiskaavan tarkistamisen yhteydessä laaditaan muun muassa luontoarvoihin, arkeologiseen kulttuuriperintöön ja palvelutarpeisiin liittyviä selvityksiä sekä maankäytön viitesuunnitelmia esimerkiksi keskusta-alueelle.

Osayleiskaavoituksen kanssa samanaikaisesti tulee käynnistää golfkentän sekä kentän lähiympäristön asemakaavatasoinen suunnittelu. Tarkistettu osayleiskaava laaditaan asemakaavan pohjaksi. Golfkentän suunnittelussa ja sen sijoittumisessa huomioidaan kaupungin maanomistus ja mahdollinen maanhankinta.

Alustavan aikataulun mukaan kaavan valmisteluaineisto tulisi nähtäville loppuvuonna 2023 ja kaavaehdotus kesällä 2024. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2024.

Asukastilaisuus ja kysely

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen

Lisätietoja

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa