Peltolammille uusi koulu, palveluja ja asumista – asemakaavaluonnokset nähtävillä

Peltolammin ja Lakalaivan alueella on meneillään kaksi täydennysrakentamisen asemakaavahanketta, joiden myötä alueen palveluja ja asumisen mahdollisuuksia voidaan lisätä ja monipuolistaa. Toisessa hankkeessa on tulossa uusi koulu, asumista, hyvinvointikeskus sekä muita palveluja entiselle tuotantotontille ja sen ympäristöön. Käytöstä poistuvan koulun alueelle on tulossa asuntoja. Asemakaavojen luonnokset ovat nähtävillä 15.12.2022 asti.
Kaupunkimallinäkymä Peltolammin alueesta, kaavoitushankkeet merkitty kartalle
Kaupunkimallinäkymää Peltolammin alueesta: kaavoitushankkeet merkitty alueen itä- ja länsipuolelle.

Täydennysrakentaminen sovitetaan Peltolammin maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkimaisemaan. Työn aikana tehdään runsaasti erilaisia muun muassa ympäristöön liittyviä selvityksiä ja arviointeja. Suunnitelmien tausta-aineistona on aiemmin tehdyt yleissuunnitelmat. Alue on yleiskaavan mukaisen kaupungin kasvusuunta ja osa uutta aluekeskusta sekä maakuntakaavan kehittämisalue. Peltolammia ja Multisiltaa on kehitetty myös kaupungin lähiöohjelmassa, joka jatkuu vuoden loppuun. Ympäristöministeriön koordinoiman lähiöohjelman tavoitteina ovat hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt.

Laajempi suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometriä Tampereen keskustasta etelään Peltolammin ja Lakalaivan kaupunginosissa. Kaava-alueen länsipuolella on Peltolammin asuinalue, pohjois- ja itäpuolella Lakalaivan yritystontteja ja eteläpuolella Palokallion pientaloasutusta. Pohjois-eteläsuuntainen Lempääläntie lävistää kaava-alueen. Kaava-alueen koko on 19 hehtaaria.

Uudet korttelit Automiehenkadun eteläpuolella sijoittuvat etäämmälle Peltolammin nykyisestä asutuksesta. Kuusamapuisto säilyy nykyisen ja uuden asutuksen välissä vanhaa ja uutta asutusta yhdistävänä julkisena kaupunkitilana. Peltolammin nykyisen asutuksen reuna-alueen ilmava rakenne ja viherympäristö säilytetään. Peltolammi säilyy näin omana kokonaisuutena ja esimerkkinä aikakautensa rakentamistavasta, joka perustuu avoimeen, ilmavaan ja väljään metsälähiömäiseen korttelirakenteeseen. Uudet korttelit toimivat alkuna uudelle aluekokonaisuudelle, joka perustuu kaupunkimaisempaan korttelirakenteeseen. Korttelit ovat tehokkaampia ja piha-alueet suojatumpia mm. melun torjunnan takia. Kaupunkirakenne on kestävää liikkumista edistävä sisältäen tilavaraukset busseille ja mahdolliselle raitiotielle tulevaisuudessa. Lisäsi kehitetään kävelyn ja pyöräilyn reittejä

Liikenneverkkoon tulee muutoksia. Peltolammin kohdalla nykyinen Lempääläntie katkaistaan, ja liikenne ohjataan Autovarikonkadun kautta. Vapautuvalle tiepohjalle ja entiselle Valion tontille rakentuu palvelu- ja asuinkortteleita. 

Uusi koulu ja hyvinvointikeskus

Automiehenkadun varteen sijoittuu monipuolinen julkisten ja yksityisten palvelujen keskittymä. Läntiseen palvelukortteliin puiston viereen on tarkoitus toteuttaa Tampereen eteläisiä kaupunginosia palveleva hyvinvointikeskus, Tilaohjelmassa on muun muassa koulu, päiväkoti, nuorisotilat, ikäihmisten päivätoiminta ja kirjasto. Itäiseen kortteliin sijoittuu päivittäistavarakaupan tilaa, pienliiketilaa, liikuntatilaa ja sote-palveluita. Palvelukorttelit rakentuvat 3–4-kerroksisina. Niiden eteläpuolelle sijoittuu pysäköintitalo. Palvelukortteleiden rakennusoikeus on 20 000 kerrosneliömetriä.

Palveluiden eteläpuolelle rakentuu kaksi asuinkerrostalojen korttelia. Rakennuksien rajaamalle keskuspihalle sijoittuvat tonttien yhteiset oleskelualueet, istutukset, hulevesijärjestelyt ja kulkuväylät. Maanvarainen piha mahdollistaa isoksi kasvavat puulajit. Itäreunan 7-kerroksinen yhtenäinen rakennusryhmä suojaa piha-alueita ja keskiosan rakennuksia melulta. Kerrosluku kasvaa kohti puistoa. Keskiosiin ja Kuusamapuiston reunaan sijoittuu 8–9-kerroksisia pistetaloja. Kaupunkipuiston, koulun pihan ja pyöräilyn pääreitin solmukohtaan rakentuu maamerkiksi kahteen suuntaan porrastuva kulmatalo, jonka kerrosluku vaihtelee 7–12.  Asuntopoliittisena tavoitteena on kohtuuhintainen vapaarahoitteinen monipuolinen asuminen, johon sisältyy eri kokoja pienistä asunnoista perheasuntoihin ja myös erityisryhmien asumista kaupungin asumispalveluiden palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Asuinkortteleiden rakennusoikeus on noin 60 000 kerrosneliömetriä, mikä vastaa 1350–1450 asukasta.

Peltolammin ja Lakalaivan alueen on tarkoitus olla tulevaisuudessa eteläisiä kaupunginosia palveleva aluekeskus. Nyt kaavoitettava alue muodostaa uuden aluekeskuksen ydinalueen ainakin alkuvuosina. Myöhemmin täydennysrakentaminen etenee myös Automiehenkadun pohjoispuolelle.

Asumista vanhan koulun tilalle

Kun Peltolammin hyvinvointikeskukseen rakennetaan uusi koulu, nykyinen koulun alue vapautuu täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on Peltolammin talo- ja asuntotyypistöä monipuolistava asuntokokonaisuus, joka sijoittuu luontevasti nykyisen asutuksen lomaan virkistys- ja luontoarvoja kunnioittaen. 

Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Säästäjänkatu 16.  Länsiosassa olevalla tontilla sijaitsee vuonna 1969 rakennettu Peltolammin koulu urheilukenttineen sekä 2020 valmistunut koulun väistötila. Koulun tontin koillispuolella on puistoaluetta, johon sisältyy vuonna 2009 luonnonsuojelualueeksi rauhoitettu ns. Rukkamäen jalopuumetsikkö. Kaava-alueen itäreunalla on rakentumaton urheilutoimintaa palvelevien rakennusten tontti, joka on vakiintunut puiston osaksi.

Uudet korttelit sijoittuvat Säästäjänkadun päätteeseen kahden tonttikadun varsille. Ne muodostavat kylämäisen saarekkeen, joka rajautuu purettavan koulun, sen väistötilan ja niiden pihojen alueelle. Muu osa kaava-alueesta säilyy vakiintuneen käytön mukaisesti viheralueena, johon sisältyy myös pallokenttä. Pysäköintialue säilyy kentän vieressä. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Rukkamäentieltä Tilkonmäenkadulle kehitetään.

Kortteleiden länsiosaan rakentuu pienkerros- ja rivitaloja, keskiosiin 20 pientä kaupunkiomakotitonttia ja itäreunaan yhtiömuotoisia pientaloja. Alue rakentuu kaksikerroksisena. Taloissasa suositaan Peltolammin vaaleaa väriskaalaa, jota rikastutetaan murretuilla tehosteväreillä. Alueen rakennusoikeus on 9000 kerrosneliömetriä, mikä vastaa 160–170 asukasta.

Suunnittelupäivystys 29.11. 

Asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita ovat tavattavissa tiistaina 29.11.2022 klo 15–19 Peltolammin koulun väistötilan ruokalassa osoitteessa Säästäjänkatu 16. Tilaisuudessa voi tutustua valmisteluaineistoon ja keskustella paikalla olevien suunnittelijoiden kanssa.

Molempien asemakaavojen valmisteluaineistot ovat nähtävillä 17.11.-15.12.2022, jolloin voi antaa palautetta kaupungin kirjaamoon.

Valmisteluvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen asemakaava kehitetään asemakaavaehdotukseksi, joka tulee taas nähtäville ennen päätöksentekoa.
 

Lisätietoja

Ilkka Kotilainen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 2485
Raija Mikkola
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3019
Hanna Montonen
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 801 6952
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa