Uutinen
1.11.2022 09.00
Tammerkoski-näkymä, sivuilla Vapriikkia ja Finlayson, edessäpäin vesivoimala, hotelli Tammer ja Torni-hotelli.

Arkkitehtuuriohjelman luonnos kommentoitavana 14.11. saakka

Tampereen arkkitehtuuriohjelman viimeistelyä vaille valmista luonnosta voi kommentoida 1. – 14.11.2022 avoinna olevalla kyselyllä, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta www.tampere.fi/arkkitehtuuriohjelma. Arkkitehtuuriohjelmaan on koottu kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita sekä keinoja niihin pääsemiseksi. 

Ohjelman mukaan Tampereella on ainutlaatuiset edellytykset hyödyntää rosoista identiteettiään ja olla esimerkki kansainvälisesti kiinnostavasta ja kestävästä kaupungista. Tampereella voidaan määrätietoisesti tarjota kestävän arkkitehtuurin keinoin luovia ja rohkeita ratkaisuja sekä paikallisiin että globaaleihin haasteisiin. Tampereen identiteetti perustuu koskimaisemaan ja teolliseen kulttuurimaisemaan, ja tätä aiotaan vahvistaa. 

Arkkitehtuuri kiinnostaa kaupunkilaisia

Tampereen arkkitehtuuriohjelmaa on valmisteltu vuodesta 2019 alkaen laajassa ja monipuolisessa vuorovaikutuksessa. Arkkitehtuuri koskettaa jokaista ihmistä ja kiinnostaa tamperelaisia, mistä osoituksena ohjelmaan liittyviin yleisö- ja ammattilaiskyselyihin tuli viime tammikuussa yli 2700 vastausta. 

Ohjelman valmisteluvaiheessa esiin nousivat erityisesti kasvavan kaupungin haasteet kuten paine tehokkaaseen täydennysrakentamiseen. Kyselyyn vastanneiden mielestä miellyttävimmät paikat arkiympäristössä ovat vehreitä ja historiallisia. 

Luonnokseen liittyvän palautevaiheen jälkeen ohjelma viimeistellään, ja se hyväksytään sen jälkeen kaupunginhallituksessa alkuvuodesta 2023.

Arkkitehtuuriohjelmassa neljä toimenpidekokonaisuutta

Arkkitehtuuriohjelman luonnoksessa on neljä toimenpidekokonaisuutta – kaupunkiympäristö, historiallinen jatkuvuus, uudis- ja täydennysrakentaminen sekä vuorovaikutus ja koulutus. Kullekin kokonaisuudelle on määritelty päätoimenpiteitä, jotka on toteutettava vuoteen 2030 mennessä.

Kaupunkiympäristö: laatuvaatimukset alueille, julkista taidetta, riittävä viherverkko


Kaupunkiympäristön laatu Tampereella tarkoittaa kestävän elämäntavan edistämistä, kaupunkiympäristön monipuolisuutta ja elinvoimaisuutta.  Arkkitehtuuriohjelman kaupunkiympäristöä koskevat päätoimenpiteet ovat aluekohtainen arkkitehtuurin laadun varmistaminen laadunhallinta, julkinen taide osana arkkitehtuuria, viherverkon yhtenäisyys ja riittävyys, kaupunginosakohtaiset elämykset, julkisen kaupunkitilan saavutettavuus ja kestävän rakentamisen toimintatavat.

Alueiden rakentamisen kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista laatua voidaan vahvistaa suunnittelun ohjaamisella laaturyhmässä, kaupunkikuvatoimikunnassa tai vaikkapa alueittaisilla taideohjelmilla. 

Kulttuuriympäristön arvo tunnettava 

Tampereella rakennetun kulttuuriympäristön arvo hyvän ympäristön tekijänä tunnetaan ja omaksutaan päätöksenteon lähtökohdaksi. Arkkitehtuurin vaikuttavuus ja voima perustuvat paikan henkeen, puhuttelevuuteen sekä rakennuspaikan syvälliseen tuntemukseen. 

Päätoimenpiteet ovat suojeluun tähtäävät asemakaavat, kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriaselvitykset, maisema- ja kaupunkikuvalliset tarkastelut, tunnettujen kaupungin näkymäakselien suojelu ja niitä säilyttävien ja korjaavien ratkaisujen painottaminen.

Korkeatasoinen arkkitehtuuri yhä tärkeämpää kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa

Kaupungin kasvun ja tiivistymisen myötä korkeatasoisen arkkitehtuurin merkitys Tampereella kasvaa entisestään. Ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön ja asettaa uusia vaatimuksia, joihin hyvällä ja kestävällä arkkitehtuurilla on mahdollista vastata. Päätoimenpiteitä ovat muun muassa esimerkillisten kohteiden esille nosto ja arkkitehtonisen kokonaisidean esittely hankkeissa.

Vuorovaikutus- ja arkkitehtuuriosaamista lisää

Tampereella osallisuus on luonteva osa kaupunkielämää. Vuorovaikutteisesti, asukkaiden tarpeita kartoittamalla luodaan ihmistä palvelevaa ympäristöä, johon on helppo kiinnittyä. Arkkitehtuuria on mahdollista opiskella Tampereella kaikissa ikävaiheissa, myös vapaan sivistystyön piirissä. Ohjelman myötä halutaan näkyvyyttä sille, että Tampere on jo nyt arkkitehtuurin oppimisen ja koulutuksen kaupunkia. 

Päätoimenpiteet ovat vuorovaikutus- ja osallistumisosaamisen lisääminen, Tampereen arkkitehtuurigalleria hyvin toteutettujen kohteiden esittelemiseksi, arkkitehtuuri varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa, kestävän rakentamisen valmiuksien lisääminen sekä kestävän rakentamisen määritelmät ja mittarit.

Taustalla valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Taustatukena Tampereen arkkitehtuuriohjelmalle on tänä vuonna julkaistu valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Kohti kestävää arkkitehtuuria. Tampereen arkkitehtuuriohjelma vastaa siinä esitettyihin tavoitteisiin paikallisella tulkinnalla.

 
Kaupunkikuvatoimikunta ja arkkitehtuurikilpailut ensimmäisen ohjelman satoa


Tampereen ensimmäinen arkkitehtuuriohjelma julkaistiin vuonna 2007. Sen jälkeen kaupungin asukasmäärä on kasvanut 15 vuodessa yli 36 000 tamperelaisella, ja kaupungissa on valmistunut lukuisia mittavia rakennushankkeita - esimerkiksi raitiotieliikenne otettiin käyttöön. Ohjelman mukainen kaupunkikuvatoimikunta on vaikuttanut rakentamisen laatuun myönteisesti, ja Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko jatkaa yhä toimintaansa. Nyt uudistettavan arkkitehtuuriohjelman mukaiset arkkitehtuurikilpailut näkyvät laatuna ja monipuolisuutena kaupunkitilassa. 
 

Lisätietoja
Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen
Puhelin:
040 801 6952
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa