Alasjärven länsipuolen asemakaavoitus alkaa, yleisötilaisuus 3.10.

Teiskontien pohjoispuolelle välille TAYS–Alasjärvi suunnitellaan uutta raitiotiehen tukeutuvaa kaupunginosaa, joka muodostetaan Medi Park IV:n sekä Alasjärven länsipuolen asemakaava-alueista. Kaavatyön aloittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa on nähtävillä 20.10.2022 asti.

Aineistoa esitellään myös TAYS–Linnainmaa raitiotien ratahaaran hankesuunnitelman yleisötilaisuudessa Kaupin Kampuksen Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi –salissa maanantaina 3.10.2022 klo 17.00 alkaen.

Alasjärven länsipuolen asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat raitiotiekadun sekä sitä ympäröivien asuinkortteleiden rakentamisen nykyisen golf-kentän alueelle. Golftoimintojen jatkuminen turvataan toisessa sijainnissa. Frisbeegolfrata jää alueelle.

Asuinalue rajautuu pohjoisessa metsään

Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti vaihteleva, mielenkiintoinen ja viihtyisä korttelirakenne, jota entisen golfkentän alueelle tuleva keskuspuisto halkoo. Asuinalueet rajautuvat pohjoisessa nykyisiin metsäalueisiin.

Kaupunginosan nauhamainen kaupunkirakenne sovitetaan huolellisesti alueen olemassa oleviin luontoarvoihin ja maisemallisiin lähtökohtiin. Uusi viher- ja korttelirakenne pyritään kytkemään luontevasti erityisesti Kauppi–Niihaman metsäalueisiin sekä Alasjärven rantavyöhykkeeseen.

Asemakaava-alueen alustavana rajana on lännessä Toimelankatu sekä korttelin 4697 länsiraja, pohjoisessa Kauppi-Niihaman metsäalueilla sijaitseva Tampereen kansallisen kaupunkipuiston aluerajausesitys, idässä Alasjärven ranta ja Lahnakallion luonnonsuojelualueelle esitetty aluerajaus sekä etelässä Teiskontie. Suunnittelualuerajausta tarkennetaan suunnittelun aikana.

Noin 110 hehtaarin suunnittelualue on pääosin kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueesta on vuokrattu 46 hehtaarin alue vuoteen 2029 saakka Tammer-Golf ry:n käyttöön. Tenniskeskus on kaupungin vuokratontilla. Polttonesteen jakeluasema ja liikerakennus ovat yksityisellä tontilla. Tampereen frisbeegolfkeskuksen frisbeegolfrata on osittain suunnittelualueella.

Viheralueita ja rakentamista sovitellaan


Asemakaavassa määritellään ja yhteensovitetaan luonto-, virkistys- ja liikunta-alueiden sekä korttelialueiden tilatarpeet ja rajapinnat. Korttelirakenteeseen vaikuttavat lisäksi myös ekologiset ja virkistysyhteystarpeet, palveluverkon tilatarpeet, pysäköintijärjestelmä, Teiskontien liikennemelun hallinta sekä maaperän rakennettavuusolosuhteet. 

Golfilta vapautuva alue suunnitellaan osittain asumiseen, osittain sekä Medi-Park IV -asemakaava-alueen että Alasjärven länsipuolen asukkaita palvelevaksi kaupunginosapuistoksi, johon kytkeytyy myös itä-länsi-suuntainen hulevesipuisto.  Suunnittelussa otetaan huomioon virkistysyhteystarpeet Ruotulasta Niihamaan sekä Medi-Parkiin sekä alueen ekologisten yhteyksien säilyttäminen ja parantaminen.

Tavoitteena on monimuotoinen, vetovoimainen ja laadukas kaupunkiympäristö, missä raitiotiekadun varren tehokkaammat korttelialueet väljenevät ja mataloituvat kerrosluvultaan pohjoiseen päin mentäessä. Yhtenä tavoitteena on edistää laadukasta puurakentamista. 

Alasjärven länsipuolen asemakaava-alueelle osoitettiin alustavissa vaihtoehtotarkasteluissa asuinkerrosalaa noin 260 000 kerrosneliömetriä, minkä perusteella asukkaita tulisi arviolta 6 500. Lisäksi raitiotiekadun varrelle osoitetaan muuta kerrosalaa muun muassa kaupan ja palvelujen tiloja sekä pysäköintirakennuksia varten.

Suunniteltava liikenneympäristö tukee joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Koko kaupunginosan mitoitustavoitteena alustavissa tarkasteluissa on ollut noin 9 000 asukasta.

Maankäyttöä linjattiin eri vaihtoehdoista

Alasjärven länsipuolelle laadittujen maankäyttöratkaisujen vaihtoehtojen tarkastelu sekä niiden vaikutusten arviointi valmistui toukokuussa 2022. Työtä ohjasi pormestarin päätöksellä asetettu yhteistyöryhmä, jossa olivat mukana myös alueen toimijat. 

Yhteistyöryhmän näkemykseen perustuen kaupunginhallitus linjasi 13.6.2022, että suunnittelua jatketaan vaihtoehtojen yhdistelmällä, jossa rakentamisen aluevaraukset tarkastellaan mahdollisimman laajana ottaen huomioon ympäristön asettamat reunaehdot.

Raitiotiekatulinjaus perustuu kaupunginvaltuuston vuonna 2020 hyväksymiin seuturaitiotien varauksiin Tampereen alueella sekä Tampereen seuturaitiotien yleissuunnitelmaan. Suunnittelua ohjaavat Pirkanmaan maakuntakaava 2040, Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040 ja vaiheyleiskaavaehdotus valtuustokausi 2017–2021.

Alasjärven asemakaavaehdotus on tavoitteen mukaan yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä alkuvuonna 2024. Tarvittavat sopimukset laaditaan ennen asemakaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa.
 

Alasjärven länsipuolen asemakaava-alueen alustava rajaus ilmakuvakartalla.
Alasjärven länsipuolen asemakaava-alueen alustavana rajaus ilmakuvassa.

Lisätietoja

Markku Kaila
Asemakaavoitus itä: Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3018
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa