Uutinen
15.9.2022 10.32
Ratinan suvannon asemakaavamuutoksen alue kartalle piirrettynä.
Ratinan suvannon asemakaavamuutoksen alue karttapohjalla

Ratinan suvannon alueen kehittäminen alkaa asemakaavamuutoksella

Tampereen Ratinan suvannon kehittäminen alkaa, ja sitä varten aloitetaan asemakaavamuutos. Työn kulusta ja tavoitteista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.9.–6.10.2022. Kaavan valmistelua varten kerätään mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä yleensä kaavahankkeesta. Mielipiteissä voi tuoda esiin esimerkiksi aluetta koskevia huomioita ja toiveita alueen kehittämisestä.

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen keskustassa Tammerkosken alajuoksulla. Alue sijoittuu Nalkalan, Kyttälän ja Ratinan kaupunginosiin. Suunnittelualueeseen kuuluu Ratinan suvannon vesialuetta Ratinan sillan ja Vuolteensillan välissä, Laukonsilta ja Laukontori sekä katu- ja puistoalueita suvannon pohjois- ja eteläpuolelta.

Olemassa olevia toimintoja jäsennetään ja alueen käyttöä sujuvoitetaan. Satama- ja toritoiminta jatkuvat entiseen tapaan, mutta toiminnan edellytyksiä, kuten huolto- ja liikennejärjestelyitä, pyritään kehittämään.

Asemakaavan muutosalue rajautuu Laukontorin pohjoispuolen kortteleihin, Takon tehdasalueeseen ja Vuolteensiltaan, idässä Vuolteentoriin ja Ratinansuvannon rannan asuinkortteliin, etelässä Ratinan kauppakeskukseen ja stadioniin sekä rantapuistoon ja Ratinansiltaan, idässä suvannon rantaan Nalkalantorin ja -kadun varrella sekä Laukontoria länsipuolen kortteleihin.

Ratinan suvannon ympäristö on osittain kansallista arvoympäristöä. Asemakaavatyössä otetaan tarkasti huomioon alueen kulttuurihistoria ja luontoarvot. Alueen kehittämistä ohjaa keskustan strateginen osayleiskaava.

Vilkas alue ja sisävesisatama

Ratinan suvanto ympäristöineen on Tammerkosken rannan aktiivisimpia alueita. Laukontori, Tampereen stadion ja Suomen vilkkain sisävesisatama ovat suvannon alueen tunnetuimpia toimintoja. Suunnittelualueen kupeessa on myös kaksi kauppakeskusta ja asuinkerrostaloja. Nokia Arenan avaamisen jälkeen alueen käyttö on lisääntynyt entisestään.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää aluetta monipuoliseksi ja viihtyisäksi osaksi keskustaa, joka on houkutteleva virkistyksen ja vapaa-ajan kohde niin tamperelaisille kuin matkailijoille.

- Keräämme jo tässä vaiheessa vapaamuotoista palautetta asemakaavan valmistelun pohjaksi, ja suunnittelun edetessä on tarkoitus käydä aktiivista vuoropuhelua alueen toimijoiden ja kaikkien alueen kehittämisestä kiinnostuneiden kanssa, kertoo kaavoitusarkkitehti Altti Moisala.

Suvannon alue toimii myös yhtenä keskeisenä kävelyn ja pyöräilyn reittinä keskustaan. Tulevaisuudessa Ratinan suvannon kulkuyhteydet ja toiminnot liittyvät entistä vahvemmin myös etelän kasvusuuntaan, esimerkiksi Viinikanlahden uuteen kaupunginosaan.

Osa keskustan kehittämistä

Asemakaavoituksen lisäksi alueen toimintoja ja palveluja kehitetään. Ratinan suvannon alueen uudistaminen kuuluu Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelmaan, jossa parannetaan Pyhäjärvi–Näsijärvi-kulkuyhteyksiä, luodaan rannoille vapaa-ajan ja virkistyksen olosuhteita sekä lisätään Tampereen keskustan viihtyisyyttä.

- Monipuoliset ranta-alueen palvelut ja aktiviteetit saavat ihmiset liikkumaan laajemmin ja viihtymään paremmin, mutta tilaa tulee olla myös rauhalliseen oleskeluun vesistön äärellä, kertoo hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen.

Tampereen stadionilla järjestettävät tapahtumat tekevät Ratinan suvantoa ympäröivästä alueesta kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden keskittymän. Ihmisvirtojen liikkumisen sujuvuus ja turvallisuus, kaupunkikuva ja viihtyisyys sekä palvelut halutaan ottaa aluetta kehitettäessä entistä paremmin huomioon.

- Esimerkiksi laadukkaammat jalankulun ja pyöräilyn reitit ovat keskeinen osa alueen uudistusta. Rikastamalla alueen käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämällä tilaa paremmin lisätään sen houkuttelevuutta, Siitonen toteaa.

Kaavoituksen kulku

Asemakaavoitus on nyt aloitusvaiheessa. Mielipiteitä kaavahankkeesta ja alueen kehittämisestä voi jättää kaupungin kirjaamoon 6.10. mennessä.

Valmisteluvaiheessa käydään keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. Saatujen mielipiteiden, tehtyjen selvitysten sekä muiden reunaehtojen pohjalta laaditaan kaavaluonnos, jota esitellään valmisteluvaiheen nähtävillä olon yhteydessä. Kaavaluonnoksesta tullaan myös keräämään mielipiteitä ja luonnosta käsitellään yhdyskuntalautakunnassa.

Saatujen mielipiteiden ja pidemmälle vietyjen selvitysten pohjalta kaavaluonnos viimeistellään kaavaehdotukseksi, jonka aikanaan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan asemakaavaehdotus valmistuu vuonna 2024.

Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

Lisätietoja
Asemakaavoitus Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala
Puhelin:
044 431 4369
Keskustan kehittäminen Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen
Puhelin:
041 730 3249
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa