Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi vuoden 2023 talousarvioesityksen

Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 13.9.2022 omalta osaltaan Tampereen kaupungin talousarvioehdotuksen vuodelle 2023. Lautakunnan järjestämiä palveluja ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut, vetovoima ja edunvalvonta sekä kehitysohjelmat.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Älykaupunki kaupunkilaisille sekä Elämystalouden kehitysohjelma.

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle kohdistuu vuonna 2023 yhteensä 14 sitovaa toiminnan tavoitetta. Lautakunnan tavoitteissa painottuvat teemat, jotka liittyvät osaamiseen, työllisyyteen ja kaupungin elinvoimaan. Huomiota kiinnitetään yhä enemmän myös nuorten ahdistuneisuuden sekä koulukiusaamisen vähentämiseen toisen asteen koulutuksessa. Lisäksi työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. 

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarviokehyksen 22.8.2022. Sen mukaan kaupungin vuosikate on 117,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 8,9 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 14.11.2022.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate vuonna 2023 on yhteensä -100,4 milj. euroa, josta lautakunnan toimintakate ilman erikseen sitovia eriä on -95,1 milj. euroa. Lautakunnan nettoinvestoinnit ovat 2,8 milj. euroa, josta 1,2 milj. euroa on lukiokoulutukselle kohdistuvia investointeja ja 1,6 milj. euroa kohdistuu erikseen sitovana eränä ammatillisen koulutuksen palveluryhmään.

- Lautakunnan talousarvioesitys turvaa lukiopaikkojen kasvattamisen ja oppivelvollisuuden laajentamisen toisella asteella. Myös työllisyyden ja elinkeinojen rahoitukseen saadaan lisää resursseja. Olen tyytyväinen, että voimme edistää pormestariohjelman ja kaupunkistrategian keskeisiä tavoitteista myös ensi vuonna, sanoo apulaispormestari Pekka Salmi.

Hyvinvointialue ja työvoima- ja yrityspalvelujen uudet järjestelyt tuovat muutoksia


Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden määrää noin 1300 opiskelijalla syksyllä 2023. Opiskelijahuoltohenkilöstö, psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle vuoden 2023 alussa.

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu olennaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Muutos vaikuttaa huomattavasti myös elinvoima- ja osaamislautakunnan alaiseen toimintaan. Lautakunnan alaisen toiminnan merkittävimmät yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa ovat työllisyyspalveluissa, maahanmuutossa, kotoutumispalveluissa ja opiskelijahuollossa.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskeva lainsäädäntö on määrä vahvistaa keväällä 2023. Sen myötä vastuu työnhakijoille, yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyisi pääosin kunnille ja kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta kasvaisi. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. TE-palvelut tulevat osaksi kuntien elinvoimapalveluita.

Pirkanmaalla uudistukseen valmistaudutaan yhteisen kuntakokeilun lisäksi kuntien ja muiden toimijoiden yhteisellä palvelustrategialla ja lisäksi kuntien on tehtävä järjestämisalueita koskevat ratkaisut. Työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnassa on keskeistä työmarkkinoiden kohtaannon varmistaminen. Tähän pyritään uudistuvien työllisyyspalvelujen, kansainvälisten osaajien houkuttelun, joustavien koulutusmallien ja elinkeinoelämän kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön avulla.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelut siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen järjestettäviksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kotoutumispalvelujen yhdyspintojen toimivuus on varmistettava, jotta asiakkaiden palvelujen saatavuus turvataan ja kaupungin työttömyysturvakustannuksia voidaan hillitä.

Laki kotoutumisen edistämisestä linjaa, että kokonaisvastuu kotoutumisen edistämisestä on kunnalla. Hallituksen esityksessä lakia muutettaisiin siten, että hyvinvointialueen vastuulla ovat maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut ja kunta vastaa 2023 alkaen kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä. Tampereen kaupungin vastaanottokeskustoiminta sekä maahanmuuttajien sosiaalipalveluissa oleva pakolaisten kotoutumista edistävä työ siirtyvät vuoden 2023 alusta elinvoima- ja osaamislautakunnan järjestettäviksi.

Matkailijoita houkutellaan suurtapahtumilla


Kansainvälisiä matkailijoita houkutellaan Tampereella vuonna 2023 järjestettävillä suurtapahtumilla (Jääkiekon MM-kisat 2023, European Masters Games 2023). Järvi- ja luontomatkailua edistetään osana kaupungin ja kaupunkiseudun vetovoiman lisäämistä. Lisäksi viedään eteenpäin Digitaalinen tapahtumakaupunki -projektikokonaisuutta.
 

Lisätietoja

Teppo Rantanen
Johtaja
Puhelin:
040 023 5442
Pekka Salmi
Apulaispormestari
Puhelin:
050 565 8898
Teksti: Johanna Toivanen
Jaa sosiaalisessa mediassa