Uutinen
9.6.2022 14.00
Ilmakuva Alasenjärven alueelta

Kaupunginhallitus linjaa Alasjärven länsipuolen maankäyttöä – uutta kaupunginosaa suunnitellaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa

Tampereen Alasjärven länsipuoleiselle alueelle on suunnitteilla uusi kaupunginosa, jonka vahvuuksia ovat raitiotie ja monipuoliset virkistysalueet Kauppi-Niihamassa. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 13. kesäkuuta kokouksessaan alueen alustavia vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja. Kaupunginhallitukselle esitetään, että alueen suunnittelua jatketaan vaihtoehtojen 1b ja 4 yhdistelmällä, jossa raitiotie toteutetaan Tenniskadun-vaihtoehdon mukaisesti ja rakentamisen aluevaraukset tarkastellaan mahdollisimman laajana, ympäristön reunaehdot huomioiden.

Alueen jatkosuunnittelua varten on tarkasteltu seitsemää eri vaihtoehtoa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa pormestari Anna-Kaisa Ikosen nimeämässä yhteistyöryhmässä. Suunnittelua esitetään jatkettavaksi vaihtoehtotarkastelun raportin suunnittelusuosituksen sekä yhteistyöryhmän yksimielisen linjauksen mukaisesti. Yhteisen kannan mukaan kaupunginhallitukselle esitetään, että frisbeegolf jää alueelle, ja kaupunkiympäristön suunnittelussa käynnistetään tarvittavat kaavaprosessit golftoimintojen siirtämiseksi.

Esityksen mukaan golfilta vapautuva alue suunnitellaan osittain asumiseen, osittain sekä Medi-Parkin että Alasjärven uusia asukkaita palvelevaksi kaupunginosapuistoksi. Suunnittelussa tulee lisäksi huomioida virkistysyhteystarpeet Ruotulasta Niihamaan sekä Medi-Parkiin sekä alueen ekologisten yhteyksien säilyttäminen ja parantaminen.

Yhteistyöryhmä punnitsi vaihtoehtoja

– Tampereen frisbeeseura ja Tampereen alueen frisbeegolfyhteisö ovat tyytyväisiä yhteistyöryhmän kantaan, joka turvaa lajin merkittävän harrastuspaikan säilymisen Tampereella. Frisbeegolfin kutsuminen mukaan yhteistyöryhmään on arvostettavaa. Ryhmässä otettiin huomioon kaikkien toimijoiden tarpeita ja toiveita, kertoo Petri Anttiroiko.

Hän pitää tärkeänä, että alan harrastajat voivat olla mukana myös jatkosuunnittelussa.

– Tämä kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen frisbeegolfratakokonaisuus täytyy turvata alueen suunnittelussa, Anttiroiko painottaa.

Ari Nikkilä edusti yhteistyöryhmässä Tammer-Golf seuraa. Hänen mukaansa seuran ensisijainen tavoite on ollut turvata golfin pelaaminen ja sen kasvun mahdollisuudet Tampereella pysymällä Ruotulassa sen keskeisen sijainnin ja yli 50 vuoden aikana investoitujen olosuhteiden vuoksi.

– Yhteistyöryhmässä päätetyistä vaihtoehdoista ei kummassakaan toteudu Tammer-Golfin ensisijainen vaihtoehto, mutta seura ymmärtää kuitenkin kaupungin tavoitteet niin maankäytön kuin talouden näkökulmasta, jotka kohdistuvat asumisen ja raitiotien mahdollisuuksien edistämiseen, Nikkilä kertoo.

Hänen mukaansa Tammer-Golf on valmis siirtymään Nurmi-Sorilan alueelle, mikäli siirtoon liittyvät epävarmuustekijät kuten maanhankinta, rahoitus sekä aikataulutus toteutuvat hyväksyttävällä tavalla.

– Vaihtoehtoinen maa-alue Nurmi-Sorilan alueella tarjoaisi kaupungille uuden Nokia Areenaan verrattavan ylpeyden aiheen, jossa tulevaisuudessa voitaisiin järjestää myös kansainvälisiä golf-kilpailuja ja ennen kaikkea saada Tammer-Golfin tarjoamat puitteet päivitettyä nykyajan vaatimusten tasolle, Nikkilä sanoo.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti kiittää yhteistyöryhmän asiantuntevaa työskentelyä ja pitää hyvänä ratkaisuna, että ryhmässä olivat edustettuna kaikki valtuustoryhmät.

– On hienoa, että yhteistyöryhmässä syntyi yhteinen näkemys alueen kehittämisen tulevaisuudesta. Tästä on hyvä jatkaa, Jäntti toteaa.

Golfkentän sijoittamisesta Nurmi-Sorilaan on tilattu esiselvitys. Nurmi-Sorilassa on tutkittu golfkentälle noin 110 hehtaarin aluetta, josta noin puolet on tällä hetkellä kaupungin omistuksessa. Pohjois-Tampereelle sijoittuvan Nurmi-Sorilan osayleiskaavan ajantasaisuus tulee arvioitavaksi yleiskaavoituksen valtuustokauden 2021–2025 työohjelman mukaan.

Alueen jatkosuunnittelu edellyttää lisäselvityksiä

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Alasjärven länsipuolen alustavien maankäyttövaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi -raportti hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi. Raportti on liitteenä kaupunginhallituksen esityslistalla.

Suunnittelualue on noin 150 hehtaaria Taysista itään Alasjärvelle. Esitettävän ratkaisun mukaan alueelle tulee asumista yhteensä noin 10 000 asukkaalle. Luku tulee tarkentumaan jatkosuunnittelussa. Myös asumisen edellyttämät palvelut tulee suunnitella.

Jatkosuunnittelun pohjaksi suositeltuun maankäyttöratkaisuun (vaihtoehdot 1b ja 4) liittyy yhä lisäselvitystarpeita. Alueen luonto- ja ympäristöarvojen turvaaminen vaatii huolellisuutta sekä jatkosuunnittelussa että myös rakentamisaikana. Myös golfin ja frisbeegolfin toimintojen jatkuminen alueen rakentamisen aikana ja sen jälkeen vaatii niin ikään suunnittelua ja toimenpiteitä.

Vaihtoehtojen tarkastelussa on arvioitu vaikutuksia muun muassa väestöön ja asumiseen, palveluihin ja työpaikkoihin, urheiluun ja virkistykseen, liikennejärjestelmään, raitiotiehen, pyöräilyyn ja kävelyyn, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön ja maisemaan, luontoarvoihin, maaperään ja rakennettavuuteen, hydrologiaan sekä kaavatalouteen. Lisäksi vaihtoehtoja peilattiin kaupungin strategisiin tavoitteisiin.

Tarkastelua on tehty pääosin kaupungin omana työnä. Konsulttityönä on laadittu tarkemmat selvitykset maaperän rakennettavuudesta, raitiotien vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä vaihtoehtojen vaikutuksista alueen urheilupalveluihin.

Lisätietoja
Johtaja Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors
Puhelin:
050 559 4139
Apulaispormestari Aleksi Jäntti
Puhelin:
040 727 3234
Petri Anttiroiko
Puhelin:
045 695 6766
Ari Nikkilä
Puhelin:
050 3896801
Teksti: Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa