Uutinen
21.1.2022 11.53

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma viitoittavat hyvinvoinnin edistämistyötä

Tampereen kaupungin Hyvinvointikertomus vuosista 2017–2021 ja Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 täydentävät kaupungin strategiaan valittuja painopisteitä ja tavoitteita. Kertomusosassa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne, ja suunnitelmaosassa esitellään tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat kaupunginvaltuuston kokouksessa käsittelyssä ja hyväksyttävänä 31.1.2022.

Hyvinvointityöryhmän valmistelema hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tehdään valtuustokausittain. Ajantasainen tietopohja ja analyysi tukevat kaikkien palvelualueiden työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, suunnittelussa, seurannassa, arvioinnissa ja raportoinnissa. Asetettuja tavoitteita toimenpiteineen seurataan valtuustossa vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelmaosassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä hyödynnetään erityisesti osana palvelusuunnitelmia.

Vuosien 2017–2020 laajassa hyvinvointikertomuksessa käytetään pohjana ns. Stiglitzin mallia, jossa hyvinvointia tarkastellaan kahdeksan eri hyvinvointivarannon kautta (terveys, koulutus, henkilökohtainen toiminta ja työ, ympäristö, äänen saaminen kuuluville yhteiskunnassa, sosiaaliset yhteydet ja suhteet, aineellinen elintaso sekä turvallisuuden tunne).

– Ilmiöpohjainen tarkastelu mahdollistaa hyvinvointityössä tarvittavan laajan näkemyksen, joka yhdistää eri palvelu- ja toimialojen konkreettista tekemistä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. Kustakin hyvinvointivarannosta hyvinvointityöryhmä on tehdyn työn perusteella valinnut keskeiset huomioon otettavat asiat, kertoo suunnittelupäällikkö Mika Vuori.

Hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on käsitelty vammais- ja vanhusneuvostoissa, järjestöedustamossa, seuraparlamentissa ja nuorisovaltuustossa. Myös maahanmuuttajaneuvosto, perheverkko, ehkäisevän päihdetyön verkosto ja lasten parlamentti ovat antaneet kommenttinsa ja sisältöä on muokattu saadun palautteen perusteella.

– Asetettujen tavoitteiden toteuttamisen edellytys on yhteistyö myös tulevan hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaa tullaan tarvittaessa päivittämään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, painottaa Mika Vuori.

Hyvinvointikertomus 2017–2021

Viime valtuustokaudelle asetetuista tavoitteista tamperelaisten hyvinvoinnin suhteen osa toteutui hyvin, jotkut osittain.

– Meille jäi myös kehitettävää. On hyvä, että voimme muun muassa jatkaa mielenterveyspalveluita käyttävien ihmisten kokonaisvaltaisten palveluiden kehittämistä ja ehkäisevän päihdetyön toimintamallin kokoamista, sanoo hyvinvointikoordinaattori Jaana Ylänen.

Hänen mukaansa monet asetetuista tavoitteista oli hyvin laajoja, ja toteumia täytyi tarkastella useista eri näkökulmista.

– Tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut paljonkin toimenpiteitä, mutta tavoitteiden laajuuden vuoksi niiden arviointi oli haastavaa, Jaana Ylänen toteaa.

Hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

Hyvinvointisuunnitelmassa on keskitytty konkreettisiin toimenpiteisiin, joista lautakunnat voivat poimia omaa palvelualuettaan koskevat tavoitteet omiin palvelusuunnitelmiinsa. Tampereen strategian ja pormestariohjelman lisäksi myös hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tuottavat paljon tietopohjaa ja ehdotuksia päättäjille.

– Nämä asetetut uudet tavoitteet haastavat kaikkia kaupungin palvelualueita luomaan toimenpiteitä tamperelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa suunnittelupäällikkö Mika Vuori.

Kuluvalla valtuustokaudella kaikkiin hyvinvointisuunnitelmassa esitettyihin hyvinvointivarantoihin on asetettu konkreettisia toimenpiteitä, ja niiden seurantaan on liitetty mittarit. Toimenpiteiden valintaa on tukenut hyvinvointikertomuksen perustana käytetty tietosisältö. Päällekkäisyyksien välttämiseksi hyvinvointisuunnitelmassa ei ole tässä vaiheessa esitetty kaupungin turvallisuussuunnitelman sekä valmistelussa oleva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita.

Terveydenhuoltolain sekä sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan kunnan on seurattava ja raportoitava kuntalaisten elinoloista, hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä ja toteutetuista toimenpiteistä alueittain ja väestöryhmittäin valtuustolle vuosittain.

Tampereen kaupunginvaltuuston 31.1.2022 esityslista, jonka pykälässä 8 on liitteenä Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma:

Teksti: Raija Lindell
Jaa sosiaalisessa mediassa