Tutustu Tampereen kaupungin ohjelmiin

Avoin Tampere -ohjelma on hankemoottori, jonka avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta.

Innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa hallinnoi Tampereen kaupunkiseutu.

Tammerkoski

Elinvoimainen Tampere

Tampereesta halutaan tehdä uudistuvan teollisuuden ja menestyvän yritystoiminnan edelläkävijä. Kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn liittyvät strategiset painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu kaupunkistrategiaan ja elinvoimasuunnitelmaan.

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia "Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki" sisältää muun muassa seuraavia strategisia painotuksia:

 • Tampereen kaupunkiseudulla on Suomen parhaat edellytykset yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä työpaikkojen synnylle.
 • Elinkeino-, teollisuus- ja innovaatiopolitiikkaan panostetaan vahvasti. Elinkeinoelämän uudistuminen pohjautuu älykkääseen kasvuun eli korkeaan osaamiseen, vahvaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä uuden teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen.
 • Tampereella on tulevaisuuden kärkitoimialojen innovaatioympäristöjä. Näitä ovat muun muassa Uusi Tehdas (luovat alat ja ICT), Kaupin kampus (terveysteknologia), Mediapolis ja yliopistokampukset.
 • Pk-sektorin yritykset, alueen suurimpana työllistäjänä, otetaan sujuvien palvelujen järjestämisessä huomioon.
 • Tampere kytkeytyy tiiviisti globaaliin talouteen ja osaamiseen. Kansainvälinen vetovoima on Suomen kärkeä yritysten, osaajien, opiskelijoiden ja matkailijoiden näkökulmasta.
 • Tampereen saavutettavuus eri liikennemuodoilla on sujuvaa. Tampere-Pirkkalan lentokentän asema Suomen kakkoskenttänä on selkeä.

Tavoitteena on, että yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä vahvistavaa toimintaympäristöä rakennetaan yhdessä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa.

Elinvoimasuunnitelma

Elinvoimasuunnitelma on yksi neljästä kaupunkistrategiaa tarkentavasta toimintasuunnitelmasta. Suunnitelmaan on koottu tärkeimmät toimenpiteet, joilla kaupunkia valtuustokauden aikana kehitetään strategian osoittamaan suuntaan.

 • Suunnitelman mukaan elinvoimaa ja kilpailukykyä vahvistetaan muun muassa seuraavilla toimenpiteitä:
 • Tuetaan uusien yritysten ja liiketoiminnan syntymistä erityisesti osaamisintensiivisillä ja luovilla aloilla sekä kärkiosaamisten rajapinnoilla
 • Kehitetään yrittäjyyskoulutusta ja kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen kaikilla koulutusasteilla
 • Tampereen yrityspalvelut uudistetaan asiakaslähtöiseksi yhden luukun periaatteella
 • Kehitetään, skaalataan ja monistetaan innovaatioalustoja ja -ympäristöjä uusille aloille uuden liiketoiminnan, kasvuyritysten ja työpaikkojen synnyttämiseksi
 • Toteutetaan Avoin Tampere -ohjelman toimenpiteitä
 • Kehitetään innovatiivisia julkisia hankintoja ja hyödynnetään kaupungin kehittämishankkeita edelläkävijämarkkinoiden luomisessa
 • Toteutetaan Innovatiiviset kaupungit -ohjelman toimenpiteitä teollisuuden uudistumisen edistämiseksi
 • Tuetaan korkeakouluja palveluliiketoiminta- sekä myyntiosaamiskoulutuksen vahvistamisessa
 • Vahvistetaan yhteyksiä alueen kannalta merkittäviin globaaleihin osaamiskeskittymiin yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa
 • Lisätään kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä lähiympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden vahvistamisessa
 • Luodaan kaupungin ja elinkeinoelämän välille jatkuva ja monialainen vuorovaikutusfoorumi

Tutustu kaupunkistrategiaan ja elinvoimasuunnitelmaan kokonaisuudessaan Kaupunkistrategia-sivulla .

Tutustu myös Tampereen merkittävimpiin kehityshankkeisiin vaalikaudella 2011-2015 [pdf, 1016 KB]