Kuvataidekoulu

Tavoitteet

Lain mukaan "Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen." (Laki 633/1998) Koulun laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa 14.4.2011.

Opetus antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään kuvallisesti. Opetus kehittää mielikuvitusta, vivahteiden tajua ja auttaa näkemään ongelmien monet ratkaisumahdollisuudet. Opetus kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ekologista ja esteettistä asennoitumista. Opiskelu tähtää pitkäkestoisen opiskelumotivaation ja harrastuksen syntymiseen. Se antaa myös hyvän pohjan kuvataiteen ammatillisille opinnoille.

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Perusopinnot on tarkoitettu 7-12 –vuotiaille ja ne kestävät kuusi vuotta. Perusopintojen kokonaislaajuus on 540 tuntia. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Perusopintojen ajan ryhmä pysyy koko ajan samana.

Aluksi toiminta on leikinomaista tutustumista kuvalliseen työskentelyyn. Vähitellen oppilas saa perustiedot ja –taidot yleisimmistä kuvataiteellisista tekniikoista ja menetelmistä. Opiskelu sisältää piirustusta, maalausta, keramiikkaa, kuvanveistoa, grafiikkaa, sarjakuvapiirtämistä, animaatiota/videota, valokuvausta ja arkkitehtuuria. Perusopintojen ajan oppilaan työskentelystä kootaan portfoliota. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen.

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa oppilas opiskelee haluamallaan kuvataiteen osa-alueella syventäen tietojaan ja taitojaan. Syventävien työpajojen kesto on aluksi lukukausi, ja myöhemmin lukuvuosi. Valittavia työpajoja ovat esimerkiksi: piirustus, maalaus, grafiikka, tekstiili, keramiikka, kuvanveisto, valokuvaus, video, kuvankäsittely, arkkitehtuuri ja sarjakuva, Opinnot sijoittuvat iltaan klo 17.30 - 20.00. Syventävien opintojen laajuus on 760 tuntia ja ne sijoittuvat kuuden vuoden ajalle.

Syventävien opintojen päätteeksi oppilas tekee päättötyön ja siihen liittyvän portfolion valitsemaltaan kuvataiteen osa-alueelta.

Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko visuaalisten taiteiden perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.


Sivun alkuun