Sisäilmaprosessit ja -ohjeistus tunnetaan Tampereella hyvin

15.06.2017 12:30

Tampereen kaupungin palvelurakennuksia koskevan sisäilmaprosessin ja -ohjeistuksen kehittämistarpeista tehtiin sähköinen kysely 20.3.–3.4.2017 yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. Tavoitteena oli selvittää eri sisäilmastotyöryhmiin osallistuvien tahojen näkemyksiä ja tarpeita. Kysely lähetettiin yhteensä 72 sisäilmastotyöryhmissä toimivalle henkilölle, joista 48 vastasi eli vastausprosentti oli 67 %.

Kyselyn tulosten mukaan suurin osa vastaajista tuntee sisäilmaohjeistuksen hyvin tai melko hyvin ja suurimman osan mielestä nykyinen ohjeistus tukee sisäilmaongelmien ratkaisemista hyvin tai melko hyvin. Heillä on riittävästi tietoa sisäilma-asioista pystyäkseen toimimaan sisäilmastotyöryhmässä. Koulutukselle on kuitenkin tarvetta, koska ala kehittyy jatkuvasti.

Merkille pantavaa on kuitenkin se, että vastaajista merkittävä osa koki, ettei oman roolin ja vastuualueen hoitamiseen ole omassa työssä riittävästi aikaa. Lisäksi prosessissa tarvittava tieto ja tietojärjestelmät koetaan hajanaisiksi, ja sähköisiä ratkaisuja kaivataan.

Vastausten pohjalta on tehty seuraavia jatkotoimenpide-ehdotuksia:

• Sisäilmastotyöryhmän kokousten ja tiedotustilaisuuksien hyvien käytäntöjen jakaminen eri tavoin tukisi toimintaa.

• Laaditaan selkeät PowerPoint-esitykset erilaisista aiheista esitettäväksi tarpeen mukaan, esimerkiksi 1. kokous, sisäilmastotyöryhmän toimintaperiaatteet, roolitus ja vastuut, tiedotustilaisuudet, viestinnälliset periaatteet, siivottavuus, vikailmoituksen tekeminen, irtaimiston puhdistaminen jne. sekä tarkistuslistat sisäilmaprosessin eri vaiheisiin.

• Tietojärjestelmät ja muut sähköiset palvelut voisivat tukea ja ohjata sisäilmaprosessia nykyistä paremmin (esimerkiksi kokonaisuuksien hallinta, tiedonhaku, kyselyt, siivottavuuden arviointi, sisäympäristön havaintolomakkeet). Nykyiset järjestelmät on tarkoitettu lähinnä tiedon tallentamiseen.

Lisätietoja kyselyn tuloksista ja jatkotoimenpiteistä:

Jenni Pitkänen
vastaava isännöitsijä, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos
[email protected]

Laura Pyykkö
sisäilmakoordinaattori, Ramboll Finland Oy
[email protected]

Johanna Koivunen
sisäilmakoordinaattori, Ramboll Finland Oy
[email protected]« Takaisin listaukseen