Hoitotyön periaatteet

Toiminnassamme ovat tärkeitä:

Kuntoutumista edistävä työtapa
Arvioimme potilaan toimintakyvyn sekä sairauden siihen tuomat muutokset. Laadimme hoidolle tavoitteet ja tuemme potilasta ja hänen omaisiaan sitoutumaan niihin. Tuemme potilaan omia voimavaroja ja toimintakykyä päivittäisessä suoriutumisessa. Henkilökuntamme kannustaa ja tukee potilasta mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen.

Hoidon yksilöllisyys
Osastolla potilaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja tilanteen mukaan. Tarvittaessa suunnitelman tekemisessä käytetään hoitoon osallistuvien ammattilaisten, potilaan, omaisten ja muiden potilaan hoitoon ja elämään kuuluvien ihmisten tietoja ja näkemyksiä hyväksi.
Tavoitteena on potilaan paras ja se, että potilas saa totuudenmukaista ja ymmärrettävää tietoa hoidostaan ja sen tavoitteista.
Hoitoa koskevat päätökset tehdään yhteistyössä potilaan kanssa ja/tai hänen edustajansa kanssa.

Hoidon turvallisuus
Potilasta hoitaa ammattitaitoinen henkilökunta, joka huolehtii hoitoympäristön turvallisuudesta ja auttaa potilasta tarvittaessa. Potilas voi kokea olonsa turvalliseksi.

Hoidon jatkuvuus
Henkilökuntamme kartoittaa potilaan elämän tilanteen ja tietoja käytetään apuna potilaan hoito suunnitelman laadinnassa. Potilaan hoito suunnitelmaa tarkistetaan hänen tilansa päivittäisen tarkkailun ja arvioinnin avulla. Hoitojakson aikana arvioidaan kotona selviytyminen ja järjestetään tarvittavat tukitoimet tai muu jatkohoito.