Kotihoito ja asuminen

Valokuva: Kotihoito, päivätoiminta ja omaishoidon tuki auttavat vanhusta selviytymään kotona. Kuvaaja: Minna Pajunen.

Kotiin annettavia palveluja voivat saada kaikki yli 18-vuotiaat tamperelaiset, jotka tarvitsevat alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia apua selviytyäkseen kotona.

Kotiin voi saada sekä päivittäisiin toimintoihin - kuten ruoanlaittoon ja vaatehuoltoon - liittyvää palvelua että terveydenhoidollista apua.
Kotihoitoa tukevat muiden muassa ateria-, kauppa- ja saunapalvelut sekä turvapuhelin.

Säännöllisesti kotihoidon palveluja tarvitsevalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa arvioidaan palvelun tarve.

Kotiin annettavat palvelut
Kotiin annettavista palveluista löytyy tietoa Ikäihmisten palvelut -sivuilta.

» Kotihoidon haku
Kotihoidon haun avulla saat osoitteesi perusteella tietää sekä asiakasohjaajan että alueellisen kotihoidon esimiehen yhteystiedot. Ota ensisijaisesti yhteyttä asiakasohjaajaan.

Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona.
Omaishoidon tuki sisältää hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle annettavan hoitopalkkion, vapaan ja omaishoitoa tukevat palvelut.
Lasten ja nuorten omaishoidon tuki kattaa 0 - 20 -vuotiaat, aikuisten omaishoidon tuki koskee 21 vuotta täyttäneitä.

» Omaishoidon tuki

Päivä- ja virkistystoiminta
Päiväkeskukset, palvelukeskukset ja korttelikerhot edesauttavat iäkkäiden ja pitkäaikaissairaiden selviytymistä kotona.

» Päiväkeskukset

» Virkistystoiminta: palvelukeskukset, korttelikerhot